Mae'r canlynol yn rhestru nifer o grantiau sydd ar gael i helpu gydag effaith COVID-19. Sylwch nad yw'r rhestr yn gynhwysfawr, byddwn yn ychwanegu ati wrth i ni ddod yn ymwybodol o'r grantiau sydd ar gael.

Am rhestr o grantiau a chymorth ar gael i’r 3ydd sector ewch i wefan CAVO.

Am rhestr o grantiau a chymorth ar gael i’r sector preifat ewch i wefan Busnes Cymru.

www.turn2us.org.uk (Saesneg yn unig)

Elusen genedlaethol sy’n helpu pobl pan mae bywyd yn anodd. Maent yn darparu cymorth ariannol i helpu pobl ddod yn ôl ar y trywydd iawn. Mae’r gwefan yn cynnwys teclyn Chwilio am Grantiau a Chyfrifiannell Hawliau Bydd-daliadau.

llyw.cymru/cronfa-cymorth-dewisol-daf

Taliadau Cymorth mewn Argyfwng (EAP)

Grant i help a chostau hanfodol, megis bwyd, nwy, trydan neu ddillad ar ôl argyfwng Gallwch wneud cais am grant os ydych:

  • wedi colli eich swydd
  • wedi cael llifogydd neu dân yn y cartref
  • wedi gwneud cais am fudd-daliadau ac yn aros am eich taliad cyntaf

Taliad Cymorth i Unigolion (IAP)

Grant i’ch helpu chi, neu rywun yr ydych yn rhoi gofal iddo, i fyw’n annibynnol yn ei gartref neu eiddo yr ydych chi neu’r unigolyn yn symud iddo. Gallwch defnyddio’r grant hwn i gael:

  • oergell, popty neu beiriant golchi a 'nwyddau gwyn' eraill
  • dodrefn i'r cartref megis gwelyau, soffas a chadeiriau

Gwneir y taliadau argyfwng hyn o fewn 24 awr a maent ar gael i unrhyw un sy’n wynebu caledi ariannol.

www.biscuitfund.org (Saesneg yn unig)

Anrhegion bach, unwaith heb unrhyw dannau ynghlwm i bobl sy’n eu cael eu hunain mewn angen ariannol enbyd. Gweithrediad bach iawn yw hwn sy’n dibynnu’n llwyr ar roddion cyhoeddus. Mae cronfeydd yn gyfyngedig, mae rhoddion fel arfer oddeutu £30-£100 ac mae lawer ohonynt yn ymwneud ag achosion o dlodi bwyd a thanwydd. Gall unrhyw un sy’n gweithio mewn sefydliad cymdeithasol, ymgynghorol neu ofal iechyd cyfeirio.

www.buttleuk.org (Saesneg yn unig)

Hyd at £2,000 i gefnogi plant a phobl ifanc agored i niwed sy'n byw mewn tlodi ac yn profi argyfwng, i ymgysylltu ag addysg a dysgu a gwella eu datblygiad cymdeithasol ac emosiynol. Rhaid i bob cais ddod trwy weithiwr cymorth, sydd wedi cofrestru ar ein gwefan. Nid ydym yn derbyn ceisiadau i ’Chances for Children’ gan deuluoedd.

www.familyfundservices.co.uk/emergency-essentials (Saesneg yn unig)

Yn cefnogi plant a phobl ifanc sy'n wynebu amgylchiadau eithriadol o anodd. Mae'r rhaglen yn darparu eitemau sy'n diwallu anghenion mwyaf sylfaenol plentyn fel gwely i gysgu ynddo, popty i ddarparu pryd poeth ac eitemau neu wasanaethau eraill sy'n hanfodol i les plentyn. Rhaid i bob cais gael ei wneud gan cyfeiriwr cofrestredig.

Vicars Relief Fund Portal homepage (Saesneg yn unig)

Cronfa Argyfwng sy'n darparu grantiau o dan y categorïau canlynol: Angen Hanfodol Sylfaenol (hyd at £250), Goresgyn Rhwystrau i Gymorth (hyd at £400), Sicrhau Llety (hyd at £1,000). Mae meini prawf yn berthnasol, darllenwch y Cwestiynau Cyffredin ar eu gwefan i gael rhagor o wybodaeth. Rhaid i geisiadau gael eu gwneud gan weithiwr rheng flaen.

