Ymgysylltu Cyhoeddus

Er mwyn holi barn trigolion Ceredigion ynglŷn â’r math o Gyngor yr hoffent ei weld yn y dyfodol, cynhaliwyd ymarfer ymgysylltu am chwe wythnos ym mis Awst a mis Medi 2014. Bu’r Cyngor yn bresennol mewn mannau cyhoeddus a digwyddiadau lleol gydol yr haf yn holi barn pobl am y ffordd ymlaen, ac roedd cyfle hefyd i bobl fynegi eu barn ar wefan y Cyngor, Facebook a Twitter drwy ddefnyddio’r hashnod #AmserTrafodToriadau. Bu’r ymarfer yn llwyddiannus dros ben, gyda dros 1,000 o ymatebion i’r holiadur, a hoffem ddiolch i bawb a roddodd o’u hamser i rannu eu sylwadau â ni.

Mae adborth ar ganlyniadau'r Ymarfer Ymgysylltu 'Mae'n Amser Trafod Toriadau' a gynhaliwyd rhwng Awst a Medi 2014 nawr ar gael i’w ddarllen yma:

Adborth Ar Ganlyniadau'r Ymgyrch Ymgysylltu A Gynhaliwyd Rhwng Mis Awst A Mis Medi 2014