Cysylltwch ag Alison Kinsey, Cydgysylltydd y FLAG

01545 574162
07583847206
alison.kinsey@ceredigion.gov.uk

I gael mwy o wybodaeth am holl grwpiau FLAG Ewrop ac i weld enghreifftiau o'r prosiectau sydd eisoes ar waith, cewch gipolwg ar wefan FARNET – Rhwydwaith Ardaloedd Pysgodfeydd Ewrop:

www.webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Ceredigion neu'r "FLAG" yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a'i weithredu gan Gyngor Sir Ceredigion. Mae FLAG Bae Ceredigion yn gyfrifol am roi Echel 4 Cronfa Pysgodfeydd Ewrop ar waith.

Logo Grŵp Gweithreud Lleol Pysgodfeydd (FLAG) Bae CeredigionMae'r FLAG yn cefnogi mesurau i hyrwyddo arallgyfeirio economaidd a gwella ansawdd byw mewn ardaloedd sydd wedi dioddef yn sgîl dirywiad yn y diwydiant pysgota.

Beth yw FLAG Bae Ceredigion?

Mae Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Ceredigion neu'r "FLAG" yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a'i weithredu gan Gyngor Sir Ceredigion. Mae FLAG Bae Ceredigion yn gyfrifol am roi Echel 4 Cronfa Pysgodfeydd Ewrop ar waith. Cewch hyd i wybodaeth ddefnyddiol yng nghanllaw Rhwydwaith Pysgodfeydd Ewrop ynghylch Echel 4, sef "Axis 4 in a nutshell: a pocket guide".

www.webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/axis-4-nutshell-pocket-guide

Grŵp o bobl leol o'r sectorau cyhoeddus, preifat a sifil sydd â diddordeb mewn pysgodfeydd yw'r FLAG. Nod y grŵp yw rhoi sbardun a ffocws i gamau gweithredu a fydd yn helpu'r diwydiant pysgota lleol a chymunedau pysgota lleol. Gyda'i gilydd, mae'r aelodau'n llunio ac yn gweithredu strategaeth o'r gwaelod i fyny sy'n addas ar gyfer anghenion yr ardal, ac sy'n mynd i'r afael â nhw, er mwyn gwella lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol. 303 FLAG mewn 21 Aelod Wladwriaethau o'r Undeb Ewropeaidd yn cynnwys miloedd o fudd-ddeiliaid lleol fel hyrwyddwyr prosiectau ac aelodau FLAG AC ar hyn o bryd mae yna 6288 prosiect yn mynd yn eu blaen ymlaen neu wedi eu cwblhau!

Mae FLAG Bae Ceredigion yn un o blith nifer fawr o grwpiau FLAG ar hyd a lled yr Undeb Ewropeaidd. Erbyn 2013, bydd miloedd o randdeiliaid lleol yn gweithredu fel hyrwyddwyr prosiectau ac aelodau dros 250 o grwpiau FLAG yn 21 o Aelod-wladwriaethau'r UE.

Mae FLAG Bae Ceredigion yn cwmpasu'r ardal a ganlyn:

 • Cymunedau pysgota o Aberteifi i Aberdyfi
 • Hen gymunedau pysgota
 • Dyfroedd mewndirol fel afonydd Dyfi, Teifi, Rheidol, Ystwyth ac Aeron a physgodfeydd mewndirol eraill

Map o Bae Ceredigion

Pa arian sydd ar gael drwy FLAG Bae Ceredigion?

Mae cymorth ar gael nawr i helpu grwpiau neu unigolion i gyflwyno cais i Lywodraeth Cymru am arian o Gronfa Pysgodfeydd Ewrop.

