Rhwng y 24ain o Awst 2015 a’r 5ed o Hydref 2015 bu’r Cyngor yn annog pobl sy’n byw yn y Sir i gymryd rhan mewn ymarfer Her y Gyllideb ar-lein i gael dweud eu dweud am sut fyddent yn mantoli cyllideb y Cyngor.

Fedrent wneud hyn drwy ddefnyddio efelychydd cyllideb syml a hawdd a fyddai’n cynhyrchu eu barn ar ble fyddent yn derbyn toriadau.

Roedd 1466 o drawiadau ar dudalen ragarweiniol y sialens a drosodd i gyfanswm o 329 o ymatebion dilys. Nod yr ymarfer oedd torri £10 miliwn o’r gyllideb bresennol trwy leihau’r dosraniad cyllid i nifer o rannau o’r sefydliad ac, hyd nes roedd y lefel briodol wedi ei chyrraedd, roedd yn amhosib cyflwyno’r canlyniadau.

Cafodd adroddiad dadansoddi ar ganlyniadau Her y Gyllideb ei gyflwyno i’r Cabinet ar y 10fed o Dachwedd 2015. Roedd yr adroddiad yn gofyn i’r Cabinet i nodi canlyniadau ymarfer Her y Gyllideb ac i’w cymryd i ystyriaeth wrth wneud penderfyniadau am Gyllideb y Cyngor 2016-17.

Darparir eglurhad llawn o ymarfer Her y Gyllideb a dadansoddiad manwl o’r ymatebion yn yr adroddiad sydd ar gael i’w ddarllen yma:

Dadansoddi Her y Gyllideb

Er bod y dyddiad cau ar gyfer yr ymarfer wedi mynd heibio gallwch dal i gael mynediad at yr efelychydd cyllideb yma. Rhowch gynnig arni os hoffech chi geisio mantoli cyllideb y Cyngor, ond sylwch na fydd eich dewisiadau'n cael eu cofnodi.

Her y Gyllideb