Ymgynghoriad ar y Gyllideb 2015-16

Cynhaliwyd ymarfer ymgynghori gan y Cyngor yn ystod Hydref a Thachwedd 2014 a oedd yn cynnwys 6 cyfarfod cyhoeddus er mwyn i ni glywed eich barn ar gynigion cyllideb penodol ar gyfer blwyddyn ariannol 2015/16.

Cafodd adroddiad ar yr ymatebion a dderbyniwyd i ‘Mae’n Amser Trafod Toriadau – Ymgynghoriad ar gyllideb 2015-2016’ ei gyflwyno i’r Cabinet ar yr 2il o Ragfyr 2014. Roedd yr adroddiad yn gofyn i’r Cabinet ystyried canlyniadau’r ymgynghoriad cyn iddynt wneud penderfyniad ar y cynigion ar gyfer toriadau’r Cyngor ar gyfer 2015-16 ar ddechrau 2015.

Mae copi o’r adroddiad ar yr ymatebion a dderbyniwyd i ‘Mae’n Amser Trafod Toriadau – Ymgynghoriad ar gyllideb 2015-2016’ ar gael i’w ddarllen yma:

Adroddiad ynglŷn â’r ymatebion i ‘Mae’n Amser Trafod Toriadau’ Ymgynghoriad ynghylch Cyllideb 2015-16 - Tachwedd 2014

Arbedion a gymeradwywyd yng Nghyllideb 2015-16

Cymeradwyodd Cabinet Cyngor Sir Ceredigion nifer o arbedion ar 13 Ionawr 2015, sydd wedi eu cynnwys yng nghyllideb 2015/16.

Gwnaed hyn yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynghylch y Setliad Terfynol ar 10 Rhagfyr 2014, a oedd, yn ôl Llywodraeth Cymru, yn cyfateb i ostyngiad o 4.5% o gymharu â’r dyraniad ar gyfer 2014/15.

Ar ôl proses ymgysylltu hir yn yr haf, ac ymgynghori â thrigolion Ceredigion ynghylch y toriadau arfaethedig, rhoddwyd adroddiad ynghylch casgliadau’r ymgynghoriad i’r Cabinet ar 2 Rhagfyr 2014. Bu’r Aelodau hefyd yn craffu’n fanwl ar y cynigion.

Gallwch weld rhestr lawn o’r toriadau yma:

Arbedion Cyllideb - 2015-16