Y mae'r drefn ar gyfer delio â chwynion (ac eithrio cwynion Ysgolion) wedi ei rhannu yn ddau gam:

Cam 1: Datrys yn anffurfiol

Os oes gennych bryder, codwch hwnnw gyda'r sawl yr ydych yn delio ag ef. Bydd ef neu hi yn ceisio datrys y pryder i chi yn y fan a'r lle. Os oes unrhyw wersi i'w dysgu yn sgil rhoi sylw i'ch pryder, yna bydd yr aelod staff yn tynnu ein sylw atynt. Os na all yr aelod staff helpu, bydd yn esbonio pam a gallwch wedyn ofyn am ymchwiliad ffurfiol.

Cam 2: Ymchwiliad Ffurfiol

Os nad ydych yn fodlon gyda'r ymateb gan y sawl sydd yn darparu'r gwasanaeth, gallwch ofyn am ymchwiliad ffurfiol. Byddwn yn ceisio ymateb yn llawn i'ch cwyn o fewn 20 niwrnod gwaith ac yn gadael i chi wybod os bydd yr archwiliad yn debygol o gymryd hwy.

Gallwch gwyno drwy:

  • ffonio, anfon e-bost neu ysgrifennu at y Swyddog Cwynion ar gyfer y gwasanaeth;
  • siarad gyda'ch cynghorwyr lleol;
  • cwblhau y Ffurflen Gwynion ar-lein ar y wefan hon;
  • cwblhau a dychwelyd y ffurflen a gynhwysir yn y llyfryn Polisi Cwynion (gellir cael copi oddi ar y wefan hon, drwy gysylltu â'r Swyddogion Cwyno neu drwy ymweld ag un o'r Swyddfeydd Lleol)

Er mwyn cofrestru cwyn yn erbyn Cyngor Sir Ceredigion ar lein, cwblhewch y ffurflen ganlynol:

Lansio'r Cyfleusterau Archwilio

Post: Swyddog Rhyddid Gwybodaeth a Chwynion Corfforaethol
Neuadd Cyngor Ceredigion
Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA
Ffôn: 01545 574151

 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Os na fyddwch chi'n fodlon gyda'r modd y mae'r Cyngor yn delio gyda'ch cwyn, gallwch gyfeirio eich cwyn at yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (person annibynnol a benodwyd gan y Llywodraeth i edrych ar gwynion o gamweinyddu yn erbyn Awdurdodau Lleol). Gellir gysylltu â'r Ombwdsmon fel a ganlyn:-

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed, Pen-y-Bont CF35 5LJ

Ffon: 0300 790 0203 (pris galwad leol)
Ffacs: 01656 641199
E-bost: holwch@ombudsman-wales.org.uk
Gwefan: www.ombudsman-wales.org.uk

Gallwch gwyno wrth y Cyngor os teimlwch:

  • yn anfodlon gyda safon gwasanaeth a ddarparir gan y Cyngor
  • bod y Cyngor wedi methu â gwneud rhywbeth y dylai fod wedi gwneud
  • bod y Cyngor wedi gwneud rhywbeth yn wael
  • bod staff y Cyngor heb fod o gymorth a heb eich trin yn deg
  • bod staff y Cyngor heb ddilyn ei bolisïau, rheolau neu ddull gweithredu yn gywir

Noder os gwelwch yn dda na ddylech ddefnyddio'r Polisi Cwynion i wneud ymholiad cyffredinol, i wneud cais cychwynnol am wasanaeth neu esboniad, neu sôn am ddiffyg.

Caiff cwynion am Wasanaethau Cymdeithasol neu Ysgolion eu hystyried dan drefniadau ar wahân oherwydd y gofynion cyfreithiol penodol. Cysylltwch â'r Swyddog Cwynion yn Adran y Gwasanaethau Cymdeithasol neu'r Adran Addysg am fanylion y trefniadau unigol hyn.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn ymdrechu i ddarparu gwasanaethau o ansawdd da i bawb ar bob adeg, ond gall fod amgylchiadau pan deimlwch yr hoffech wneud cwyn.

Yr ydym yn derbyn y gall pethau fynd o'i le o dro i dro ac os bydd, yr ydym yn barod i wrando ar eich barn fel y gallwn ddysgu oddi wrth unrhyw gamgymeriadau a gwella ein gwasanaethau lle bynnag y bo'n bosibl.

Mae'r tudalennau hyn yn crynhoi Polisi Cwynion y Cyngor. Gellir darllen y Llyfryn Polisi Cwynion yma yn llawn neu gellir cael copi drwy gysylltu â'r Swyddogion Cwyno neu drwy ymweld â'ch Swyddfa Leol. Mae'r llyfryn yn cynnwys ffurflen gwyno a gellir ei chwblhau a'i dychwelyd i'r Cyngor.

Llyfryn Polisi Cwynion