Hysbysiadau

Datganiad o’r Bobl a Enwebwyd a Hysbysiad o Bleidlais

Hysbysiad o Fanylion yr Asiantiaid Etholiadol

Hysbysiad o Etholiad


Is-Etholiad Ward Llanbedr Pont Steffan i’w gynnal ar 6 Hydref 2022

Cynhelir yr is-etholiad ar gyfer Ward Llanbedr Pont Steffan ddydd Iau, 6 Hydref 2022.

Mae gan Gyngor Sir Ceredigion 38 Cynghorydd etholedig sy’n cynrychioli 34 ward etholiadol a bydd gan 4 o’r wardiau fwy nag un cynghorydd yn eu cynrychioli. Mae gan Ward Etholiadol Llanbedr Pont Steffan un Cynhgorydd.

Yn y bleidlais i’r Cyngor Sir, rydych yn dewis yr ymgeisydd y dymunwch ei weld yn eich cynrychioli chi’n uniongyrchol.

 

Mae Cynghorau yn darparu ystod o wasanaethau i’w cymunedau.  Mae rhai yn statudol sy’n golygu bod yn rhaid iddynt gael eu darparu.  Mae’r rhain yn cynnwys casglu sbwriel a llyfrgelloedd.  Mae eraill yn rheoleiddiol.  Mae’n rhaid i’r rhain hefyd gael eu darparu ac maent yn cynnwys cynllunio a rheoli’r modd y mae tir ac eiddo’n cael eu datblygu, a thrwyddedu eiddo neu dacsis, er enghraifft.  Yn olaf, mae gwasanaethau dewisol y bydd cynghorau efallai yn dewis eu darparu, megis hybu twristiaeth. 

Dyma rai enghreifftiau o’r hyn y mae eich Cyngor yn gyfrifol amdanynt:

 • Addysg - Ysgolion a chludiant i ysgolion
 • Tai - Strategaethau, cyngor, darpariaeth a gweinyddu budd-daliadau
 • Gwasanaethau Cymdeithasol - Gofalu am blant, pobl hŷn a phobl anabl a’u diogelu
 • Priffyrdd a Thrafnidiaeth - Cynnal a chadw ffyrdd, rheoli a chynllunio trafnidiaeth, enwi strydoedd
 • Rheoli Gwastraff - Casglu sbwriel, ailgylchu a thipio anghyfreithlon
 • Gwasanaethau Hamdden a Diwylliannol - Llyfrgelloedd, amgueddfeydd, canolfannau hamdden a’r celfyddydau
 • Diogelu’r Defnyddiwr - Safonau Masnach
 • Gwasanaethau Amgylcheddol - Diogelwch bwyd, rheoli llygredd
 • Cynllunio - Cynllunio datblygu a Rheoli datblygu
 • Datblygiad Economaidd - Denu busnesau newydd, hybu hamdden a thwristiaeth
 • Cynllunio ar gyfer Argyfwng - Rhag ofn y bydd argyfyngau megis llifogydd, afiechydon neu ymosodiadau gan derfysgwyr.

Ar gyfer yr Etholiadau yma, mae’n rhaid eich bod o Ward Etholiadol Llanbedr Pont Steffan ac: 

 • Wedi cofrestru i bleidleisio. Os nad ydych eisoes wedi cofrestru ewch i https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio
 • Yn 16 oed neu’n hŷn ar ddiwrnod yr etholiad – 6 Hydref 2022.
 • Yn ddinesydd Prydeinig, Gwyddelig, yr UE neu’n ddinesydd cymwys o’r Gymanwlad*
 • Yn ddinesydd cymwys o wlad arall sydd â chaniatâd i ddod i mewn i’r DU neu i aros yn y DU, neu’n rhywun nad oes angen caniatâd o’r fath arnoch

*Dinesydd cymwys o’r Gymanwlad yw rhywun sydd â’r hawl i ddod i mewn i’r DU neu i aros yn y DU neu rywun nad oes angen hawl o’r fath arno/arni.  Gellir dod o hyd i restr o’r gwledydd cymwys, Tiriogaethau  Dibynnol ar Goron Prydain a Thiriogaethau Tramor Prydeinig ar wefan y Comisiwn Etholiadol.

Mae’r grwpiau canlynol wedi’u heithrio’n gyfreithiol rhag pleidleisio yng Nghymru:

 • Unigolyn sydd dan gollfarn (er y gall carcharorion ar remánd, carcharorion sydd heb eto gael eu collfarnu a charcharorion sifil bleidleisio os ydynt ar y gofrestr etholwyr).
 • Unrhyw un a gafwyd yn euog o fewn y bum mlynedd ddiwethaf o arferion llwgr neu anghyfreithlon sy’n gysylltiedig ag etholiad.

