Mae Adran Drafnidiaeth y DU wedi rhoi cyllid i Lywodraeth Cymru ar gyfer adeiladu cyfnewidfa drafnidiaeth gyhoeddus newydd yn Bow Street, sydd bedair milltir i'r gogledd o Aberystwyth. Mae'r cynnig yn cynnwys ailagor gorsaf drenau Bow Street a bydd yn cynnwys maes parcio, cyfleusterau beicio, cysylltiadau cerddwyr a safleoedd bws.

Fel ei Asiant, hoffai Cyngor Sir Ceredigion gael adborth gan unigolion a sefydliadau sy'n cynrychioli pobl o fewn y grwpiau nodweddion gwarchodedig.

Cynigion

Rydym wedi paratoi rhai cynlluniau sy'n dangos y cynigion presennol a holiadur byr i geisio eich adborth. Gallwch lawrlwytho ac argraffu'r rhain trwy ddilyn y dolenni isod:

Ymatebion i’r Ymgynghoriad

Anfonwch unrhyw ymatebion i’r ymgynghoriad naill ai drwy ebost

gwasanaethau.technegol@ceredigion.gov.uk

neu trwy’r post i,
Ymgynghoriad Cyfnewidfa Drafnidiaeth Bow Street
Gwansanaethau Technegol
Cyngor Sir Ceredigion
Canolfan Rheidol
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3JQ

Anfonwch eich ymateb erbyn 13 Mai 2018

Digwyddiad Cynnydd ac Ymgynghori

Mae'r cynigion presennol wedi cael eu cyflwyno i'w cymeradwyo gan yr adran gynllunio, a bydd y dogfennau ar gael i’w gweld ar:

http://www.ceredigion.gov.uk/resident/planning-building-control/

Mae dau weithdy yn cael eu cynnal ar ddydd Mercher 18 Ebrill 2018 yn Neuadd Rhydypennau, Pen-y-garn, Bow Street SY24 5BQ.

Y gweithdy cyntaf yw Gweithdy Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a gaiff ei gynnal rhwng 10am a 4pm a bydd trwy wahoddiad YN UNIG. I gael eich gwahoddiad, cysylltwch â gwasanaethau.technegol@ceredigion.gov.uk

Bydd yr ail weithdy yn agored i'r cyhoedd ac yn cael ei gynnal rhwng 4pm a 7pm.

Bydd cyfle i chi gwrdd â'r tîm dylunio, edrych ar y cynigion presennol a dylanwadu ar y dyluniad terfynol.