Mynd i'r afael â Gwrthderfysgaeth ac Eithafiaeth – Panel Sianel Ceredigion

Fel amddiffyn plant, mae Sianel yn rhaglen ddiogelu amlasiantaethol sy’n weithredol ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru a Lloegr. Ei nod yw cefnogi pobl sy'n agored i niwed rhag cael eu tynnu i mewn i derfysgaeth ac mae'n darparu amrywiaeth o gymorth megis mentora, cwnsela, cymorth gyda chyflogaeth ac ati. Mae Sianel yn canolbwyntio ar ymyrraeth gynnar er mwyn amddiffyn pobl sy'n agored i niwed rhag cael eu tynnu i mewn i gyflawni gweithgareddau cysylltiedig â therfysgaeth, ac mae’n mynd i’r afael â phob math o eithafiaeth.

Mae cymryd rhan yn Sianel yn wirfoddol. Yr unigolyn, neu rieni plant 17 mlwydd oed ac iau, sydd biau’r penderfyniad a ddylid manteisio ar y cymorth a gynigir. Nid yw cymryd rhan yn Sianel yn arwain at gofnod troseddol.

Cadeirydd y Panel Sianel lleol yw Alan Garrod, Rheolwr Diogelwch Cymunedol ac Argyfyngau Sifil, Cyngor Sir Ceredigion. Os oes gennych chi unrhyw bryderon am rywun ac eisiau mwy o gyngor, cysylltwch ag Uned Diogelwch Cymunedol ac Argyfyngau Sifil Ceredigion ar 01545 572012 neu 01545 572432 neu trwy ebost at alan.garrod@ceredigion.gov.uk.