Gwybodaeth am Waredu Carcasau a Lladd yn Breifat

Gwaredu Carcasau

Deddf Cymunedau Ewropeaidd 1972

Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) 2014

Bydd yn ofynnol o dan y ddeddfwriaeth uchod i waredu carcasau drwy ddefnyddio un o'r dulliau canlynol:

 • Llosgi
 • Rendro ac yna llosgi
 • Rendro at safon coginio pwysedd i'w ddilyn gan waredu i dirlenwi

Neu mi allwch drefnu i'r Iard Gelanedd neu'r cynelau hela gwaredu carcas ar eich rhan

Ni all stoc trig erbyn hyn gael eu claddu na'u llosgi yn yr awyr agored oherwydd y risg o ledaenu clefydau drwy'r dŵr daear neu lygredd aer. Rhaid i anifeiliaid gael eu cludo neu eu casglu fel y gallant fynd i iard gelanedd, cynelau hela, man llosgi neu fan rendro naill ai drwy gytundeb preifat neu o dan y Cynllun Stoc Trig Cenedlaethol.

Llad Da byw yn breifat

Golyga lladd da byw yn breifat y broses o ladd anifail at ddarparu bwyd personol i'r perchennog. Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi darparu canllawiau ar y mater yma ac y maent ar gael os gwnewch gais amdanynt.

I grynhoi, bydd hawl lladd gwartheg, defaid a geifr yn breifat yn yr amgylchiadau canlynol:

 • Bydd yn rhaid medru adnabod bob un o'r gwartheg gan hefyd sicrhau eu bod yn meddu ar basbort dilys
 • Rhaid i'r anifeiliaid gael eu lladd heb greulondeb yn unol â Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Cigydda neu Ladd) 1995
 • Bydd yn rhaid i'r anifail gael ei ladd gan y ffermwr
 • Rhaid i'r anifail gael ei ladd ar eiddo'r ffermwr
 • Rhaid i'r ffermwr wneud y gwaith cigydd ar y carcas
 • Dim ond y ffermwr all fwyta'r cig

Ni all y cynnyrch gael ei werthu na'i roi i drydydd parti. Bydd hyn yn cynnwys y teulu agosaf.

Mewn rhai amgylchiadau os gellir dangos bod rheolau TSE wedi eu dilyn gellir darparu'r cynnyrch i deulu agos yn y cartref fodd bynnag ni ellir ei werthu na'i roi i drydydd parti.

Bydd rheolau TSE yn cyfeirio at dynnu allan a gwaredu deunyddiau SRM (deunyddiau risg penodol)

 1. Dylid tynnu allan Deunyddiau SRM cyn gynted ag y bo hynny'n ymarferol bosib ar ôl marwolaeth yr anifail a bydd yn rhaid iddo gael ei staenio mewn GLAS ar unwaith
 2. Wedi iddo gael ei dynnu allan bydd yn rhaid i ddeunyddiau SRM gael eu gosod mewn cynhwysydd priodol wedi ei labelu'n glir a'i anfon yn uniongyrchol at un o'r canlynol:
  • I'w gael ei losgi mewn llosgydd cymeradwy
  • I'w gael ei rendro ac yna ei losgi mewn llosgydd cymeradwy
  • I'w rendro at safon coginio pwysedd a'i waredu i safle tirlenwi trwyddedig.

Bydd yn rhaid gwaredu Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid yn unol â Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) 2014.

Deddfwriaeth Berthnasol

Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Cigydda neu Ladd) 1995.

Rheoliadau TSE (Cymru) 2006.

Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Gorfodi) (Cymru) 2014.