Mae Cyngor Sir Ceredigion am gael adborth ar barthau diogel canol trefi Aberystwyth, Aberaeron, Cei Newydd ac Aberteifi.

Crëwyd y parthau diogel presennol o dan bwerau argyfwng gan fod angen sicrhau diogelwch cyhoeddus rhag haint y coronfeirws wrth i ganol trefi ailagor. Cyflwynwyd gennym ystod o fesurau i gynorthwyo pobl i gynnal pellter cymdeithasol. Roedd hyn yn cynnwys lleihau mynediad i gerbydau rhwng 11.00am a 6.00pm er mwyn gwneud mwy o le i gerddwyr ymweld yn ddiogel â chanol trefi.

Yn awr, rydym am gasglu barn busnesau, trigolion ac ymwelwyr â chanol y trefi. Bydd hyn o gymorth wrth adolygu’r parthau diogel presennol a chasglu’r farn am yr hyn y byddai pobl yn ei ddymuno ar gyfer y dyfodol. Mae eich barn yn bwysig iawn wrth helpu i lywio a llunio dyfodol ein canol trefi.

Bydd Arolwg Parthau Diogel Canol Trefi Aberystwyth, Aberaeron, Cei Newydd ac Aberteifi ar agor o ddydd Llun 26ain o Hydref

Mae’r arolwg hwn yn cau ar yr 21ain o Ragfyr 2020.

Byddwn yn llunio adroddiad ac yn ei gyhoeddi ar ein gwefan.

Holiadur

Fersiwn Hawdd i'w Darllen

Os oes angen y wybodaeth hon arnoch mewn fformat arall, cysylltwch â:

Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

E-bost: clic@ceredigion.gov.uk
Rhif ffôn: 01545 570881

Diolch am eich amser.