Coronafeirws: Diweddariad ynglŷn â’r Gwasanaethau Gwastraff

Gyda’r sefyllfa o ran y Coronafeirws yn parhau i fynd rhagddi, dyma’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y Gwasanaethau Gwastraff a ddarperir gan Gyngor Sir Ceredigion.

Ailgylchu a Gwastraff Bwyd

Mae cyflenwadau o fagiau ailgylchu clir a leinwyr cadi bwyd wedi cael eu dosbarthu i amrywiol leoliadau yng Ngheredigion. Defnyddiwch y rhain yn gynnil a chymerwch yr hyn sydd ei angen arnoch yn unig. Dylid ond ymweld â’r safleoedd hyn pan fo hynny’n angenrheidiol ac yn rhan o siwrnai hanfodol arall. Dylid dilyn protocolau cadw pellter cymdeithasol yn llym.

Mannau casglu Bagiau Ailgylchu Clir a Leiniwyr Cadi Bwyd (yn amodol ar argaeledd):

  • Tu allan i Swyddfeydd y Cyngor ym Mhenmorfa a Neuadd y Sir, Aberaeron
  • Tu allan i Swyddfeydd y Cyngor yng Nghanolfan Rheidol, Aberystwyth
  • Llyfrgell Llanbedr Pont Steffan
  • Llyfrgell Aberteifi

Gwastraff Tŷ cyffredinol

Rhowch eich gwastraff personol, megis hancesi papur a chadachau glanhau tafladwy yn eich bag du a chlymwch y bag.

Clymwch fag sbwriel ychwanegol o amgylch eich holl wastraff bag du yn ystod y cyfnod hwn.

Dim ond cyflwyno gwastraff cartref y mae gwir angen i chi gael gwared arno yn ystod y cyfnod hwn; rydym yn gwybod ei bod hi’n demtasiwn mawr i ddefnyddio’r amser hwn i gael cliriad mawr, ond cofiwch feddwl am ein criwiau casglu gwastraff sy’n gweithio’n galed i sicrhau bod casgliadau yn parhau i gael eu cynnal, nid nawr yw’r amser i ychwanegu at eu llwyth gwaith.

Os ydych yn hunanynysu oherwydd eich bod yn amau bod gennych Covid-19 neu oherwydd eich bod wedi cael cadarnhad o hynny, peidiwch â rhoi gwastraff personol (megis hancesi papur neu gadachau glanhau tafladwy) allan i’w gasglu am o leiaf 3 diwrnod. Er enghraifft, os ydych chi wedi llenwi/clymu bag ar ddydd Llun ac mae eich gwastraff i fod i gael ei gasglu fore dydd Iau, gellir rhoi’r bag hwnnw allan i’w gasglu ar fore dydd Iau. Fodd bynnag, os ydych chi wedi llenwi/clymu bag ar ddydd Llun ac mae eich casgliad ar ddydd Mercher, byddai angen i chi gadw’r bag hwnnw tan eich diwrnod casglu nesaf. Dyma’r cyngor gan y llywodraeth a’i nod yw atal y feirws rhag cael ei drosglwyddo i eraill.

Casgliadau Gwydr wrth Ymyl y Ffordd

Er mwyn cefnogi ein timau casglu gwastraff yn ystod y cyfnod heriol hwn, gofynnir yn garedig i drigolion beidio â chyflwyno jariau a photeli gwydr i’w casglu os ydynt yn gallu storio eu gwydr am y tro. Gwneir y cais hwn gyda’r bwriad o leihau’r pwysau ar y tîm casglu gwastraff a helpu ymdrechion i gadw’r gwasanaethau casglu gwastraff bagiau duon, gwastraff bwyd a bagiau ailgylchu clir yn ogystal â Chynnyrch Hylendid Amsugnol (AHP). Os nad oes gan drigolion le i gadw eu jariau a’u poteli gwydr, byddant yn gallu parhau i gyflwyno eu bocs gwydr ar eu diwrnod casglu gwydr dynodedig.

Cofiwch, gallwch wirio dyddiad eich casgliad gwastraff gan ddefnyddio’r adnodd chwilio Cod Post ar wefan y Cyngor, Casgliadau Gwastraff Cartref, lle gellir hefyd lawrlwytho’r calendrau casglu gwastraff newydd ar gyfer 2020-2022.

Mae’r gwasanaethau canlynol ar gau hyd nes y rhoddir rhybudd pellach:

  • Casgliadau Gwastraff Cartref Swmpus a Gwastraff Gardd
  • Nid ydym yn derbyn ceisiadau am flychau gwydr na chadi bwyd newydd ar hyn o bryd

Safleoedd Gwastraff Cartref

Agorodd Safleoedd Gwastraff Cartref ar draws Ceredigion ar wahanol ddyddiadau rhwng 04 ac 17 Mehefin 2020. Anogir trigolion i beidio ag ymweld â’r safleoedd oni bai ei fod yn hanfodol – os na ellir storio’r eitemau gwastraff yn ddiogel gartref neu os na ellir eu casglu yn rhan o’r gwasanaeth casglu gwastraff domestig arferol. 

Ceir mwy o wybodaeth yma.