Perfformiad y Cynllun Gwella 2016 - 2017

Bob blwyddyn gofynnir i Gyngor Sir Ceredigion gynhyrchu adroddiad blynyddol yn disgrifio pa mor llwyddiannus y buom yn cyflawni'r Amcanion Gwella a osodwyd gennym yn ein cynllun ar gyfer y llynedd a'r effaith a gafodd ar ein bywydau.

Mae'r ddogfen hon yn canolbwyntio ar y cynnydd a wnaethpwyd gan y Cyngor yng nghyswllt Amcanion Gwella 2016-17. Mae hefyd yn rhoi gwerthusiad cyffredinol o berfformiad y Cyngor a’r cynnydd a wnaed o ran cyflawni Strategaeth Gorfforaethol 2013-17.

Mae crynodeb gweithredol o'r Cynllun Gwella – Perfformiad 2016-17 yn nodi'r prif gyflawniadau a chrynodeb o asesiad o bob Amcan Gwella.

Mae copiau caled o'r ddwy ddogfen ar gael os gofynnwch amdanynt.

Am ragor o wybodaeth a fyddech cystal â chysylltu â’r Uned Perfformiad Corfforaethol.

2016-17 Cynllun Gwella Adroddiad Perfformiad

2016-17 Cynllun Gwella Adroddiad Perfformiad Crynodeb Gweithredol