Yn ei Strategaeth Datblygu Lleol, nododd y FLAG bedair prif thema i'w targedu'n benodol, sef:

 1. Ymgysylltu â'r gymuned i godi proffil y diwydiant pysgota lleol ac i ymgysylltu â phobl ifanc
 2. Datblygu cynnyrch newydd ac arloesi
 3. Codi ymwybyddiaeth o'r diwydiant i helpu unigolion, busnesau, grwpiau neu gyrff lleol eraill i gefnogi gweithgareddau sy'n digwydd yn eu cymunedau, gan godi proffil yr hyn sydd ar gael yn lleol a'r hyn sy'n arloesol ac yn newydd
 4. Ymchwil, gan gynnwys astudiaethau dichonoldeb, mewn nifer o wahanol feysydd a allai arwain at brosiectau mwy a cheisiadau am arian

I gyflawni hyn, bydd y FLAG yn cydweithio â:

 • Chymunedau pysgota lleol
 • Grwpiau cymunedol, grwpiau ag anghenion arbennig a mudiadau ieuenctid
 • Pysgotwyr, busnesau dyframaethu a masnachwyr pysgod – er budd defnyddwyr lleol yn y pen draw
 • Unigolion, busnesau, grwpiau neu gyrff eraill i gefnogi gweithgareddau sy'n digwydd yn eu cymunedau

Mae'r FLAG am glywed gan unigolion neu grwpiau lleol sy'n awyddus i roi'u syniadau ar waith.

Heb ystyried y lleoliad, mae'n rhaid i'r ymgeisydd ddangos sut mae'r broses yn cael effaith gadarnhaol ar Gymunedau sydd yn Ddibynnol ar Bysgodfeydd.

Beth yw Strategaeth Datblygu Lleol y FLAG?

Mae'n ofynnol i grwpiau FLAG baratoi Strategaeth Datblygu Lleol sy'n nodi'r materion sy'n effeithio ar eu hardaloedd nhw ac sy'n cynnwys rhaglen i wella'r amodau economaidd a chymdeithasol. Dylai unrhyw gais sy'n cael ei gyflwyno i'r FLAG gydweddu'n agos â themâu ac amcanion y Strategaeth Datblygu Lleol.

Sut alla i wneud cais?

I ddechrau, cysylltwch ag Alison Kinsey, cydgysylltydd y FLAG, i drafod eich syniad ac i weld a yw'ch prosiect yn gymwys. Bydd Alison yn gwneud yn siŵr bod eich prosiect yn cefnogi'r strategaeth a bydd hefyd yn rhoi cyngor i chi ar sut i baratoi'ch cais.

Cam 1

Llenwch ffurflen Mynegi Diddordeb fer – bydd y ffurflen hon yn cael ei hanfon atoch ar ôl eich sgwrs gychwynnol gyda chydgysylltydd y FLAG. Bydd y FLAG yn ystyried eich ffurflen Mynegi Diddordeb. Os bydd o'r farn bod eich prosiect yn gymwys ac yn cefnogi'r strategaeth, bydd yn gofyn i chi symud ymlaen i'r cam nesaf.

Cam 2

Yma, rhaid i chi gyflwyno ffurflen gais lawn a chynllun busnes / cynllun prosiect. Bydd cyngor ar gael i'ch helpu i lenwi'r ffurflen hon hefyd. Bydd y FLAG yn trafod ac yn sgorio'r ffurflen gais hon. Ar ôl hynny, bydd y FLAG yn gofyn i chi gyflwyno'r cais i Lywodraeth Cymru i'w gymeradwyo, yn gofyn i chi wneud newidiadau ac ailgyflwyno'r cais i'r FLAG, neu'n gwrthod eich cais (nid yw hyn yn debygol o ddigwydd yn ystod y cam hwn, oherwydd dylai unrhyw broblemau fod wedi'u datrys erbyn hyn).

Sut alla i fod yn rhan o'r FLAG?

Mae aelodaeth FLAG Bae Ceredigion yn cynnwys cynrychiolwyr o'r diwydiant pysgota lleol, sefydliadau cymunedol a gwirfoddol, Cymdeithas Pysgotwyr Bae Ceredigion, Ffederasiwn Pysgotwyr Môr Cymru, Afon Teifi Fairways, Cymdeithas Genweirwyr Eog a Brithyll Cymru, Prifysgol Aberystwyth, IBERS, SeaFish a Chyngor Sir Ceredigion.

Mae croeso i unigolion a sefydliadau â diddordeb yn y cymunedau pysgota lleol ymuno â'r FLAG.

Logo Y Gronfa Pysgodfeydd Ewropeaidd