Mae Cronfa Twf Mentrau Cymdeithasol Ceredigion yn gynllun grant. Ei nod yw galluogi mentrau cymdeithasol sy'n gweithredu yng Ngheredigion i ehangu eu gweithgareddau masnachu a chreu swyddi parhaol, a'u helpu i sicrhau cynaliadwyedd eu sefydliadau yn y tymor hir.

Mae £1.35m yn y gronfa i'w ddosbarthu dros gyfnod o bedair blynedd. Mae'n debygol y bydd symiau rhwng £30k a £125k yn cael eu dyfarnu, ond nid oes terfynau pendant wedi'u gosod. Byddwn yn ystyried unrhyw brosiectau sy'n dangos eu bod yn effeithiol ac yn sicrhau canlyniadau sylweddol o ran amcanion y cynllun. Mae'n debygol mai cyfalaf fydd prif ffocws gweithgareddau cymwys, ond gall fod iddynt elfen refeniw ategol.

Dyfernir y grant yn ôl disgresiwn ac fe'i gweinyddir gan Gyngor Sir Ceredigion ar ran Partneriaeth Adfywio Ceredigion. Fe'i hariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Chyngor Sir Ceredigion fel rhan o Raglen Gydgyfeirio'r Gorllewin a'r Cymoedd.

Gweithredir y grantiau drwy raglen dreigl. Bydd panel grantiau'n cyfarfod bob mis/deufis yn ôl y galw i asesu'r ceisiadau. Dylai gymryd pedair i bum wythnos o'r dyddiad y bydd y panel yn asesu'r cais hyd at ei gymeradwyo'n derfynol.

Rydym yn chwilio am gynigion gan Fentrau Cymdeithasol newydd a Mentrau sy'n bodoli eisoes, sy'n:

  • sicrhau neu'n hybu cynaliadwyedd hirdymor y fenter, drwy gynyddu'i gallu i fasnachu neu leihau'i chostau gweithredu
  • dangos bod angen y gwasanaethau ar y gymuned
  • dangos cynllun ariannol manwl a chynnig busnes cadarn
  • arwain at greu swyddi parhaol yng Ngheredigion a fydd yn parhau ar ôl i'r cyllid ddod i ben
  • cyfrannu at leihau effaith newid yn yr hinsawdd
  • integreiddio â mentrau eraill, fel Cymunedau yn Gyntaf neu yn tarddu o Ardal Adfywio Strategol
  • denu buddsoddiad ariannol gan gorff tu allan i'r sector cyhoeddus yn ystod cyfnod y prosiect

I fod yn gymwys, dylai menter gymdeithasol fod yn endid masnachu cyfreithiol di-elw y mae'r gymuned yn berchen arno.

Braslun yn unig yw'r wybodaeth uchod. Cysylltwch â Maria Wilding, Swyddog Prosiect, i drefnu cyfarfod neu i drafod a yw'ch prosiect yn gymwys.

Mae'r cynllun hwn ar gau

Dylid nodi bod y cynllun hwn bellach wedi dod i ben.

Gan fod arian a ddyfarnwyd yn flaenorol wedi'i ddadneilltuo, mae gan Gronfa Twf Mentrau Cymdeithasol Ceredigion £17,500 o arian cyfalaf i'w ddyrannu i Fentrau Cymdeithasol cymwys nad ydynt eisoes wedi derbyn arian grant drwy'r Gronfa.

Rydym yn gwahodd ceisiadau ar gyfer cynlluniau cyfalaf yn unig, a hynny ar gyfradd ymyrraeth o hyd at 75%. Rhaid darparu o leiaf 25% o arian cyfatebol ar ffurf arian parod o gronfeydd yr ymgeisydd ei hun neu grantiau eraill nad ydynt yn grantiau Ewropeaidd. I wneud cais, rhaid cyflwyno ffurflen gais, taenlen o'r costau a chynllun busnes cryno sy'n cynnwys rhagolwg o'r llif arian. Rhaid i'r ceisiadau ddod i law ar ffurf copi caled a chopi electronig erbyn canol dydd ar 23ain Ebrill 2014.

Bydd y ceisiadau'n cael eu hasesu ddechrau mis Mai a bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael gwybod erbyn canol mis Mai.

Rhaid cwblhau holl weithgareddau'r prosiect erbyn 15fed Awst 2014. Felly, bydd rhaid cwblhau'r holl wariant erbyn y dyddiad hwn.

Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i gynigion sy'n dangos yn glir sut y bydd y buddsoddiad yn llywio'r Fenter Gymdeithasol tuag at gynaliadwyedd ariannol.