Cofrestru i bleidleisio

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi cofrestru i bleidleisio

 • Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru i bleidleisio yw 11:59pm ddydd Mawrth, 20 Medi.
 • Os ydych eisoes wedi cofrestru i bleidleisio yn eich eiddo ac nad ydych wedi symud ers i chi gofrestru, nid oes angen i chi ailgofrestru i bleidleisio.
 • Os ydych wedi symud tŷ yn ddiweddar ac os nad ydych wedi cofrestru i bleidleisio yn eich cyfeiriad newydd, mae’n rhaid i chi wneud hynny erbyn 11:59pm ddydd Mawrth, 20 Medi.
 • Peidiwch ag anghofio y gall unigolion sy’n 16 a 17 oed bellach bleidleisio mewn etholiadau Lleol .
 • Gallwch wneud yn siŵr a ydych wedi cofrestru i bleidleisio drwy gysylltu â gwasanaethauetholiadol@ceredigion.gov.uk
 • Cofrestrwch erbyn dydd Mawrth, 20 Medi neu ni fyddwch yn gallu pleidleisio ddydd Iau, 6 Hydref. 
 • Mae’n cymryd llai na thair munud i gofrestru ar-lein  Byddai o gymorth i chi gael eich rhif Yswiriant Gwladol wrth law, gallwch ddod o hyd iddo ar eich slip cyflog, P60, neu lythyron am drethi, pensiynau a budd-daliadau.  
 • Gall pleidleiswyr gofrestru hefyd drwy ffonio 01545 570881

Pleidleisio

Pleidleisio mewn Gorsaf Bleidleisio – 6 Hydref 2022

 • Mae Gorsafoedd Pleidleisio ar agor rhwng 7.00am a 10.00pm ar y diwrnod pleidleisio – 6 Hydref 2022
 • Eich Gorsaf Pleidleisio bydd Neuadd Buddug, Llanbedr Pont Steffan.

Yn aml yr amserau prysur mewn gorsafoedd pleidleisio yw rhwng 7.00am a 9.30am, amser cinio, 3.30pm i 4.30pm a 6.00pm i 8.00pm.

Wrth geisio osgoi’r amserau brig hyn, efallai y bydd pleidleiswyr yn gorfod aros am lai o amser.  Bydd unrhyw un fydd wedi ymuno â’r ciw i bleidleisio cyn 10pm yn dal â’r hawl i bleidleisio. 

 • Y dyddiad cau i wneud cais am bleidlais drwy’r post yw 5.00pm ddydd Mercher, 21 Medi.
 • Mae’n rhaid i’r sawl sy’n gwneud cais am bleidlais drwy’r post fod eisoes wedi cofrestru i bleidleisio.  Gellir lawrlwytho ffurflenni o wefan Gov.UK neu drwy ffonio 01545 570881
 • Dim ond pleidleisiau drwy’r post sy’n cael eu dychwelyd erbyn 10.00pm ar ddiwrnod yr etholiad fydd yn cael eu cyfrif. 
 • Wedi anghofio anfon eich pleidlais bost yn ôl mewn pryd?  Wedi i chi gwblhau eich pleidleisiau post a selio’r pecyn, gallwch eu gadael ar ddiwrnod pleidleisio mewn unrhyw orsaf bleidleisio sydd yn yr un ardal bleidleisio, ond yn ddelfrydol yn eich gorsaf bleidleisio leol. 
 • Wedi colli eich pleidlais bost neu’r bleidlais heb gyrraedd?  Gellir cynhyrchu pecynnau yn eu lle rhwng dydd Gwener, 30 Medi a 5.00pm ar 6 Hydref 2022.  Dim ond wyneb yn wyneb yn Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Ceredigion SA46 0PA y gellir derbyn pecynnau yn lle’r rhai sydd wedi eu colli neu heb gyrraedd. 
  • Ffoniwch o flaen llaw os oes angen pecyn pleidlais bost yn lle un sydd wedi’i golli neu heb gyrraedd
  • Bydd angen i chi ddod â phrawf hunaniaeth gyda chi: dogfen sy’n cynnwys llun, er enghraifft pasbort neu drwydded yrru, neu ddwy ddogfen sy’n cadarnhau eich enw a’ch cyfeiriad, er enghraifft datganiad banc, bil cyfleustod neu lythyr swyddogol. 
 • Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am bleidlais drwy ddirprwy yw 5.00pm ddydd Mercher, 28 Medi.
 • Pleidleisiwr drwy ddirprwy yw rhywun yr ydych yn ymddiried ynddo ac yr ydych yn ei benodi i bleidleisio ar eich rhan. 
 • Rhaid i chi fod eisoes wedi eich cofrestru i bleidleisio er mwyn gwneud cais am bleidlais drwy ddirprwy.  Gellir dod o hyd i ffurflenni a manylion llawn ynglŷn â chymhwysedd ar wefan y Comisiwn Etholiadol 
 • Mae’n rhaid bod eich dirprwy yn gymwys i bleidleisio yn yr etholiad ac mae’n rhaid ei fod/ei bod yn gallu mynd i’ch gorsaf bleidleisio, neu mae angen iddo/iddi wneud cais i fwrw’r bleidlais drwy ddirprwy drwy’r post.  Bydd eich dirprwy yn derbyn llythyr neu gerdyn pleidleisio a fydd yn cynnwys y manylion angenrheidiol a bydd yn ei dderbyn yn ei gyfeiriad/ei chyfeiriad.
 • Nid yw pleidleiswyr drwy’r post yn gymwys i wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy. 

Pleidleiswyr drwy Ddirprwy mewn Argyfwng

Mae modd cael pleidleisiau drwy ddirprwy mewn argyfwng ar ôl y dyddiad cau am bleidlais drwy ddirprwy hyd at 5.00pm ar 6 Hydref 2022. Dim ond mewn amgylchiadau eithriadol penodol y gellir gwneud hyn.  Gallwch gael manylion ar wefan y Comisiwn Etholiadol neu drwy ffonio 01545 570881.

Os oes gan ymgeisydd neu asiant gwestiynau sy’n ymwneud ag etholiadau Lleol, yna ewch i’r dudalen Ymgeiswyr ac Asiantiaid