Cyngor ynghylch Budd-daliadau yn ystod cyfnod COVID-19

Os yw COVID-19 wedi cael effaith arnoch, naill ai oherwydd i chi gael eich heintio neu yn sgil gofynion hunanynysu neu ofynion cadw pellter cymdeithasol, isod ceir cyngor ar beth i’w wneud os oeddech/os ydych mewn gwaith a/neu yn hunangyflogedig. Ceir dolenni hefyd i wefannau sy’n cynnig cyngor pellach:

www.gov.uk - Coronavirus support for employees, benefit claimants and businesses

Am gyngor ar y Gronfa Cymorth Dewisol, mae gwybodaeth ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru: Llacio rheolau’r Gronfa Cymorth Dewisol am gyfnod estynedig

Gall gweithwyr hunanardystio am 7 niwrnod cyntaf eu salwch. Ar ôl y cyfnod hwn, fel rheol mae’n rhaid i chi ddarparu nodyn ffitrwydd oddi wrth eich meddyg teulu. Os ydych yn arddangos symptomau o’r Coronafeirws neu os ydych ymhlith y rhai y dywedwyd wrthynt am hunanynysu oherwydd yr haint hwn, yna gellir cael nodyn hunanynysu.

Gofynnir i gyflogwyr ddefnyddio’u doethineb wrth benderfynu pa dystiolaeth sydd ei hangen arnynt.

Ni fyddai’r sawl sy’n penderfynu hunanynysu rhag ofn iddynt ddod i gysylltiad â’r feirws yn cael eu hystyried yn sâl. Byddai’n arfer dda i gyflogwyr gynorthwyo’r bobl hyn drwy ganiatáu iddynt weithio gartref.

Mae’n rhaid i chi fod yn gyflogai i fod â’r hawl i dderbyn Tâl Salwch Statudol, nid oes yn rhaid i chi gael contract cyflogaeth ysgrifenedig. Telir Tâl Salwch Statudol am 28 wythnos gyntaf eich salwch neu hyd nes y daw eich contract cyflogaeth i ben; yna bydd yn rhaid i hawlwyr hawlio budd-dal salwch.

Mae dau gyfnod neu fwy o salwch sydd wedi eu gwahanu gan wyth wythnos neu lai yn cael eu cysylltu a’u trin fel un cyfnod unigol.

Ni all eich cyflogwr eich diswyddo er mwyn osgoi talu Tâl Salwch Statudol i chi ond nid yw diswyddiad ar sail afiechyd o reidrwydd yn anghyfreithlon a dylai cyflogeion gael cyngor gan eu hundeb ynghylch yr hyn a allai fod yn ddiswyddiad annheg.

Mae rheolau Tâl Salwch Statudol wedi eu hymestyn, i’w dalu o ddiwrnod cyntaf y salwch ac nid o’r pedwerydd diwrnod ac i gynnwys:

  • unigolion sy’n methu gweithio oherwydd iddynt gael eu cynghori i hunanynysu;
  • pobl sy’n gofalu am y sawl o fewn yr un cartref sy’n arddangos symptomau COVID-19 ac y dywedwyd wrthynt am hunanynysu

Ceir gwybodaeth bellach drwy ddilyn y ddolen isod:

www.gov.uk - COVID-19: guidance for employees, employers and businesses

Os ydych yn bodloni’r meini prawf i dderbyn credyd treth gwaith (h.y yn dibynnu ar eich amgylchiadau yn gweithio naill ai 16/24/30 o oriau); rydych yn cael eich trin fel pe baech yn dal i weithio am 28 wythnos gyntaf eich salwch os yw’r canlynol yn wir amdanoch:

  • Rydych yn derbyn Tâl Salwch Statudol
  • Rydych yn derbyn Lwfans Cyflogaeth a Chymorth cyfrannol ‘dull newydd’
  • Nid ydych yn gallu gweithio oherwydd eich bod yn feichiog
  • Rydych yn derbyn credydau yswiriant gwladol oherwydd nad ydych yn gallu gweithio neu fod eich gallu i weithio yn gyfyngedig.

Os ydych neu os oeddech yn cael eich cyflogi:

Os yw eich gwaith wedi gorffen yn gyfan gwbl neu os yw eich oriau gwaith wedi eu cwtogi i lai na 16/24/30 o oriau eto i gyd gallwch fod yn gymwys i dderbyn credydau treth yn ystod y pedair wythnos wedi i’ch gwaith orffen.

