Mae’r dyletswyddau cydraddoldeb penodol i Gymru yn helpu i sicrhau bod gwasanaethau a chyflogwyr cyhoeddus yn deg ac ar gael i bawb. 

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cyhoeddi ei Gynllun Cydraddoldeb Strategol sy'n amlinellu sut bydd y Cyngor yn gwireddu ei gyfrifoldebau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a'r Dyletswyddau Penodol yng Nghymru, gan weithio tuag at wella profiad a chanlyniadau ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth. Mae'r cynllun gweithredu yn nodi'r camau a fydd yn cael eu rhoi mewn lle yn ystod y pedair blynedd nesaf, er mwyn gwireddu Amcanion Cydraddoldeb y Cyngor.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol (CCS) 2016-20

Cynllun Gweithredu 2016-20

Ynghyd â’r Cynllun, mae’r Cyngor wedi cyhoeddi adroddiad Adborth o’r Ymgynghoriad Cydraddoldeb yn dilyn gwaith ymgysylltu gyda chymunedau a staff, mae’r gwaith hwn wedi cefnogi a darparu tystiolaeth ar gyfer datblygu ein hamcanion Cydraddoldeb.

Adroddiad Adborth o'r Ymgynhoriad Cydraddoldeb

A yw Cymru'n Decach? Cyflwr cydraddoldeb a hawliau dynol 2015: Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Os oes angen unrhyw un o'r dogfennau hyn ar ffurf arall, megis print bras, word ar gyfer darllenydd sgrîn, neu ar gefndir lliw ac ati, cysylltwch â:

Carys Lewis Morgan
Swyddog Polisi Iaith a Chydraddoldeb
Cyngor Sir Ceredigion
Neuadd y Cyngor Ceredigion
Penmorfa
Aberaeron
SA46 0PA

Ebost: clic@ceredigion.gov.uk