Rhoi gwastraff cartref allan i'w gasglu

 • Dylai pob gwastraff gael ei gyflwyno ar fore’r casgliad cyn 8am
 • Dylid rhoi gwastraff bwyd allan dim ond yn y cynhwysydd 23 litr a ddarperir gan y Cyngor
 • Dylid gadael deunydd ailgylchu allan dim ond yn y bagiau plastig clir a ddarperir gan y Cyngor
 • Dylid rhoi defnyddiau nad oes modd eu hailgylchu mewn cynwysyddion caeedig a diogel sy'n weddol gadarn, fel bagiau du neu finiau sbwriel.
 • Peidiwch â rhoi poteli na jariau gwydr yn y bagiau ailgylchu clir. Ewch â nhw i'r banc poteli lleol neu Safle Gwastraff Domestig
 • Er mwyn osgoi llygredd, dylid golchi poteli plastig a chaniau a'u gwasgu cyn eu rhoi yn y bagiau ailgylchu clir.
 • Cesglir pob swm rhesymol o wastraff mewn bagiau du, os gwneir pob ymdrech i ailgylchu cymaint o wastraff ag y bo modd.

​Gwastraff bwyd:

Gallwch roi pob math o wastraff bwyd heb ei lapio, boed wedi'i goginio neu beidio, yn eich bocs gwastraff bwyd. Mae hynny'n cynnwys:-

 • Holl wastraff bwyd (wedi'i goginio neu beidio) neu bethau o'r rhewgell
 • Unrhyw fwyd dros ben ar blatiau
 • Unrhyw fwyd hensydd wedi dyddio
 
 • Bara, crwst a melysion
 
 • Cynnyrch llaeth
 
 • Pysgod (wedi'u coginio neu'n amrwd), esgyrn a sgerbydau
 
 • ​Cig (wedi'i goginio neu'n amrwd), esgyrn a sgerbydau
 
 • Bagiau têe a choffi mâl
 
 • Ffrwythau a llysiau (rhai cyfan a philion)
 
 • Olew llysiau

Gallwch leinio’r Cadi Bwyd a’r Bin Gwastraff bwyd â phapur cegin neu bapur newydd, neu os oes well gennych gallwch ddefnyddio leinwyr compostadwy. Mae leinwyr compostadwy ar gael mewn archfarchnadoedd niferus, neu mae’r Cyngor yn gwerthu leinwyr ar gyfer y biniau bwyd yn y ddau faint, gallwch brynu’r rhain yng Nghanolfannau’r Gwasanaethau i Gwsmeriaid sef y Swyddfeydd Lleol neu’r Canolfannau Croeso.

 1. Mae’r leinwyr compostadwy ar gyfer cadi’r gegin yn £1.60 ar gyfer rolyn o 25 o leinwyr.
 2. Mae’r leinwyr compostadwy ar gyfer y bin bwyd mawr yn £1.30 ar gyfer rolyn o 10 o leinwyr.

Bag ailgylchu clir:

Dylid rhoi'r holl ddefnyddiau sych yn rhydd yn y bag. Peidiwch â rhoi eitemau mewn bagiau ar wahân yn eich bag ailgylchu clir. Dyma rhai Cwestiynau ac Atebion am y bagiau ailgylchu newydd. Bagiau Ailgylchu ar gael o Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid – Swyddfeydd Lleol a rhai siopau lleol a swyddfeydd post. Gweler ein mapio rhyngweithiol ar gyfer mwy o fanylion

 

Gallwch roi eitemau yn eich bag ailgylchu clir:

 
 • Papur – pob math gan gynnwys papur newydd, cylchgronau, cyfeirlyfrau, papur ysgrifennu, post sothach ac ati
 • Cardbord – Cartonau, bocsys a phacedi.
 
 • Pecynnau Tetra - cartonau cwyrog sudd a llaeth
 
 • Tuniau bwyd, tuniau diod, tuniau bwyd anifeiliaid anwes, caniau aerosol a ffoil alwminiwm
 
 • Tuniau bwyd, tuniau diod, tuniau bwyd anifeiliaid anwes, caniau aerosol a ffoil alwminiwm
   
       
 

Plastig a dderbynnir:

 
 • Poteli pop a hambyrddau prydau bwyd parod
 
 • Poteli llaeth a hylif golchi llestri
 
 • Hambyrddau bwyd, haenau glynu, poteli diod ffrwythau, poteli dŵr a siampŵ
 
 • ​Bagiau plastig a bagiau bin
 
 • Tybiau margarîn, hambyrddau prydau bwyd microdon
 
 • Potiau iogwrt, hambyrddau sbwng ar gyfer cig neu bysgod, bocsys byrgyrs a bocsys wyau, cwpanau coffi peiriant, deunydd lapio ar gyfer nwyddau trydanol a theganau.

