Cyn i'r gwaith sylweddol ddechrau ar y Cynllun Datblygu Lleol newydd, rhaid i'r Awdurdod Cynllunio Lleol (yr Awdurdod) baratoi a chyhoeddi Adroddiad Adolygu gan lunio Cytundeb Cyflenwi y mae Llywodraeth Cymru yn cytuno ag ef.

Yn unol b'r rheoliadau a'r canllawiau cenedlaethol, rhaid i'r Cytundeb Cyflenwi gynnwys y canlynol:

  • cynllun cynnwys cymunedau; ac
  • amserlen ar gyfer paratoi a mabwysiadu'r Cynllun

Mae'r Adroddiad Adolygu'n nodi'r angen am adolygiad llawn o'r Cynllun, gan gynnwys Strategaeth y Cynllun ac ymestyn cyfnod y Cynllun. Mae'n nodi hyd a lled y newidiadau sydd angen eu gwneud i'r Cynllun Datblygu Lleol, gan gydnabod bod yna bolisoau Rheoli Datblygu a pholisoau Defnydd Tir effeithiol ar waith ar hyn o bryd wrth reoli datblygiad yn y sir ac na fydd ond angen gwneud mbn newidiadau iddynt. Mae'r newidiadau a argymhellir wedi'u llywio gan ganfyddiadau'r Adroddiadau Monitro Blynyddol blaenorol, y wybodaeth ddiweddaraf yn y sylfaen dystiolaeth a'r arolygon parhaus.

Cyflwynwyd y pedwerydd Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer (CDLl) Cynllun Datblygu Ceredigion 2007 - 2022 i Lywodraeth Cymru ar 31ain Hydref 2017.

Byddai'r Awdurdod yn croesawu sylwadau oddi wrthych ynghylch yr Adroddiad Adolygu a / neu'r Cytundeb Cyflawni drafft, cyn iddo gyflwyno'r Cytundeb Cyflenwi gerbron Gweinidogion Cymru er mwyn ei gadarnhau.

Dylech anfon eich sylwadau ar e-bost i ldp@ceredigion.gov.uk neu yn ysgrifenedig i'r

Adain Polisi Cynllunio
Neuadd Cyngor Ceredigion
Penmorfa
Aberaeron
SA46 0PA

dim hwyrach na hanner dydd ar 14eg Rhagfyr 2017.

Ymgynghoriad Cytundeb Cyflenwi

Ymgynghoriad Adroddiad Adolygiad