The Margaret & Alick Potter Charitable Trust
The Secretary
Y Nyth
Capel Bangor
Aberystwyth
SY23 3LR
joan.miller4virgin.net
07794674339

Cefnogaeth i unrhyw un sydd a, neu’n gofalu amdano rywun a, dementia.

www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/tai/gwybodaeth-a-chymorth-ariannol

Cymorth gyda gwaith atgyweirio brys, ar gyfer y bregus a / neu'r henoed gyda'r nod o gael gwared ar beryglon risg uchel. Mae'r cymorth hwn ar gyfer gwaith ar raddfa fach. Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol, gweler y wefan am fanylion.

www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/budd-daliadau/taliadau-tai-yn-ol-disgresiwn-ttd

Taliad brys gyda'r bwriad o helpu pobl i dalu costau tai, fel arfer lle mae diffyg rhwng eu Budd-dal Tai (neu elfen dai o Gredyd Cynhwysol) a'u rhent.

www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/budd-daliadau/budd-dal-tai-a-gostyngiad-y-dreth-gyngor

Gallwch hawlio am yr uchod os ydych ar incwm isel, yn ddi-waith, yn methu â gweithio oherwydd salwch, wedi ymddeol neu os ydych chi'n gofalu am rywun. Gweler y wefan am feini prawf pellach.

www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/coronafeirws-covid-19/taliad-cynllun-cymorth-hunan-ynysu

Os cysylltwyd â chi, neu’ch plentyn, gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru, (POD) a chael gwybod bod rhaid hunan-ynysu, efallai bod gyda chi hawl i Gymorth Ariannol. Mae gennych 14 diwrnod wedi diwedd y cyfnod hunan-ynysu i wneud cais am daliad. Gweler y wefan am feini prawf pellach.

www.gov.uk/the-warm-home-discount-scheme (Saesneg yn unig)

Gallech gael £140 oddi ar eich bil trydan ar gyfer y gaeaf 2020 i 2021 o dan y Cynllun Disgownt Cartref Cynnes. Nid yw'r arian yn cael ei dalu i chi - mae'n ostyngiad untro ar eich bil trydan, rhwng mis Medi a mis Mawrth. Efallai y gallwch gael y disgownt ar eich bil nwy yn lle hynny os yw eich cyflenwr yn rhoi nwy a thrydan i chi.

www.princes-trust.org.uk/about-the-trust/news-views/princes-trust-natwest-enterprise-relief-fund (Saesneg yn unig)

Ar gyfer entrepreneuriaid ifanc 18-30 oed y mae coronafeirws yn effeithio arnynt. Gellir defnyddio grantiau i gynnal gweithrediadau busnes craidd yn ystod yr argyfwng, yn ogystal â chwrdd ag unrhyw ymrwymiadau ariannol sy'n bodoli, megis talu am offer hanfodol neu setlo anfonebau gan gyflenwyr. Ar y cyd â'r grantiau hyn, bydd y fenter hefyd yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad un i un i ymgeiswyr sydd ei angen.

www.glasspool.org.uk (Saesneg yn unig)

Yn darparu grantiau amserol, bach, unwaith i unigolion, cyplau a theuluoedd ar gyfer eitemau bob dydd i'w helpu i ymdopi pan fydd pethau'n mynd yn anodd, eu harfogi i reoli’n gwell o ddydd i ddydd a'u galluogi i adeiladu dyfodol cryfach. Rhaid i asiantaethau cymorth wneud ceisiadau.

www.smallwoodtrust.org.uk (Saesneg yn unig)

Grantiau i sefydliadau ac unigolion i helpu menywod i oresgyn cyd-nerth ariannol ac i wella eu lles cymdeithasol ac emosiynol.

www.glasspool.org.uk/grants/smallwood-trust-partnership (Saesneg yn unig)

Dim ond i fenywod sydd wedi profi un neu fwy o'r canlynol y mae grantiau partneriaeth ar gael: Llai o incwm oherwydd diswyddo, gostyngiad mewn oriau gwaith, incwm cyfnewidiol (contract sero oriau), incwm budd-dal annigonol i ddiwallu anghenion beunyddiol, cam-drin domestig, diffyg iechyd feddwl neu iechyd corfforol. Rhaid i fenyw fodloni pob un o'r meini prawf canlynol: Bod yn 18+, bod â'r hawl i breswylio ac yn byw yn y DU, yn derbyn yr holl fudd-daliadau y mae ganddi hawl iddynt neu sydd ag incwm islaw trothwy'r Safon Isafswm Incwm (Saesneg yn unig) ac mae ganddi cynilion. o dan £4,000 a dyledion o dan £ 10,000. Rhaid i geisiadau fod gan weithiwr cymorth.

Sefydliadau a Gwefannau a all helpu gyda chefnogaeth, cyngor a chynyddu incwm i'r eithaf:

www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/lles-a-gofal/y-llwybr-lles-a-gofal/porth-y-gymuned
Ebost: porthygymuned@ceredigion.gov.uk

Staff hyfforddedig, o'r enw Cysylltwyr Cymunedol, sy'n helpu preswylwyr o bob oed yng Ngheredigion, trwy eu helpu i wneud cysylltiadau i gael cyfleoedd cefnogaeth yn eu hardal y gall gynnal neu wella eu les.

www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/plant-a-phobl-ifanc/gwasanaethau-i-gefnogi-teuluoedd/tim-o-amgylch-y-teulu
Ebost: TAF@ceredigion.gov.uk

Staff hyfforddedig, o'r enw Cydlynwyr TAF, sy'n helpu plant, pobl ifanc a'u teuluoedd yng Ngheredigion trwy dynnu'r bobl iawn at ei gilydd i cyd-weithio gyda’r teulu a helpu i gael ei bywyd yn ôl ar y trywydd iawn.

