​Gwybodaeth, Ffurflenni a Chanllawiau pellach parthed y Gadwyn Fwyd

Os byddwch chi'n gwerthu defaid, moch neu wartheg yn uniongyrchol i gael eu lladd bydd yn RHAID i chi ddarparu Gwybodaeth y Gadwyn Fwyd (FCI) i'r Lladd-dy. Yn ôl y gyfraith nid yw'r wybodaeth yn ofynnol os byddwch chi'n symud i Farchnad Gyffredinol. Fodd bynnag, os na fyddwch chi'n darparu Gwybodaeth ar y Gadwyn Fwyd i'r sawl sy'n cynnal y farchnad, mae'n bosib y bydd statws eich anifeiliaid yn cael ei gyfaddawdu.

Os bydd y da byw y byddwch chi'n eu symud i farchnad yn gweddu â'r datganiadau FCI isod ac yn:

  • Ddefaid - rhowch dic yn y bocs cyntaf ar y ddogfen AML1
  • Wartheg neu'n Foch - dylech gwblhau FCI ar gyfer dogfen y gwartheg

Datganiadau Gwybodaeth ar y Gadwyn Fwyd

Anifeiliaid sydd ar y daliad nad ydynt o dan gyfyngiadau symud o ran clefydau anifeiliaid neu am resymau Iechyd Cyhoeddus (gan eithrio unrhyw waharddiad symud 6 diwrnod) e.e.

  • Cyfyngiadau Symud TB ar wartheg
  • Cyfyngiadau symud clefyd y crafu ar ddefaid (TSE)
  • Bydd yn rhaid cadw at y cyfnod 'cadw o'r gadwyn fwyd' ar gyfer holl feddyginiaethau milfeddygol a thriniaethau eraill a roddwyd i'r anifail tra byddant ar eich daliad neu ddaliad blaenorol
  • Hyd eithaf fy ngwybodaeth nid yw'r anifeiliaid yn dangos unrhyw arwyddion o glefydau na chyflwr a all gael effaith ar ddiogelwch cig a ddaw oddi wrthynt
  • Nid oes unrhyw samplau a ddadansoddwyd wedi iddynt gael eu cymryd o anifeiliaid ar y daliad na samplau eraill, yn dangos bod yr anifeiliaid yn y llwyth yma wedi bod yn agored i unrhyw glefyd na chyflwr a all effeithio ar ddiogelwch y cig nac ychwaith yn agored i sylweddau sy'n debygol o adael gweddillion yn y cig.

Os bydd y da byw y byddwch chi'n eu symud i'r farchnad yn bodloni datganiadau parthed Gwybodaeth ar y Gadwyn Fwyd heblaw am y ffaith nad yw'r cyfnodau cadw nôl wedi eu cyflawni ar gyfer:

  • Defaid dylech roi tic yn ail focs FCI ar ddogfen AML1 gan ddarparu manylion o'r feddyginiaeth filfeddygol a roddwyd a dyddiad terfyn unrhyw gyfnod cadw nôl y tu cefn i'r copi pinc, ac ar gyfer
  • Gwartheg a moch dylid darparu manylion o'r feddyginiaeth filfeddygol a roddwyd a dyddiad terfyn unrhyw gyfnod cadw nôl ar y ffurflen FCI ychwanegol ar gyfer gwartheg a moch (mae'r ffurflen hon ar gael oddi wrth yr Asiantaeth Safonau Bwyd, Awdurdod Lleol neu'r Sawl sy'n rhedeg y farchnad) (neu ar ochr dde'r dudalen)

Os bydd y da byw rydych chi'n eu symud i farchnad yn methu â bodloni unrhyw ddatganiad FCI arall dylech ystyried a yw'r anifeiliaid yn ffit i'w gwerthu o dan Orchymyn Lles Anifeiliaid mewn Marchnadoedd 1990 a chysylltu â'r sawl sy'n rhedeg y farchnad neu eich Awdurdod Lleol am gyngor.

Cyngor i Brynwyr

Os yw'n fwriad gennych brynu anifeiliaid er mwyn eu cludo ymlaen i ladd-dy bydd angen i chi fedru darparu'r FCI i'r Lladd-dy felly dylech chi ond brynu anifeiliaid mewn achosion lle y mae'r gwerthwr wedi darparu FCI.