Golchwch bopeth sydd wedi dal bwyd neu ddiod.

 

Ni ddylech roi'r eitemau canlynol yn eich bag ailgylchu clir:

 
 • Peidiwch â rhoi poteli a jariau gwydr yn y bagiau ailgylchu clir
 
 • Unrhyw fath arall o blastig nad yw'n dod o dan y categorïau uchod – er enghraifft, melamin, a ddefnyddir yn aml i wneud platiau a chwpanau plastig.
 • Cewynnau
 • Pecyn creision
 • CDau

Gan fod modd ailgylchu'r rhan helaeth o wastraff bellach, ni ddylai fod llawer o eitemau i'w gwaredu yn y bag du. Gallant gynnwys cewynnau budr, cynnwys sugnydd llwch, lludw glo (wedi oeri) a phacedi creision.

Cewch fwy o wybodaeth am sut i gael gwared â rhai eitemau penodol yn ein rhestr Gwastraff A-Y.

Trefniadau Casglu Gwastraff gyda Chymorth

Bydd gwasanaeth casglu gwastraff gyda chymorth ar gael i breswylwyr Ceredigion os:

 • Yw’r ymgeisydd yn wir anabl neu’n methu â rhoi sbwriel allan i’w gasglu, boed hynny am gyfnod dros dro neu’n barhaol
 • Nid oes unigolyn arall nad yw’n anabl yn byw yn yr un eiddo
 • Nid oes aelod o’r teulu, cymydog na gofalwr ar gael fydd yn medru symud sbwriel i ymyl yr eiddo
 • Bydd yr ymgeisydd yn medru darparu tystiolaeth o’r anabledd neu’r rheswm paham nad ydyw’n medru rhoi’r sbwriel allan i’w gasglu os gofynnir iddo / iddi wneud hynny. Mi all hyn fod drwy lythyr oddi wrth swyddog proffesiynol ym maes gofal neu faes meddygol
 • Bydd angen cytuno ar bwynt casglu nad yw’n peryglu iechyd a diogelwch y rheiny sy’n casglu’r sbwriel

Bydd Casglu gyda Chymorth yn golygu y bydd y sawl sy’n casglu gwastraff yn mynd â’ch cynwysyddion gwastraff o bwynt penodol yn eich eiddo er mwyn eu gwacau ac yna eu dychwelyd. Ni fydd hawl gan y sawl sy’n casglu gwastraff fynd i mewn i adeiladau (e.e. garejys, siediau) i symud na dychwelyd cynwysyddion. Bydd yn rhaid i bob gât fod heb ei chloi a heb ei rhwystro ar ddiwrnod casglu.

Ni ddarperir gwasanaeth casglu gyda chymorth am y rheswm fod gennych lôn hir yn unig, y pellter i ffin yr eiddo neu am eich fod yn absennol o’r eiddo ar ddiwrnodau casglu.

Bydd yn ofynnol i gwsmeriaid sy’n derbyn y gwasanaeth hysbysu’r Cyngor ar unwaith pan fydd eu hamgylchiadau’n newid. Bydd cwsmeriaid sy’n derbyn Gwasanaeth casglu gyda chymorth yn parhau i dderbyn y gwasanaeth fodd bynnag byddwn yn adolygu eu trefniadau bob dwy flynedd er mwyn gweld a wy’r angen yn parhau.

Os ydych chi o’r farn eich bod yn cyflawni’r meini prawf uchod a fyddech cystal â chwblhau’r Ffurflen Gais am Wasanaeth Casglu gyda chymorth. Pan fyddwn wedi derbyn eich cais byddwn yn cysylltu â chi er mwyn trefnu i aelod staff ymweld â’ch eiddo i wneud asesiad risg a chymhwysedd. Byddwn wedi hynny’n cysylltu â chi i gadarnhau a fu eich cais yn llwyddiannus ai peidio.