Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gyfrifol am weinyddu a gorfodi ystod o ofynion deddfwriaethol rheoleiddio sy'n amrywio o Iechyd Anifeiliaid a Thrwyddedu i Ddiogelwch Bwyd a Chynhwysiant Addysg.

Er bod rhai meysydd gwasanaeth wedi cael eu Polisi Gorfodi eu hunain ers sawl blwyddyn, dyma'r ymgais gyntaf i ddylunio fframwaith polisi cyffredinol ar lefel uchel y gellir ei gyfeirio ato gan ystod o swyddogion o fewn yr Awdurdod. Nid yw'r penderfyniad i gymryd camau gorfodi (neu beidio â chymryd) yn cael ei gymryd yn ysgafn gan y gallai fod â goblygiadau i bawb dan sylw. Felly mae'n bwysig bod polisi ar waith i arwain swyddogion i sicrhau dull cyson wrth ddefnyddio'r ystod o offer gorfodi sydd ar gael iddynt.

Yn bwysig, mae'r Cyngor o'r farn bod y rhan fwyaf o fusnesau ac unigolion am gydymffurfio â'r gyfraith. Bydd cymorth yn cael eu darparu i'w galluogi i gyflawni eu rhwymedigaethau cyfreithiol heb draul diangen, tra bydd camau cadarn yn cael eu cymryd yn erbyn y rheini nad ydynt yn ystyried y gyfraith yn bwysig neu'n gweithredu'n anghyfrifol.

Fel Cyngor sy'n ymfalchïo ar dryloywder a chysondeb rydym yn croesawu sylwadau adeiladol, yn enwedig gan y rhai a allai gael eu heffeithio gan y polisi hwn, mewn perthynas ag unrhyw agwedd o’i gynnwys.

Hoffem hefyd wybod a:

  • ydych yn meddwl bod y polisi fwy ne lai yn iawn fel y mae?
  • ydych yn meddwl y dylid gwneud unrhyw ychwanegiadau i'r polisi? Os felly, beth?
  • ydych yn meddwl y dylid dileu unrhyw agweddau o’r polisi?
  • oes gennych unrhyw sylwadau ychwanegol yr hoffech eu gweld yn cael eu hystyried?

Bydd eich sylwadau'n cael eu hystyried yn ofalus cyn i'r drafft terfynol gael ei fabwysiadu gan y Cabinet.

Felly, mae'r Cyngor yn croesawu sylwadau gan bartïon â diddordeb cyn i'r polisi gael ei adrodd i'w Gabinet ar 10fed Gorffennaf 2018. Dylid anfon sylwadau yn ysgrifenedig at David Lloyd Roberts, Rheolwr Gwasanaethau Defnyddwyr, Polisi a Pherfformiad, Gofal, Amddiffyn a Ffordd o Fyw, Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron SA46 0PA. Fel arall, gall partïon â diddordeb anfon unrhyw sylwadau drwy e-bostio tradingstandards@ceredigion.gov.uk heb fod yn hwyrach na dydd Gwener, 22ain Mehefin 2018.