Mae'r Cyngor yn symud ymlaen gyda rhaglen uchelgeisiol o wella'r modd y cyflwynir gwasanaethau mwy effeithlon ac effeithiol gan sicrhau arbedion o hyd at £25 miliwn dros y tair blynedd nesaf.

Nod y Cyngor yw gwneud hyn trwy waith effeithlonrwydd mewnol a datblygu modelau busnes newydd ar gyfer darparu gwasanaethau. Er mwyn helpu i gyflawni hyn, mae'r Cyngor wedi gofyn i Price Waterhouse Coopers (PwC) gynorthwyo gyda datblygu a rhoi rhaglen ar waith dros y tair blynedd nesaf.

I gynorthwyo gyda chyflwyno cyllideb eleni, mae'r Cyngor wedi gweithio gyda PwC i nodi £1.5 miliwn mewn arbedion ar gyfer 2015/16. Ar 27 Mai 2015, ystyriodd y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu amrywiaeth eang o achosion busnes. Ystyriodd y Cabinet y sylwadau a’r argymhellion a wnaed yn y cyfarfodydd hynny ar 2 Mehefin 2015.

Newidiwyd yr achosion busnes drafft i gynnwys data cymharol a ddefnyddiwyd i bennu’r cynigion cyn ymgynghori yn eu cylch. Paratowyd dogfen ymgynghori, ar ffurf arolwg, i gynorthwyo pobl i roi sylwadau ar bob un o’r cynigion.

Roedd cyfle i bobl ymateb i’r arolwg rhwng 10 Mehefin 2015 a 30 Mehefin 2015 ar-lein ac ar bapur ac ymatebodd bron pawb ar-lein. Yn gyffredinol, lle rhoddir dewis rhwng y ffi bresennol, y ffi gyfartalog a feincnodwyd a’r ffi uchaf a feincnodwyd, mae’r ymatebion yn eithaf cyson o blaid cadw’r ffi bresennol os ydyw’n uwch na’r cyfartaledd gan symud tuag at y ffi gyfartalog a feincnodwyd os yw’r ffi bresennol yn is (oni bai bod y gwahaniaeth yn fach iawn).

Mae’r safbwyntiau a fynegwyd wedi’u crynhoi yn yr adroddiad a gallwch weld fan hyn wedi'i dadansoddi ar ffurf graffiau neu ddyfynodau byr o’r sylwadau a wnaed. Derbyniwyd cyfanswm o 308 ymatebion:

Adroddiad Dadansoddi Ymgynghori ynghylch y Gyllideb - Mehefin 2015

Ystyriodd y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu yr ymgynghoriad a’r dadansoddiad ar 14, 15 a 16 Gorffennaf 2015 ac ystyriodd Cabinet Cyngor Sir Ceredigion y materion hyn ar 28 Gorffennaf 2015.

Ffioedd a Thaliadau a Gymeradwywyd

Mewn cyfarfod ar ddydd Mawrth 8 Medi 2015, cytunodd Cabinet Cyngor Sir Ceredigion i'r lefel o rai ffioedd a thaliadau.

Penderfynwyd ar y rhan fwyaf o'r ffioedd mewn cyfarfod Cabinet ar 28 Gorffennaf 2015, gyda'r pum ffi diwethaf yn cael eu penderfynu arnynt yn y cyfarfod ar 8 Medi 2015.

Gallwch weld rhestr lawn o'r ffioedd a benderfynwyd arnynt yma:

Ffioedd a Thaliadau a Gymeradwywyd - Medi 2015