Yn 1998, Rhoddodd y Ddeddf Trosedd ac Anhrefn ddyletswydd ar Awdurdodau Lleol a’r Heddlu i ffurfio partneriaeth i leihau trosedd ac anhrefn yn eu cymunedaus.

​Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Ceredigion, sydd yn cynnwys cynrychiolwyr o’r Cyngor Sir, yr Heddlu Dyfed-Powys a chynrychiolydd o Banel Heddlu & Throseddu Dyfed-Powys, y Gwasanaeth Tân & Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a’r Awdurdod Tân & Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Gwasanaeth Carchardai a Phrawf EM yng Nghymru, Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac Atal a’r Bwrdd Cynllunio Ardal Gam-drin Sylweddau ar hyn o bryd yn cynnal Asesiad o faterion yn ymwneud â materion trosedd ac anhrefn o fewn y Sir.

Diben yr Asesiad yw darparu gwybodaeth a dealltwriaeth o broblemau diogelwch cymunedol a fydd yn darparu gwybodaeth ac yn galluogi’ch Partneriaeth Diogelwch Cymunedol er mwyn:

  • Deall y patrymau, tueddiadau a’r newidiadau ym maes Trosedd ac Anhrefn a Cham-drin Sylweddau.
  • Gosod blaenoriaethau eglur a chadarn.
  • Datblygu gweithgaredd a yrrir gan wybodaeth ddibynadwy a chwrdd ag anghenion y gymuned leol
  • Defnyddio adnoddau yn effeithiol a chyflwyno gwerth am arian.
  • Gwneud adolygiadau blynyddol a chynllunio gweithgareddau ar sail deall y materion a’r blaenoriaethau yn eglur.

Buaswn yn gwerthfawrogi os fyddech yn cymryd yr amser i lenwi'r holiadur byr.

Diolch,

Holiadur

(Alan Garrod)
Rheolwr Diogelwch Cymunedol ac Argyfyngau Sifil
Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Ceredigion

Gallwn ddarparu’r holiadur hon mewn fformatau eraill ar gais.