Mae Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i wynebu gostyngiadau heriol mewn cyllid gan y llywodraeth ganolog a rhaid i ni ystyried newid ein ffordd o weithio, gan ddarparu mwy o wasanaethau mewn partneriaeth a lleihau eraill er mwyn dod i ben â llai.

Mae Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol gynnal adolygiad o'u darpariaeth toiledau. Rhaid i’r Strategaeth Toiledau lleol gynnwys y canlynol:

a) Asesiad o'r angen am doiledau cyhoeddus yn ardal yr awdurdod lleol sydd ar gael i'w defnyddio gan y cyhoedd.
b) Datganiad sy'n nodi'r camau y mae'r awdurdod lleol yn bwriadu eu cymryd i ddiwallu'r angen hwnnw.
c) Unrhyw wybodaeth arall y mae'r awdurdod lleol yn ei hystyried yn briodol.

Fel rhan o ddatblygiad ein Strategaeth Toiledau rydym yn gofyn barn y cyhoedd yn gyffredinol, a fydd yn ein helpu i wneud penderfyniadau ynghylch gweithredu a darparu toiledau cyhoeddus sy'n eiddo i'r Cyngor yn y dyfodol.

Sefyllfa Bresennol

Ar hyn o bryd mae'r Cyngor yn rheoli 36 toiled cyhoeddus traddodiadol, sy'n cael eu rhedeg gan un aelod staff llawn amser ac wyth rhan amser.

Cynllun Cymunedol Toiledau

Fel rhan o'r strategaeth mae'r Cyngor yn ystyried ailgyflwyno'r Cynllun Cymunedol Toiledau. Mae'r cynllun yn dyfarnu grant bach o hyd at £500 y flwyddyn i fusnesau lleol, yn gyfnewid am eu bod yn caniatáu i gwsmeriaid nad ydynt yn talu ddefnyddio eu toiledau.

Sut i Ymateb

Holiadur

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar y 03/12/2018ac yn cau ar y 25/02/2019

Rhestr termau

  • Toiledau Cyhoeddus Traddodiadol – Menywod, Dynion a Hygyrch ar wahân
  • Toiledau niwtral o ran rhywedd – Toiledau y gall pob rhywedd eu defnyddio
  • Toiledau Hygyrch – Toiledau ar gyfer unrhyw un ag anabledd
  • Newid babanod – Ardal gydag ystafell ar gyfer newid babanod
  • Toiledau Lleoedd Newid - Yn aml mae toiledau ar gyfer pobl ag anawsterau dysgu dwys a lluosog fel anafiadau i’r cefn, trychfil cyhyrol, sglerosis ymledol neu anaf i’r ymenydd angen cyfleusterau ychwanegol i ganiatáu iddynt ddefnyddio'r toiled yn gyfforddus

Os oes arnoch angen copi caled o’r ddogfen hon neu gopi mewn fformat gwahanol, e.e. print bras, fersiwn sain, fformat geiriau ar gyfer rhaglenni darllen sgrin ayyb, cysylltwch â: Desg gymorth eiddo 01970 633900

Mae copïau caled hefyd ar gael ym mhob un o brif swyddfeydd a llyfrgelloedd cyngor Ceredigion.