Gwybodaeth a gwe-sgwrs www.citizensadvice.org.uk/cymraeg

Rhif ffôn y Swyddfa (Dydd Llun-Dydd Iau 9yb-3yp): 01239 621974
Ebost: enquiries@cabceredigion.org

Llinell gymorth Credydd Cynhwysol (Dydd Llun-Dydd Gwener 8yb-6yp, galwadau am ddim):
Ffôn: 0800 241 220
Ffôn Testyn: 18001 0800 214 220

Cyngor am ddim ar fudd-daliadau, dyled, tai, cyflogaeth, gwahaniaethu, defnyddwyr a materion eraill (gan gynnwys cyngor ynni a chynyddu incwm i'r eithaf). Mae cyngor ar gael dros y ffôn, e-bost neu Zoom – yr ydym yn hapus i weithio gyda thrydydd partïon ar gyfer atgyfeiriadau a galwadau tair ffordd (ee gan gynnwys gweithiwr cymorth/gofalwr).

Gwe-sgwrs at www.moneyhelper.org.uk/cy

WhatsApp: 07707342744
Ffôn am ddim: 0800 138 777777
Typetalk: 18001 0800 915 4622

Dydd Llun i Dydd Gwener 8yb-6yp, Dydd Sadwrn 8yb-3yp

Cyngor ariannol am ddim a diduedd, a sefydlwyd gan y llywodraeth. Cyngor a chanllawiau i roi cymorth i chi wella'ch materion ariannol. Offer a chyfrifianellau i roi cymorth i chi gadw ar y trywydd iawn a chynllunio ymlaen. Cefnogaeth dros y ffôn ac ar-lein.

www.savethestudent.org (Saesneg yn unig)

Gwefan arian myfyrwyr y DU. Eu cenhadaeth yw addysgu a chefnogi myfyrwyr israddedig i wneud i'w harian fynd ymhellach tra yn y brifysgol.

www.moneysavingexpert.com (Saesneg yn unig)

Mae wefan Martin Lewis yn cynnig cyngor diduedd am ddim ar arbed arian a chynyddu incwm i’r eithaf.

nyth.llyw.cymru/cy
Ffoniwch am ddim: 0808 808 2244

Amrywiaeth o gyngor diduedd am ddim, ac os ydych yn gymwys, cewch becyn o welliannau effeithlonrwydd ynni i’r cartref am ddim, fel boeler newydd, gwres canolog neu inswleiddio. Gall hyn leihau eich biliau ynni a gall fod o fudd i’ch iechyd a’ch llesiant.

Adnoddau Eraill:

Ebost: porthcymorthcynnar@ceredigion.gov.uk

Tamponau, tyweli misglwyf, neu ddewisiadau amgen cynaliadwy ar gael i fenywod a merched o gartrefi incwm isel yng Ngheredigion na allant eu fforddio.

Plant Dewi: samantha@plantdewi.co.uk
Ffôn: 07483966168
Facebook: Plant Dewi Baby Bundle

Yn ceisio gwneud popeth ychydig yn haws i rieni bregus. Yn cynnig offer ac adnoddau i baratoi am bywyd gyda babi newydd (dillad, cewynnau, tyweli, mits crafu, dillad mamolaeth, bibiau, pethau ymolchi ac ati).

www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/coronafeirws-covid-19/gwybodaeth-ac-adnoddau-ar-gyfer-y-gymuned

Amrywiaeth o gymorth a chefnogaeth gan gynnwys manylion cyswllt y rhai a all helpu gyda siopa, casglu meddyginiaeth a chyflenwadau hanfodol i rhai sy'n cysgodi ac yn hunan-ynysu.

www.healthystart.nhs.uk (Saesneg yn unig)

Os ydych chi'n gymwys, fe gewch chi becyn o gardiau rysáit a thalebau i'w gwario ar laeth, ffrwythau, llysiau, iogwrt plaen a fformiwla fabanod. Rydych chi'n cael 1 taleb yr wythnos os ydych chi'n feichiog neu os oes gennych chi blentyn rhwng 1 a 4 oed; 2 daleb yr wythnos os oes gennych blentyn o dan 1. Ni ellir defnyddio'r talebau i siopa ar-lein gan fod angen taleb gorfforol ar y siop i ad-dalu'r arian. Gellir defnyddio talebau mewn siopau sydd wedi cofrestru gyda'r cynllun (gweler y rhestr ar y wefan).