Rhoi gwastraff cartref allan i'w gasglu

 • Dylai pob gwastraff gael ei gyflwyno ar fore’r casgliad cyn 8am
 • Dylid rhoi gwastraff bwyd allan dim ond yn y cynhwysydd 23 litr a ddarperir gan y Cyngor
 • Dylid gadael deunydd ailgylchu allan dim ond yn y bagiau plastig clir a ddarperir gan y Cyngor
 • Dylid rhoi defnyddiau nad oes modd eu hailgylchu mewn cynwysyddion caeedig a diogel sy'n weddol gadarn, fel bagiau du neu finiau sbwriel.
 • Peidiwch â rhoi poteli na jariau gwydr yn y bagiau ailgylchu clir. Ewch â nhw i'r banc poteli lleol neu Safle Gwastraff Domestig
 • Er mwyn osgoi llygredd, dylid golchi poteli plastig a chaniau a'u gwasgu cyn eu rhoi yn y bagiau ailgylchu clir.
 • Cesglir pob swm rhesymol o wastraff mewn bagiau du, os gwneir pob ymdrech i ailgylchu cymaint o wastraff ag y bo modd.

​Gwastraff bwyd:

Gallwch roi pob math o wastraff bwyd heb ei lapio, boed wedi'i goginio neu beidio, yn eich bocs gwastraff bwyd. Mae hynny'n cynnwys:-

 • Holl wastraff bwyd (wedi'i goginio neu beidio) neu bethau o'r rhewgell
 • Unrhyw fwyd dros ben ar blatiau
 • Unrhyw fwyd hensydd wedi dyddio
 
 • Bara, crwst a melysion
 
 • Cynnyrch llaeth
 
 • Pysgod (wedi'u coginio neu'n amrwd), esgyrn a sgerbydau
 
 • ​Cig (wedi'i goginio neu'n amrwd), esgyrn a sgerbydau
 
 • Bagiau têe a choffi mâl
 
 • Ffrwythau a llysiau (rhai cyfan a philion)
 
 • Olew llysiau

Cysylltwch â Chyngor Sir Ceredigion ag unrhyw gwestiynau ynglŷn ag ailgylchu gwastraff bwyd. Os ydych yn newydd i’r ardal neu os yw eich bin bwyd wedi torri neu wedi mynd ar goll, neu os oes angen bin gwastraff bwyd ychwanegol am fod tipyn o wastraff bwyd gennych (e.e. teulu mawr), cysylltwch â ni.

Mae’r Cyngor yn darparu leinwyr plastig ar gyfer gwastraff bwyd AM DDIM. Defnyddiwch y leinwyr sy’n cael eu darparu gan y Cyngor i leinio eich bin gwastraff bwyd. Peidiwch â defnyddio unrhyw math arall o fagiau plastig os gwelwch yn dda, gan fod y leinwyr sy’n cael eu darparu gan y Cyngor wedi eu cymeradwyo gan y cyfleuster i drin gwastraff bwyd. Mae’r leinwyr plastig yn cael eu tynnu o’r cyfleuster i drin gwastraff bwyd ac yn cael eu danfon at gyfleuster Ynni o Wastraff lle mae’r leinwyr yn cael eu trin i gynhyrchu gwres a thrydan.

Mae’r leinwyr plastig i’r gwastraff bwyd ar gael o Ganolfannau’r Gwasanaethau i Gwsmeriaid sef y Swyddfeydd Lleol, Llyfrgelloedd y Cyngor neu’r Canolfannau Croeso. Mae’r leinwyr plastig i’r gwastraff bwyd hefyd ar gael mewn nifer o leoliadau sy’n cadw bagiau ailgylchu clir, bydd rhestr llawn o’r lleoliadau hyn ar gael yn y dyfodol agos.

Mae’r leinwyr plastig ar gyfer y bin bwyd mawr yn £1.30 ar gyfer rolyn o 25 o leinwyr, gallwch brynu’r rhain yng Nghanolfannau’r Gwasanaethau i Gwsmeriaid sef y Swyddfeydd Lleol neu’r Canolfannau Croeso.

Bag ailgylchu clir:

Dylid rhoi'r holl ddefnyddiau sych yn rhydd yn y bag. Peidiwch â rhoi eitemau mewn bagiau ar wahân yn eich bag ailgylchu clir. Dyma rhai Cwestiynau ac Atebion am y bagiau ailgylchu newydd. Bagiau Ailgylchu ar gael o Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid – Swyddfeydd Lleol a rhai siopau lleol a swyddfeydd post. Gweler ein mapio rhyngweithiol ar gyfer mwy o fanylion

 

Gallwch roi eitemau yn eich bag ailgylchu clir:

 
 • Papur – pob math gan gynnwys papur newydd, cylchgronau, cyfeirlyfrau, papur ysgrifennu, post sothach ac ati
 • Cardbord – Cartonau, bocsys a phacedi.
 
 • Pecynnau Tetra - cartonau cwyrog sudd a llaeth
 
 • Tuniau bwyd, tuniau diod, tuniau bwyd anifeiliaid anwes, caniau aerosol a ffoil alwminiwm
 
 • Tuniau bwyd, tuniau diod, tuniau bwyd anifeiliaid anwes, caniau aerosol a ffoil alwminiwm
   
       
 

Plastig a dderbynnir:

 
 • Poteli pop a hambyrddau prydau bwyd parod
 
 • Poteli llaeth a hylif golchi llestri
 
 • Hambyrddau bwyd, haenau glynu, poteli diod ffrwythau, poteli dŵr a siampŵ
 
 • ​Bagiau plastig a bagiau bin
 
 • Tybiau margarîn, hambyrddau prydau bwyd microdon
 
 • Potiau iogwrt, hambyrddau sbwng ar gyfer cig neu bysgod, bocsys byrgyrs a bocsys wyau, cwpanau coffi peiriant, deunydd lapio ar gyfer nwyddau trydanol a theganau.

