Amcanion Llesiant a Gwella 2017-2018

"Rwy’n falch o gyflwyno set gyntaf Cyngor Sir Ceredigion o Amcanion Llesiant a Gwella. Mae’r Amcanion Llesiant a Gwella yn amlinellu ymrwymiad y Cyngor i wella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol dinasyddion Ceredigion. Mae’r Amcanion Llesiant a Gwella yn deillio o Strategaeth Gorfforaethol y Cyngor, ac Asesiad drafft y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus o Lesiant Lleol, ac maent yn gynnyrch proses ymgynghori ac ymgysylltu barhaus ac eang, ynghyd â hunanwerthusiad y Cyngor o’i berfformiad.

Rwy’n hyderus y byddwch yn cytuno bod y pum Amcan Llesiant a Gwella y byddwn yn canolbwyntio arnynt eleni’n gwella’r gwasanaethau sy’n bwysig i bawb, ac yn anelu at wneud gwahaniaeth i fywydau pobl, gan gyfrannu tuag at y Ceredigion rydym am ei gael nawr ac yn y dyfodol."

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn
Arweinydd, Cyngor Sir Ceredigion

Amcanion Llesiant a Gwella 2017-2018

Amcanion Llesiant a Gwella 2017-2018 - Crynodeb