Os ydych wedi eich atal o’ch gwaith neu os ydych wedi eich rhoi i weithio amser byr, mae’r pedair wythnos hynny yn dechrau ar ôl cyfnod cychwynnol o hyd at bedair wythnos neu wedi i chi wedi i chi gael eich hysbysu na fyddwch yn gallu dychwelyd i’r gwaith neu weithio digon o oriau.

Os ydych yn weithiwr ar ffyrlo, rydych yn dal yn gyflogedig a gallwch barhau i fod yn gymwys am gredydau treth gwaith. Dim ond pan fydd eich cyflogaeth wedi dod i ben y bydd eich hawl i Gredydau Treth Gwaith yn dod i ben.

www.gov.uk - Guidance and support for employees during coronavirus (COVID-19)

Os ydych yn Hunangyflogedig:

I wirio a allwch hawlio’r Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth os ydych yn derbyn Credydau Treth, dilynwch y ddolen isod:

https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme.cy

Costau Gofal Plant o fewn Credyd Treth Gwaith

Er mwyn bod yn gymwys am gymorth gyda chostau gofal plant, mae’n rhaid bod hawl gennych i Gredyd Treth Gwaith a rhaid i’ch plentyn fod mewn man gofal plant sydd wedi ei gymeradwyo. Gallwch barhau i dderbyn yr elfen gofal plant o fewn y Credyd Treth Gwaith os rhowch y gorau i dalu am gostau gofal plant am gyfnod o lai na 4 wythnos; ar ôl pedair wythnos rhaid rhoi gwybod am unrhyw newid o £10 mewn costau. Os ydych yn dal i dalu am ofal plant, ond nad yw eich plentyn yn mynychu’r lle gofal plant oherwydd bod yn rhaid iddo aros gartref, mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) wedi dweud y cyflenwir y costau hyn. Rydym yn aros am arweiniad pellach.

Newidiadau mewn Enillion

Nid yw newid yn eich enillion yn cyfrif fel newid yn eich amgylchiadau y mae’n rhaid i chi roi gwybod amdano; fodd bynnag wrth roi gwybod am y newid yma, rydych yn lleihau’r perygl o gael eich gordalu neu eich tandalu pan gwblheir eich dyfarniad ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. Os bu newid yn eich enillion ac os ydych am i’ch credydau treth gael eu cyfrifo o’r newydd, dylech ffonio Credydau Treth, gan ddefnyddio’r rhif 0345 300 3909, fodd bynnag diystyrir £2,500 cyntaf pob cynnydd neu ostyngiad.

Mae Budd-dal Tai a Gostyngiad Treth Cyngor yn fudd-daliadau sy’n dibynnu ar brawf modd. Os oes unrhyw newid yn eich incwm (os yw’n cynyddu neu’n gostwng) mae’n bwysig eich bod yn dweud wrthym cyn gynted â phosibl a byddwn yn ailasesu’ch hawl i’r budd-dal hwn, gan atal unrhyw ordaliad neu dandaliad. Mae hyn yn berthnasol p’un ai ydych yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig.

Anfonwch e-bost atom yn revenues@ceredigion.gov.uk neu ewch i tudalen Budd-daliadau ni am wybodaeth bellach.

Os ydych yn Gyflogedig:

Os ydych yn gweithio ac yn hawlio Credyd Cynhwysol a bod Covid-19 wedi effeithio arnoch neu fod angen i chi hunanynysu, byddwch yn cael eich trin fel rhywun â gallu cyfyngedig i weithio. Ni fydd angen i chi gyflwyno nodiadau ffitrwydd i’r Adran Waith a Phensiynau ac ni chewch eich galw am asesiad gallu i weithio. Gan y byddwch yn cael eich trin fel rhywun â gallu cyfyngedig i weithio, cyfweliadau’n canolbwyntio ar waith a pharatoi gwaith fydd eich gofynion mewn perthynas â gwaith.

Dylech ysgrifennu am bob newid yn eich dyddlyfr a sicrhau bod yr Adran Waith a Phensiynau yn ymwybodol o’ch sefyllfa.

Adran Gwaith a Phensiynau - Cymorth cyflogaeth a budd-daliadau

Os ydych yn Hunangyflogedig:

Mae’r llawr isafswm incwm a oedd yn gymwys i’r sawl oedd wedi bod yn hunangyflogedig am 12 mis neu fwy wedi ei atal. Golyga hyn mai’r hyn a ddefnyddir bellach wrth gyfrifo eich hawl yw’r elw gwirioneddol y derbyniwch chi o’ch enillion hunangyflogedig.

