Mae Cyngor Sir Ceredigion yn ceisio sylwadau mewn perthynas â Strategaeth Iaith Ceredigion 2018-2023.

Mae’r Strategaeth hon yn gosod sut bydd y Cyngor, drwy weithio mewn cydweithrediad gyda sefydliadau partner eraill, yn mynd ati i hybu’r Gymraeg ac i hwyluso defnydd o’r Gymraeg yn ehangach o fewn yr ardal leol.

Nod y strategaeth hon fydd cynnal a hyrwyddo’r Gymraeg ym mhob agwedd posib ar fywyd, ynghyd ȃ dangos ffyrdd ar gyfer grymuso rhwydweithiau cymdeithasol cyfrwng Cymraeg mewn ardal ddwyieithog.

Mae’r Strategaeth wedi ei llunio i fod mor realistig a rhagweithiol ȃ phosib, yn unol ȃ’r hyn sydd o fewn maes dylanwad sefydliadau sy’n cyd-weitho drwy Fforwm Dyfodol Dwyieithog Ceredigion.

Rydym yn eich gwahodd i wneud sylwadau ar y Strategaeth arfaethedig a'r camau gweithredu a fydd yn cael eu cymryd i'w cyflawni ar gyfer Ceredigion. Rydym yn gwerthfawrogi eich barn, ac fe fydd eich sylwadau'n cael eu hystyried wrth gyhoeddi'r Strategaeth derfynol.

Darllenwch Strategaeth Iaith Ceredigion 2018-2023 arfaethedig.

Ar ôl darllen y Strategaeth, cyflwynwch eich sylwadau drwy ddefnyddio'r ffurflen adborth ar-lein.

Ffurflen adborth ar-lein

Dyddiad cau ar gyfer derbyn adborth yw 13 Awst 2018. Ni fydd sylwadau a dderbynir wedi’r dyddiad hwn yn cael eu hystried.

Fersiynau Hygyrch

Ffurflen Adborth Fersiwn Word

Strategaeth Iaith Ceredigion 2018-23 Print Bras

Ffurflen Adborth Print Bras

Gallwch hefyd gael copi papur o'r Strategaeth yn unrhyw un o Swyddfeydd Cyhoeddus neu Lyfrgelloedd y Cyngor. Mae'r Strategaeth ar gael mewn fformatau hygyrch eraill ar gais; cysylltwch â 01545 570881 am ragor o wybodaeth.