Golchwch bopeth sydd wedi dal bwyd neu ddiod.

 

Ni ddylech roi'r eitemau canlynol yn eich bag ailgylchu clir:

 
 • Peidiwch â rhoi poteli a jariau gwydr yn y bagiau ailgylchu clir
 
 • Unrhyw fath arall o blastig nad yw'n dod o dan y categorïau uchod – er enghraifft, melamin, a ddefnyddir yn aml i wneud platiau a chwpanau plastig.
 • Cewynnau
 • Pecyn creision
 • CDau

Gan fod modd ailgylchu'r rhan helaeth o wastraff bellach, ni ddylai fod llawer o eitemau i'w gwaredu yn y bag du. Gallant gynnwys cewynnau budr, cynnwys sugnydd llwch, lludw glo (wedi oeri) a phacedi creision.

Cewch fwy o wybodaeth am sut i gael gwared â rhai eitemau penodol yn ein rhestr Gwastraff A-Y.

Trefniadau Casglu Gwastraff gyda Chymorth

Bydd gwasanaeth casglu gwastraff gyda chymorth ar gael i breswylwyr Ceredigion os:

 • Yw’r ymgeisydd yn anabl neu’n methu â rhoi sbwriel allan i’w gasglu, boed hynny am gyfnod dros dro neu’n barhaol
 • Nid oes unigolyn arall yn byw yn yr un eiddo a ellir cynnig cymorth
 • Nid oes aelod o’r teulu, cymydog na gofalwr ar gael fydd yn medru symud sbwriel i ymyl yr eiddo
 • Bydd yr ymgeisydd yn medru darparu tystiolaeth o’r anabledd neu’r rheswm paham nad ydyw’n medru rhoi’r sbwriel allan i’w gasglu os gofynnir iddo / iddi wneud hynny. Mi all hyn fod drwy lythyr oddi wrth swyddog proffesiynol ym maes gofal neu faes meddygol
 • Bydd angen cytuno ar bwynt casglu nad yw’n peryglu iechyd a diogelwch y rheiny sy’n casglu’r sbwriel

Bydd Casglu gyda Chymorth yn golygu y bydd y sawl sy’n casglu gwastraff yn mynd â’ch cynwysyddion gwastraff o bwynt penodol yn eich eiddo er mwyn eu gwacau ac yna eu dychwelyd. Ni fydd hawl gan y sawl sy’n casglu gwastraff fynd i mewn i adeiladau (e.e. garejys, siediau) i symud na dychwelyd cynwysyddion. Bydd yn rhaid i bob gât fod heb ei chloi a heb ei rhwystro ar ddiwrnod casglu.

Ni ddarperir gwasanaeth casglu gyda chymorth am y rheswm fod gennych lôn hir yn unig, y pellter i ffin yr eiddo neu am eich fod yn absennol o’r eiddo ar ddiwrnodau casglu.

Bydd yn ofynnol i gwsmeriaid sy’n derbyn y gwasanaeth hysbysu’r Cyngor ar unwaith pan fydd eu hamgylchiadau’n newid. Bydd cwsmeriaid sy’n derbyn Gwasanaeth casglu gyda chymorth yn parhau i dderbyn y gwasanaeth fodd bynnag byddwn yn adolygu eu trefniadau bob dwy flynedd er mwyn gweld a wy’r angen yn parhau.

Os ydych chi o’r farn eich bod yn cyflawni’r meini prawf uchod a fyddech cystal â chwblhau’r Ffurflen Gais am Wasanaeth Casglu gyda chymorth. Mae’r Ffurflen Gais am Wasanaeth Casglu gyda chymorth ar gael mewn fformat arall drwy gysylltu â ni. Pan fyddwn wedi derbyn eich cais byddwn yn cysylltu â chi er mwyn trefnu i aelod staff ymweld â’ch eiddo i wneud asesiad risg a chymhwysedd. Byddwn wedi hynny’n cysylltu â chi i gadarnhau a fu eich cais yn llwyddiannus ai peidio.

Bagiau Ailgylchu Clir

Mae’r bagiau ailgylchu clir yn cael eu cludo at MRF yn CWM Environmental ger Nantycaws. Yn yr MRF caiff yr holl ailgylchu ei ddidoli i’r deunyddiau gwahanol cyn cael ei ddanfon bant i’w bresesu. Mae ble mae’r deunydd yn cael ei ddanfon i’w ailgylchu yn dibynnu ar y math o wastraff ac ar pris y farchnad ar adegau penodol.

Mae’r fideo isod yn dangos y broses sy’n digwydd yn yr MRF.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan CWM Environmental: www.cwmenvironmental.co.uk

Gwastraff bwyd

Mae’r gwastraff bwyd yn cael ei gludio at Dreuliwr anaerobig yn Agrivert, Stormy Down ger Penybont-ar-Ogwr. Caiff y gwastraff bwyd ei drin a’r cynhyrchion terfynol yw bio nwy sy’n cynhyrchu trydan, a gwrtaith o math slwtsh. Mewn blwyddyn mae digon o drydan yn cael ei gynhyrchu o’r gwastraff bwyd i bweru tua 300 o gartrefi. Caiff y gwrtaith ei wasgaru ar dir amaethyddol.

Mae’r fideo isod yn dangos y broses o Dreulio Anaerobig.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Agrivert - www.agrivert.co.uk