Credyd Cynhwysol - Newydd i Gredyd Cynhwysol

Os nad ydych eto wedi hawlio unrhyw fudd-daliadau, isod ceir rhestr o’r opsiynau sydd ar gael ar eich cyfer chi.

Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Dull Newydd

Os ydych yn hawlio budd-dal am y tro cyntaf oherwydd eich bod yn sâl, eich bod wedi eich heintio â Covid-19 neu oherwydd bod angen i chi hunanynysu byddwch yn cael eich trin fel rhywun â gallu cyfyngedig i weithio ac efallai y byddwch yn gallu hawlio Cyflogaeth a Chymorth dull newydd. Golyga hyn na fydd yn rhaid i chi ddarparu nodiadau ffitrwydd ac ni fydd yn rhaid i chi fynychu asesiad gallu i weithio.

Er mwyn bod â hawl i dderbyn y budd-dal hwn mae’n rhaid eich bod wedi bodloni amodau cyfraniadau yswiriant gwladol a rhaid i chi beidio â bod yn gymwys am Dâl Salwch Statudol. Gellir talu’r budd-dal hwn ar ôl Tâl Salwch Statudol hyd yn oed os ydych yn parhau i fod â chontract cyflogaeth. Budd-dal cyfrannol yw hwn, ac mae eich hawl yn ddibynnol ar eich amgylchiadau fel yr hawlydd. Nid oes unrhyw reolau o ran cyfalaf nac incwm ar wahân i’r ffaith y gall unrhyw bensiwn galwedigaethol sydd dros £85.00 yr wythnos a delir i chi fel hawlydd effeithio ar faint o arian a dderbyniwch. Gall hawlyddion hefyd fod yn gymwys am Gredyd Cynhwysol i atodi’r budd-dal hwn.

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol yn www.gov.uk - New Style Employment and Support Allowance.

Lwfans Ceisio Gwaith

Mae’r budd-dal hwn yn cynnwys dwy elfen ‘Lwfans Ceisio Gwaith’ dull newydd a Lwfans Ceisio Gwaith sy’n Seiliedig ar Incwm.

Os yw eich oriau gwaith wedi eu lleihau neu os ydych wedi eich gwneud yn ddi-waith efallai y gallwch fod yn gymwys am ‘lwfans ceisio gwaith dull newydd’. Er mwyn bod yn gymwys, mae’n rhaid i chi fodloni’r amodau perthnasol o ran cyfraniadau yswiriant gwladol. Budd-dal cyfrannol yw hwn, felly mae eich hawl i’w dderbyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Gan nad yw’n dibynnu ar brawf modd, nid yw incwm eich partner (os oes gennych bartner) yn effeithio arno. Yr incwm sy’n cael ei ystyried yw unrhyw enillion a dderbyniwch am waith rhan amser (dan 16 awr), namyn yr enillion perthnasol a ddiystyrir (fel rheol £5) a phensiynau galwedigaethol o fwy na £50.00. Diystyrir y rhan fwyaf o ffynonellau eraill o incwm cyhyd â’ch bod yn parhau i fodloni’r amodau sylfaenol. Telir Lwfans Ceisio Gwaith dull newydd am uchafswm o chwe mis. Credyd Cynhwysol yw’r budd-dal sy’n dibynnu ar brawf modd a all ategu unrhyw Lwfans Ceisio Gwaith cyfrannol.

Os ydych yn derbyn Lwfans Ceisio Gwaith sy’n gysylltiedig ag Incwm mae’n golygu naill ai nad ydych yn gallu hawlio Credyd Cynhwysol oherwydd eich bod yn bodloni amodau porth premiwm anabledd difrifol neu eich bod wedi bod yn hawlio’r budd-dal hwn cyn i Gredyd Cynhwysol gael ei gyflwyno’n llawn. Bydd eich hawl iddo yn parhau cyhyd â’ch bod yn bodloni’r meini prawf neu hyd nes eich mudir dan reolaeth i Gredyd Cynhwysol.

