Ar Werth

Cyfle i Ddatblygu yn Nhregerddan
Bow Street
Aberystwyth

  • Y Pris a Ofynnir: £55,000

Disgrifiad

Dyma gyfle i brynu darn o dir sy’n addas i’w ddatblygu. Cysylltwch â’r Adain Stadau i gael rhagor o wybodaeth. Deallwn fod amod sy’n ymwneud â thai fforddiadwy ar y tir ar ffurf swm gohiriedig. Rhif cynllunio A140204.

Gwasanaethau: I'w Cadarnhau

Deiliadaeth: Rhydd-ddaliadol

Awdurdod Lleol: Ceredigion

Bras yw’r mesuriadau a’r cynlluniau i gyd ac maent er gwybodaeth yn unig.

Architect drawing of plot of land at Bow Street

Noder

  1. Nid yw’r manylion hyn yn gynnig nac yn gontract o fath yn y byd
  2. Gwneir yr holl ddatganiadau sydd yn y manylion hyn heb ddim cyfrifoldeb ar ran Cyngor Sir Ceredigion
  3. Ni ddylid dibynnu ar unrhyw ddatganiadau sydd ym manylion yr eiddo hwn fel datganiadau na mynegiant o ffeithiau
  4. Bydd angen i unrhyw ddarpar brynwyr eu bodloni eu hunain trwy archwilio trostynt eu hunain parthed cywirdeb pob un o’r datganiadau sydd yn y manylion hyn