Amcanion Llesiant a Gwella 2017-18 Adroddiad Perfformiad

Bob blwyddyn gofynnir i Gyngor Sir Ceredigion gynhyrchu adroddiad blynyddol yn disgrifio pa mor llwyddiannus y buom yn cyflawni'r Amcanion Llesiant a Gwella osodwyd gennym yn ein cynllun ar gyfer y llynedd a'r effaith a gafodd ar ein bywydau.

Mae'r ddogfen hon yn canolbwyntio ar y cynnydd a wnaethpwyd gan y Cyngor yng nghyswllt Amcanion Llesiant a Gwella 2017-18. Mae hefyd yn rhoi gwerthusiad cyffredinol o berfformiad y Cyngor a’r cynnydd a wnaed o ran cyflawni Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022.

Mae copïau caled o'r ddogfen ar gael os gofynnwch amdanynt.

Am ragor o wybodaeth a fyddech cystal â chysylltu â’r Uned Perfformiad Corfforaethol.

Amcanion Llesiant a Gwella 2017-18 Adroddiad Perfformiad