Gall y Ganolfan Waith lacio eich gofynion cysylltiedig â gwaith a’ch trin fel rhywun sydd ar gael i weithio am hyd at ddau gyfnod o bythefnos o salwch yn ystod y 12 mis diwethaf neu hyd at 13 wythnos, os ydych wedi bod neu’n disgwyl bod yn analluog i weithio am fwy na bythefnos ond nid mwy na 13 wythnos neu os ydych eisoes wedi cael eich dau gyfnod o bythefnos o salwch.

Yn anffodus, er mwyn i chi gael eich ystyried yn sâl ar gyfer Lwfans Ceisio Gwaith, bydd yn rhaid i chi gael nodyn ffitrwydd ar ôl saith niwrnod o hunanardystio. Ar yr adeg pan ysgrifennir yr wybodaeth hon, nid yw’r Llywodraeth wedi newid y rheoliadau i lacio’r amod hwn, yn wahanol i’r hyn y maent wedi ei wneud ar gyfer Credyd Cynhwysol a’r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth.

Credyd Cynhwysol

Os nad oes gennych ddigon o arian i fyw arno, mae'n bosibl y cewch eich cynghori i hawlio’r Credyd Cynhwysol. Os byddwch yn hawlio’r Credyd Cynhwysol, ni fydd modd i chi hawlio unrhyw un o’r budd-daliadau eraill sy’n dibynnu ar brawf modd (Credyd Treth Gwaith; Credyd Treth Plant; Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm; Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm; Cymhorthdal Incwm; Budd-dal Tai) ac ni fyddwch yn medru adhawlio’r budd-daliadau hyn. Dylech gael cyngor cyn i chi wneud hawliad, yn enwedig os ydych yn hunangyflogedig, yn fyfyriwr neu os oes gennych gynilion o £16,000 neu fwy.

Cyngor ar Bopeth - Credyd Cynhwysol

Os ydych yn derbyn un o'r budd-daliadau hyn, fe'ch cynghorir i daro golwg ar y Cyfrifiad Gwell eu Byd i weld a fyddai’n fwy manteisiol i chi barhau i dderbyn eich budd-daliadau presennol gydag addasiadau neu a fyddai’n well i chi hawlio’r Credyd Cynhwysol.

Pan fyddwch yn hawlio budd-dal sy’n seiliedig ar brawf modd am y tro cyntaf (bydd yr hyn y gallwch ei hawlio yn dibynnu ar eich cyfalaf, eich incwm chi ac incwm eich partner), byddwch yn gorfod hawlio’r Credyd Cynhwysol oni bai eich bod yn bodloni Amodau’r Premiwm Anabledd Difrifol.

Er mwyn bod yn gymwys, rhaid bod gennych lai na £16,000 mewn cyfalaf a'ch bod yn bodloni’r prawf modd. Bydd y prawf modd yn amrywio gan ddibynnu ar eich amgylchiadau personol a pha incwm neu enillion eraill sydd gennych ynghyd â faint o gynilion rhwng £6,000 a £16,000 sydd gennych. Gall hawlwyr fod yn gymwys i gael y budd-dal hwn os ydynt mewn gwaith; os nad ydynt yn gweithio; os ydynt yn sâl neu os oes ganddynt gyfrifoldebau gofalu.

Mae’n rhaid mai’r Credyd Cynhwysol yw’r unig incwm yr ydych yn ei dderbyn neu ei fod yn cyfrannu at incwm arall sydd gennych (e.e. megis y tâl salwch statudol neu’r Lwfans Cefnogaeth a Chymorth newydd) hyd at y lefel y mae’r Llywodraeth yn dweud y mae ei hangen arnoch i fyw arni.

Ystyrir Tâl Salwch Statudol ac incwm arall wrth gyfrifo eich hawl i'r Credyd Cynhwysol. Er enghraifft, os ydych chi'n 25 oed neu'n hŷn, yn sengl, os nad oes gennych blant dibynnol ac os nad ydych yn talu rhent, rydym ar ddeall y bydd lwfans gwaith yn cael ei ystyried wrth gyfrifo'r Credyd Cynhwysol; o dan yr amgylchiadau hyn, gallech fod yn gymwys i gael taliad Credyd Cynhwysol o hyd at £317.82 y mis. Efallai y byddwch yn gymwys i gael mwy na hyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau e.e. os ydych yn talu rhent, rydych yn debygol o gael swm ychwanegol i'ch helpu gyda'ch taliadau rhent.

