Cynllun Grantiau Cymunedol Ceredigion - gwybodaeth am y grantiau a ffurflenni cais.

Pwrpas y Cynllun hwn fydd cynyddu'r ystod o gyfleodd, cyfleusterau a gweithgareddau yng Ngheredigion.

Bydd y grantiau ar gael i Grwpiau Cymunedol, Cynghorau Cymuned neu Gymdeithasau Hamdden a Chwaraeon gwirfoddol bonafide sydd am wella a chynyddu'r ystod o gyfleusterau, gweithgareddau a chyfleon yng Ngheredigion.

Bydd cymdeithasau gwirfoddol nad ydynt yn gwneud elw, sydd â chyfansoddiad priodol yn gymwys i wneud cais am gymorth. Dylent fod wedi'u lleoli yng Ngheredigion. Fodd bynnag, ystyrir ceisiadau gan gymdeithasau o'r tu allan i ffiniau'r Sir pe gellid dangos y byddent yn fanteisiol i drigolion Ceredigion.

Ystyrir ceisiadau am brosiectau refeniw neu gyfalaf.

Prosiectau Refeniw

Mae'r grantiau ar gael ar gyfer pethau megis:

 • costau cynnal cymdeithas
 • costau sefydlu cymdeithas
 • costau cynnal digwyddiadau, gan gynnwys gwyliau ac eisteddfodau

Caiff pob cais ei ystyried yn ôl teilyngdod, fodd bynnag ni roddir grant sy'n fwy na 25% o'r gost refeniw gros neu'r swm sy'n ofynnol i ariannu'r diffyg a amcangyfrifir, hyd at uchafswm o £10,000, pa un bynnag sydd isaf.

Mae'r grantiau canlynol yn daladwy o dan y cynllun yma:

 • eisteddfodau bach - £200
 • sioeau amaethyddol neu/a garddwriaethol-£200
 • papurau bro - £500
 • Unigolion - grant a roddir am y tro cyntaf y bydd unigolyn yn cynrychioli Cymru neu Brydain Fawr mewn gweithgaredd penodol - £200

Prosiectau Cyfalaf

Mae'r grantiau ar gael ar gyfer pethau megis:

 • prynu a datblygu tir
 • prynu adeiladau
 • gwella'r cyfleusterau presennol
 • prynu cyfarpar

Ystyrir pob cais ar sail teilyngdod, fodd bynnag ni roddir grant sy'n fwy na 50% o gost y prosiect neu'r swm sy'n ofynnol i ariannu'r diffyg yn y prosiect, hyd at uchafswm o £25,000, pa un bynnag sydd isaf.

Ni fydd y Cyngor dan unrhyw amgylchiadau yn fodlon ystyried ceisiadau ar gyfer prosiectau sydd eisoes wedi eu dechrau/eu cwblhau nac ar gyfer digwyddiadau sydd eisoes wedi eu cynnal.

Ffurflenni Cais

Cyn i chi gyflwyno eich cais, a fyddech cystal â chyfeirio at y Nodiadau Cyfarwyddyd.

Er mwyn cyflwyno cais am grant, defnyddiwch y cysylltiadau (tab Lawrlwythiadau) i lawrlwytho ac argraffu'r ffurflen briodol.

Dylid dychwelyd y ffurflen wedi ei llanw ynghyd ag unrhyw wybodaeth ychwanegol at y:

Cyngor Sir Ceredigion
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE

Gwybodaeth Gyswllt

Os bydd angen cymorth arnoch a wnewch gysylltu â Fflur Lawlor ar 01970 633331 neu e-bostio grantiaucyllid@ceredigion.gov.uk.