Pwrpas Safonau’r Gymraeg yw rhoi fwy o hawliau i bobl ddefnyddio'r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd. Mae Safonau’r Gymraeg yn rhoi fwy o ddyletswydd ar Awdurdodau Lleol i gynllunio ar gyfer y Gymraeg,  ynghyd â chynyddu y defnydd o'r iaith Gymraeg.

Mae cyd-destun deddfwriaeth iaith wedi newid ar gyfer Awdurdodau Lleol yng Nghymru, gan symud o ofynion Cynllun Iaith Gymraeg (a osodwyd o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993), tuag at ofynion cydymffurfio gyda Safonau Iaith newydd ( a osodwyd o dan Fesur y Gymraeg 2011).  Drwy hyn sefydlwyd statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru, yn ogystal â’r egwyddor gyffredinol na ddylai’r Gymraeg gael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru. 

Ar ôl cyfnod hir o ymgynghori a thrafodaethau yn genedlaethol ac yn lleol, cyhoeddodd Comisiynydd y Gymraeg Hysbysiadau Cydymffurfio Safonau’r Gymraeg  ar  sefydliadau yn y cylch cyntaf o Safonau, sef Gweinidogion Cymru, 22 Awdurdod Lleol ynghyd â Pharciau Cenedlaethol.  Bydd sefydliadau eraill yn gorfod cydymffurfio maes o law yn unol ag amserlen Comisiynydd y Gymraeg.

Mae'n rhaid i Gyngor Sir Ceredigion gydymffurfio â 167 o'r 176 o safonau a restrir yn llawn yn y Rheoliadau Safonau Iaith Gymraeg (Rhif 1) 2015, yn weithredol gyntaf o o’r 1af Ebrill 2016.

Mae’r  167  o Safonau sy’n rhaid i Gyngor Sir Ceredigion gydymffurfio â hwy, yn cael eu rhestru yma:
Safonau’r Gymraeg Cyngor Sir Ceredigion

Prif egwyddor Safonau’r Gymraeg yw ein bod yn sicrhau nad ydym yn trin y Gymraeg yn llai ffarfriol na’r Saesneg wrth ddarparu ein gwasanethau ac wrth weithredu.  Mae’r Safonau’r Gymraeg yn cael eu gosod o dan 6 prif Safon:

  1. Safon Darparu Gwasanaeth - yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau, caffael, hunaniaeth gorfforaethol a chyfathrebu
  2. Safon Llunio Polisi -  yn canolbwyntio ar gyflawni asesiad effaith o’r iaith Gymraeg wrth wneud penderfyniadau polisi, a chymryd camau cadarnhaol i hyrwyddo defnydd o’r iaith
  3. Safon Gweithredu - yn canolbwyntio ar hybu a hwyluso'r Gymraeg mewn perthynas â gweithgareddau mewnol sefydliad.
  4. Safon Hybu – yn canolbwyntio ar hyrwyddo'r iaith Gymraeg ym mhob agwedd ar ein busnes, gan gynnwys gwaith allanol / partneriaeth; gan edrych yn benodol ar addysg a sgiliau, trosglwyddo iaith, plant a phobl ifanc, y gymuned a seilwaith ategol ar gyfer yr iaith Gymraeg.
  5. Safon Cadw cofnodion - yn canolbwyntio ar gynnal cofnodion ar gyfer cydymffurfio mewn meysydd megis sgiliau staff, cwynion, hyfforddiant a recriwtio gan gynnwys cydymffurfio â'r Safonau eraill.
  6. Safon Atodol – yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor ddatblygu Adroddiad Blynyddol yn adrodd ar gydymffurfedd, ac i ddarparu gwybodaeth i Gomisinydd y Gymraeg fel sy’n ofynnol.

Rhagor o Wybodeth:
I gael rhagor o wybodaeth am bolisi iaith y Cyngor neu am esboniad pellach, cysylltwch â Swyddog Polisi Iaith a Chydraddoldeb; clic@ceredigion.gov.uk.