Rhaid i bob hawliwr, gan gynnwys eich partner os oes gennych un, lofnodi ymrwymiad hawlydd, a fydd yn amlinellu pa ofynion sy'n gysylltiedig â gwaith y bydd yn rhaid i chi eu bodloni er mwyn derbyn y budd-dal hwn. Os ydych yn hawlio oherwydd bod Covid-19 arnoch neu am fod gofyn i chi hunanynysu, bydd y gofynion sy’n gysylltiedig â gwaith o ran eich ymrwymiad hawlydd ychydig yn wahanol. Bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn dweud wrthych beth i'w wneud.

Adran Gwaith a Phensiynau - Cymorth cyflogaeth a budd-daliadau

Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Mae Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor yn darparu cymorth i’r rheini sydd ag atebolrwydd i dalu Treth y Cyngor. Mae'n dibynnu ar brawf modd felly bydd yn dibynnu ar incwm a chyfalaf chi a'ch partner; ond gallwch ei hawlio os ydych yn gweithio neu os ydych yn ddi-waith. Nid yw’r gostyngiad hwn yn cael ei hawlio fel y dylai, felly mae'n bwysig eich bod yn gwneud ymholiadau i weld a oes gennych hawl iddo ai peidio a gallwch wneud hynny drwy ymweld â tudalen Budd-daliadau.

Y Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig

Os ydych yn hunangyflogedig ar hyn o bryd a’ch bod wedi cael eich effeithio gan COVID 19, mae'r Llywodraeth wedi cyflwyno’r Cynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig a fydd, yn y lle cyntaf, yn cwmpasu’r tri mis hyd at fis Mai. Bydd y cynllun hwn ar gael o 1 Mehefin 2020. Bydd y cynllun yn darparu grant trethadwy cyfwerth â 80% o elw misol cyfartalog y gweithiwr hunangyflogedig dros y 3 blynedd diwethaf hyd at £2,500 y mis a bydd yn cael ei dalu mewn un cyfandaliad.

Fe fydd rhaid cyflwyno’ch eich hawliad ar neu cyn 13 Gorffennaf 2020.

Mae’r cynllun wedi’i ymestyn i ganiatáu am ail grant, sef y grant terfynol, i gwmpasu’r cyfnod dilynol o 3 mis a bydd ar gael ym mis Awst 2020. Bydd yr ail grant trethadwy hwn ar gyfer 70% o’r elw misol cyfartalog hyd at uchafswm o £2,190 y mis. Nid yw’r gwasanaeth ar-lein i wneud ail gais ar gael eto. Nid oes angen i chi fod wedi hawlio’r grant cyntaf er mwyn derbyn yr ail grant.

Gallwch barhau i wneud busnes wrth hawlio'r grant hwn.

Bydd y cynllun hwn ar gael i'r rhai oedd ag elw masnachu o hyd at £50,000 yn 2018/19 (neu’r rheini oedd ag elw masnachu cyfartalog o lai na £50,000 rhwng 2016/17 a 2018/19) lle’r oedd rhan fwyaf eu hincwm yn dod o fod yn hunangyflogedig a lle roeddent eisoes yn hunangyflogedig gyda ffurflen dreth wedi’i chyflwyno ar gyfer 2019.

Cymorth ar gael i’r rhai sydd wedi colli eu gwaith, neu sydd wedi gweld eu horiau neu waith yn cael eu lleihau

www.gov.uk - Lay-offs and short-time working

Costau Gofal Plant

Os bydd gofyn i chi dalu costau gofal plant am y tro cyntaf, efallai y byddwch yn gallu derbyn rhywfaint o gymorth ariannol drwy’r Credydau Treth. Os ydych eisoes yn derbyn Credyd Treth Plant, Credyd Treth Gwaith, Budd-dal Tai neu Ostyngiadau yn Nhreth y Cyngor, dylech roi gwybod i'r awdurdod lleol am y newidiadau hyn.

Os oes gofyn i chi dalu costau gofal plant i'ch darparwr gofal plant ac nad yw eich plentyn yn gallu mynychu mwyach oherwydd yr angen i aros gartref, mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi wedi cadarnhau y bydd costau’r rheini sy’n derbyn credydau treth yn parhau i gael eu talu.

