Panel wedi'i sefydlu i gefnogi grwpiau ar ailagor lleoliadau cymunedol yng Ngheredigion yn ddiogel

Cyhoeddodd y Prif Weinidog Mark Drakeford y gallai canolfannau cymunedol amlbwrpas gan gynnwys canolfannau cymunedol, neuaddau pentref, neuaddau eglwys a chanolfannau cymunedol eraill ailagor o 30 Gorffennaf. Fodd bynnag, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru newidiadau yn y rheoliadau ar 7 Awst ac mae'r canllawiau cenedlaethol yn cael eu diweddaru ar hyn o bryd. Mae Llywodraeth Cymru wedi cynghori awdurdodau y bydd y rheoliadau ar ymgynnull cymdeithasol yn dal i atal rhai gweithgareddau rhag digwydd.

Yn y cyfamser, i gefnogi a darparu cyngor i grwpiau sy'n paratoi i ailagor eu lleoliadau cymunedol yng Ngheredigion, mae panel amlasiantaeth wedi'i sefydlu i sicrhau ailagor cyfleusterau yn ddiogel ac yn gymesur. Mae’r panel wedi’i greu o dan Is-Grŵp Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion; Deall ein Cymunedau. Yn arwain ar ddatblygiad y grŵp mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO) a Chyngor Sir Ceredigion mewn partneriaeth â Heddlu Dyfed Powys a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae'r panel yn cynnwys cynrychiolaeth o’r Adran Iechyd a Diogelwch, Iechyd yr Amgylchedd a Diogelwch Cymunedol.

Bydd y panel yn cynnal cyfres o sesiynau briffio ar gyfer unigolion, grwpiau neu sefydliadau sy'n gyfrifol am ganolfannau cymunedol amlbwrpas, sy'n canolbwyntio ar adeiladau, pobl a gweithgareddau. Mae'r panel hefyd wedi creu pecyn adnoddau i gynorthwyo i ailagor lleoliadau cymunedol yn ddiogel. Bydd y pecyn adnoddau yn cael ei gyhoeddi a'i rannu unwaith y bydd Canllawiau terfynol Llywodraeth Cymru ar gael.

Er nad oes angen cymeradwyaeth yr Awdurdod Lleol i ailagor ar leoliadau cymunedol, mae Llywodraeth Cymru yn annog yn gryf i’r rhai hynny sy’n rheoli canolfannau i hysbysu'r awdurdod lleol os ydyn nhw'n bwriadu ailagor unrhyw gyfleusterau cymunedol. Gall y panel a sefydlwyd gefnogi a chynghori cyfleusterau cymunedol ar agweddau megis rheoli cyfleusterau, iechyd a diogelwch ac asesiadau risg. Mae'r panel yn annog yn gryf i unrhyw un sy'n gyfrifol am gyfleusterau cymunedol i ofyn am gyngor i sicrhau bod trefniadau'n ddiogel a’u bod yn cydymffurfiad yn unol â chanllawiau cenedlaethol. Mae'r panel wedi’i greu i helpu ac i gefnogi grwpiau a cyfleusterau.

Gellir cyflwyno cwestiynau, ceisiadau neu cais am wybodaeth am sesiynau briffio neu'r pecyn adnoddau i'r grŵp sy'n cyfarfod yn wythnosol trwy CAVO ar gen@cavo.org.uk neu dros y ffôn ar 01570 423232.

Pecyn Adnoddau

Gwybodaeth am y panel

Gwybodaeth am y panel

Defnyddio canolfannau cymunedol amlbwrpas yn ddiogel (COVID-19)

Defnyddio canolfannau cymunedol amlbwrpas yn ddiogel (COVID-19)

Canllawiau ar gyfer ailagor Canolfannau Cymunedol yng Nghymru

Canllawiau ar gyfer ailagor Canolfannau Cymunedol yng Nghymru

Cyngor ar lanhau

Glanhau Arwynebau Tu Mewn

Glanhau Basn Dwylo

System Codio Llywiau

Glanhau Tai Bach

Templed Asesiad Risg a Rhestr Gwirio

Templed Asesiad Risg

Taflen Gwybodaeth Grantiau

Grantiau - Cyllid ar gyfer Neuaddau Pentref

Deunyddiau y gellir eu lawrlwytho