Mae’r Cyngor yn bwriadu cyflwyno polisi mewn perthynas â’i rôl fel corff sy’n trwyddedu casglwyr metel sgrap ac iardiau sgrap.

Cyn cyflwyno’r polisi, mae’r Cyngor yn awyddus i ymgysylltu â grwpiau â diddordeb. Byddwn yn cynnal ymgynghoriad am bedair wythnos ynghylch cynnwys y polisi cyn tywys y polisi drwy broses ddemocrataidd y Cyngor i’w roi ar waith. Byddwn yn ymgynghori â’r cyhoedd, holl aelodau etholedig Cyngor Sir Ceredigion, pob cyngor tref a chymuned, delwyr a chasglwyr metel sgrap lleol sydd wedi’u trwyddedu gan yr Awdurdod, Cyfoeth Naturiol Cymru, Heddlu Dyfed Powys a rhanddeiliaid perthnasol eraill.

Bwriedir i’r polisi arfaethedig roi cyngor ac arweiniad i’r unigolion neu’r busnesau hynny sy’n bwriadu delio mewn metel sgrap neu gasglu metel sgrap. Bwriedir hefyd iddo sicrhau bod swyddogion trwyddedu’n gweithredu mewn ffordd gyson sy’n dryloyw i’n cwsmeriaid.

Rydym yn annog adborth adeiladol i sicrhau bod y polisi terfynol yn addas at ddibenion pawb.

Dylech anfon eich sylwadau drwy e-bost at licensing@ceredigion.gov.uk cyn yr 2ail o Fawrth 2018 gan roi “Ymgynghoriad Delwyr Metel Sgrap” yn llinell pwnc yr e-bost.

Yn benodol, rydym yn awyddus i gael gwybod:

  • A ydych yn cefnogi neu’n gwrthwynebu unrhyw agwedd ar y polisi
  • Y rhesymau dros unrhyw bryderon sydd gennych o ran paragraffau penodol
  • A oes unrhyw ddeunydd cyfeirio arall a fydd yn ein helpu i lunio’r polisi hwn

Polisi Metel Sgrap Ceredigion - Draft