Os ydych chi wedi hawlio budd-dal salwch a'ch bod yn aros i gael eich asesu fel rhywun sydd â gallu cyfyngedig i weithio, a bod y sawl sy'n gwneud penderfyniadau yn yr Adran Gwaith a Phensiynau yn fodlon bod y coronafeirws wedi effeithio arnoch, byddwch yn cael eich trin fel rhywun sydd â gallu cyfyngedig i weithio. Bydd angen i chi gysylltu â’r Adran Gwaith a Phensiynau i’w hysbysu. Mae’r coronafeirws yn effeithio ar unigolyn os ydynt:

  • wedi’u heintio â’r coronafeirws;
  • yn hunanynysu; neu’n
  • gofalu am blentyn o dan 16 oed neu rywun o dan 20 oed sy’n byw gyda nhw ac sydd mewn addysg lawn amser neu sy’n ymgymryd â hyfforddiant cymeradwy.

Bydd rhywun yn cysylltu â chi o bryd i'w gilydd i weld a yw’r coronafeirws yn dal i effeithio arnoch chi.

Os oeddech chi’n hawlio budd-dal am fod y coronafeirws wedi effeithio arnoch ond nad yw’r coronafeirws yn effeithio arnoch chi bellach, ni chewch eich ystyried mwyach fel rhywun sydd â gallu cyfyngedig i weithio.

Os oeddech chi’n hawlio budd-dal am fod gennych gyflyrau iechyd eraill a bod y coronafeirws wedi effeithio arnoch ond nad yw’r coronafeirws yn effeithio arnoch chi bellach, byddwch yn parhau i gael eich ystyried fel rhywun sydd â gallu cyfyngedig i weithio wrth i chi aros am asesiad meddygol.

www.gov.uk - benefit and reviews and reassessments suspended

Ar 24 Mawrth 2020 cafodd yr holl adolygiadau ac ailasesiadau eu gohirio am dri mis. Mae hyn yn golygu y bydd eich budd-dal yn parhau i gael ei dalu hyd nes y bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn ailddechrau’r adolygiadau a’r ailasesiadau.

Taliad Annibyniaeth Personol

Lwfans Gweini

Lwfans Byw i'r Anabl

Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol

Mae’r budd-daliadau hyn ar gyfer pobl sydd ag afiechyd hirdymor a/neu anableddau. Er mwyn bod yn gymwys, rhaid bod y cyflwr arnoch neu eich bod yn disgwyl y bydd y cyflwr arnoch am y ‘cyfnod cymhwyso’ a/neu am gyfnod yn y dyfodol. Mae’r rhain yn amrywio yn ddibynnol ar y budd-dal anabledd. Bydd yr union fudd-dal anabledd yr ydych yn ei hawlio yn dibynnu ar nifer o ffactorau. Gallwch eu hawlio os ydych yn gweithio a / neu os ydych yn derbyn budd-daliadau eraill.

Hawliau newydd:

Bydd hawliadau newydd ar gyfer y budd-daliadau hyn yn parhau yn ôl y drefn arferol.

Hawliadau sydd eisoes yn bodoli:

Bydd unrhyw un sydd eisoes yn derbyn y budd-daliadau hyn yn parhau i dderbyn eu taliadau presennol yn ôl y drefn arferol. Ar 24 Mawrth 2020 cafodd yr holl adolygiadau ac ailasesiadau eu gohirio am dri mis. Bydd eich budd-dal yn parhau i gael ei dalu hyd nes y bydd yr adolygiadau a’r ailasesiadau yn ailddechrau.

www.gov.uk - benefit and reviews and reassessments suspended

Asesiadau Gofal Iechyd

Mae’r holl asesiadau wyneb yn wyneb wedi’u hatal am y tro. Ers 17 Mawrth 2020, nid oes angen i neb sydd wedi trefnu apwyntiad asesu fynd i’r apwyntiad hwnnw. Mae trefniadau amgen ar y gweill i gyflawni asesiadau ar bapur neu dros y ffôn. Fe’ch cynghorir i gyflwyno cymaint o dystiolaeth gefnogol ag y gallwch i gynorthwyo’r broses.

Mae’r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol wedi cadarnhau bod modd gwneud cais am Fudd-dal Plant heb dystysgrif geni. Dylai hyn olygu y bydd budd-daliadau eraill sy’n dibynnu ar brawf modd megis y Credyd Treth Plant a’r Credyd Cynhwysol yn cynnwys unrhyw swm ychwanegol sy’n ddyledus oni bai mai’r newyddanedig yw eich trydydd plentyn neu unrhyw blentyn ar ôl hynny. O dan yr amgylchiadau hyn, bydd y rheol dau blentyn yn berthnasol oni bai eu bod wedi’u heithrio.