Ymgynghoriad Trawsnewid Busnes ar y Gwasanaeth Llyfrgelloedd, Treth y Cyngor a Grantiau sy’n daladwy i sefydliadau allanol, Rhagfyr 2015 – Ionawr 2016

Cynhaliwyd ymarfer ymgynghori gan y Cyngor yn ystod Rhagfyr 2015 a Ionawr 2016. Roedd y ddogfen ymgynghori yn amlygu fod y Cyngor yn rhoi rhaglen trawsnewid busnes ar waith ar draws yr holl wasanaethau. Yn y lle cyntaf, bydd y ffocws ar y ffordd mae’r Cyngor yn ymwneud â chwsmeriaid; y ffordd mae arian yn cael ei wario ar nwyddau a gwasanaethau; yr incwm sy’n cael ei dderbyn; y ffordd yr ariennir costau o fewn y gwasanaethau a’r posibiliadau o ran darparu’r gwasanaethau yn fwy effeithlon. Bydd llawer iawn o’r gwaith hwn yn taro golwg ar ffyrdd o ddefnyddio technoleg yn ehangach a chyfleoedd i gwsmeriaid gael mynediad at wybodaeth a gwasanaethau drostyn nhw eu hunain.

Roedd yr ymgynghoriad yn canolbwyntio ar y gwasanaeth llyfrgelloedd, lefel Treth y Cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol 2016-17 a’r grantiau sy’n daladwy i sefydliadau allanol. Cafodd adroddiad ar yr ymatebion a dderbyniwyd ei gyflwyno i’r Cabinet ar y 23ain o Chwefror 2016. Roedd yr adroddiad yn gofyn i’r Cabinet nodi’r ymatebion a ddaeth i law fel rhan o’r Ymgynghoriad Trawsnewid Busnes wrth ddod i benderfyniad ynghylch adolygiad gwasanaeth llyfrgelloedd, ac i’r Cyngor wrth osod Treth y Cyngor a chyllideb y Cyngor ar gyfer 2016-17.

Hefyd, gwnaeth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol ystyried adolygiad gwasanaeth llyfrgelloedd ar yr 22ain o Ionawr, 8fed o Chwefror 2016 a 7fed o Orffennaf 2016. Gwnaeth y Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu ystyried cyllideb y Cyngor ar gyfer 2016-17 ar yr 20fed o Ionawr 2016. Gwnaeth pob un o’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu eraill sef Cymunedau Iachach, Cymunedau sy’n Dysgu, Cymunedau Ffyniannus ac Adnoddau Corfforaethol ystyried y gyllideb ar yr 28ain o Ionawr 2016.

Mae copi o’r adroddiad ar yr ymatebion a dderbyniwyd i’r ‘Ymgynghoriad Trawsnewid Busnes’ ar gael i’w ddarllen yma:

Dogfen Adroddiad Ymgynghoriad ynghylch Trawsnewid Busnes