• Dylai pob gwastraff gael ei gyflwyno ar fore’r casgliad cyn 8am
  • Dylid rhoi gwastraff bwyd allan dim ond yn y cynhwysydd 23 litr a ddarperir gan y Cyngor
  • Dylid gadael deunydd ailgylchu allan dim ond yn y bagiau plastig clir a ddarperir gan y Cyngor
  • Dylid rhoi defnyddiau nad oes modd eu hailgylchu mewn cynwysyddion caeedig a diogel sy'n weddol gadarn, fel bagiau du neu finiau sbwriel.
  • Peidiwch â rhoi poteli na jariau gwydr yn y bagiau ailgylchu clir. Ewch â nhw i'r banc poteli lleol neu Safle Gwastraff Domestig
  • Er mwyn osgoi llygredd, dylid golchi poteli plastig a chaniau a'u gwasgu cyn eu rhoi yn y bagiau ailgylchu clir.
  • Cesglir pob swm rhesymol o wastraff mewn bagiau du, os gwneir pob ymdrech i ailgylchu cymaint o wastraff ag y bo modd.