Gallwch gysylltu â chydlynydd FLAG drwy ddefnyddio’r cyfeiriad ebost neu’r rhif ffôn isod.

Os oes gennych syniad ynghylch prosiect a fydd yn helpu i gyflawni nodau’r rhaglen neu a fydd yn helpu i sicrhau bod y rhaglen FLAG yn llwyddiannus, dylech gysylltu â’r cydlynydd.

FLAGCyflwyno grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Ceredigion (FLAG) 2017 - 2020

Yn cefnogi cymunedau pysgota a’r diwydiant pysgota ym Mae Ceredigion o Landudoch i Abermo.

Acronym ar gyfer y Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd yw FLAG (Fisheries Local Action Group) a chaiff ei ariannu drwy Gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop a Llywodraeth Cymru.

Nod cyffredinol FLAG Bae Ceredigion yw hyrwyddo’r gwaith o ddatblygu cymunedau ac ardaloedd pysgodfeydd mewn modd cynaliadwy.

Partneriaeth rhwng y sector preifat a’r sector gwirfoddol, a rhwng y sector cymunedol a’r sector cyhoeddus, yw FLAG. Ei nod yw cynorthwyo cymunedau arfordirol yr ardal a’r diwydiant pysgota lleol i wella ffyniant economaidd ac ansawdd bywyd yn yr ardal. Mae arian gan Gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop wedi’i sicrhau i’w gwneud yn bosibl i raglen weithgarwch gael ei datblygu a’i chyflawni yn ardal FLAG.

Mae’r arian ar gael ar gyfer y diwydiant pysgota, cymunedau pysgota a grwpiau a sefydliadau sy’n ymwneud â lles cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol arfordir Bae Ceredigion.

Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop

Mae cyllid FLAG yn rhan o Gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop y bwriedir iddi weithredu tan 2020.
Mae Llywodraeth Cymru ar ran y Sefydliad Rheoli Morol yn goruchwylio rhaglen gyffredinol y Gronfa yng Nghymru. Bydd y cyllid yn cefnogi gwaith datblygu cynaliadwy yn y sector pysgota a’r sector dyframaethu ac ym maes gwarchod yr amgylchedd morol, yn ogystal â thwf a swyddi mewn cymunedau arfordirol.

Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Ceredigion (FLAG)

Mae FLAG yn elfen annatod o fod yn rhaglen a arweinir gan y gymuned, sy’n hyrwyddo ac yn hybu cydweithio a gweithio mewn partneriaeth. Mae’n cynnwys cynrychiolwyr o’r sector cyhoeddus, y sector preifat, y sector gwirfoddol a’r sector cymunedol ac yn canolbwyntio ar y diwydiant pysgota a buddiannau morol/arfordirol.

Aelodau FLAG
Cynrychiolwyr y Sector Cymunedol  
  Hanes Aberporth
  Cymdeithas Genweirwyr Aberystwyth
  Ffederasiwn Genweirwyr Môr Cymru
  Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru
  Cynnal y Cardi
Cynrychiolwyr y Sector Cyhoeddus  
  Cyngor Sir Ceredigion
  Cyngor Tref Ceinewydd
  Cyngor Tref Aberdyfi
  Prifysgol Aberystwyth
  Seafish Wales
Cynrychiolwyr y Sector Preifat  
  Cymdeithas Pysgotwyr Bae Ceredigion
  Cymdeithas Pysgotwyr Pysgod Cregyn Gorllewin Cymru
  Marina Aberystwyth
  New Quay Boat Trips
  Swallow Boats
Cynghorwyr  
  Twristiaeth Canolbarth Cymru
  Clwb Cychod Aberystwyth
  Cyfoeth Naturiol Cymru

Er mwyn codi ei broffil, mae FLAG yn bwriadu cynnal ei gyfarfodydd mewn amryw leoliadau ledled ei ardal yn ystod y flwyddyn. O wneud hynny, bydd modd cyfathrebu’n fwy helaeth ag amryw gymunedau pysgota a bydd modd i aelodau FLAG o’r cymunedau dan sylw hysbysebu’r ffaith y bydd y grŵp yn bresennol ac yn fwy na pharod i sgwrsio’n anffurfiol ag unrhyw rai sydd â diddordeb yng ngwaith y grŵp ac mewn syniadau posibl ynghylch prosiectau.

Cyfarfodydd yn ystod 2018

 • 06/06/18 - 18:30 - Aberystwyth
 • 18/07/18 - 18:00 - Aberdyfi
 • 12/09/18 - 18:00 - Aberteifi
 • 24/10/18 - 18:30 - Aberystwyth
 • 12/12/18 - 18:30 - Aberystwyth

Y Cynllun Datblygu Lleol

Mae FLAG wedi datblygu strategaeth ar sail anghenion yr ardal a nodau rhaglen Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop. Mae copi llawn o’r strategaeth ar gael gan y cydlynydd ac ar y wefan. Dim ond prosiectau sy’n cyd-fynd â nodau’r strategaeth ac sy’n ategu’r nodau hynny y bydd FLAG yn eu cefnogi.

Pa rai o flaenoriaethau’r rhaglen y bwriedir eu cyllido?

Mae cyllid ar gael ar gyfer y blaenoriaethau canlynol:

 • Ychwanegu gwerth, creu swyddi, denu pobl ifanc a hybu arloesedd yn ystod pob cam o’r gadwyn gyflenwi sy’n gysylltiedig â nwyddau pysgodfeydd a dyframaethu
 • Hybu arallgyfeirio y tu mewn neu’r tu allan i bysgodfeydd masnachol, hybu dysgu gydol oes a hybu camau i greu swyddi mewn pysgodfeydd ac ardaloedd dyframaethu
 • Gwella asedau amgylcheddol pysgodfeydd ac ardaloedd dyframaethu a manteisio arnynt, gan gynnwys gwaith i leihau’r newid yn yr hinsawd
 • Hybu lles cymdeithasol a threftadaeth ddiwylliannol mewn pysgodfeydd ac ardaloedd dyframaethu, gan gynnwys treftadaeth ddiwylliannol sy’n ymwneud â physgodfeydd, dyframaethu a’r môr
 • Atgyfnerthu’r rôl y mae cymunedau pysgodfeydd yn ei chyflawni ym maes datblygu lleol ac ym maes llywodraethu adnoddau pysgodfeydd lleol a gweithgareddau morol.

Mae enghreifftiau o brosiectau posibl wedi’u cynnwys yn y Strategaeth Datblygu Lleol.

Nod cyffredinol FLAG yw cynyddu’r cyfraniad y gall y diwydiant pysgota ei wneud i waith adfywio cymdeithasol ac economaidd cynaliadwy yng nghymunedau pysgodfeydd Bae Ceredigion.

Mae cyllid FLAG ar gael ar gyfer prosiectau cymwys, ac ar hyn o bryd nid oes isafswm nac uchafswm wedi’u pennu ar gyfer ceisiadau. Wedi dweud hynny, bydd FLAG yn ystyried effaith bosibl unrhyw brosiect wrth bennu’r symiau a gymeradwyir.

Galwad Agored am Syniadau Ynghylch Prosiectau

Gwahoddir datganiadau o ddiddordeb mewn rhoi gweithgarwch FLAG ar waith yn ardal FLAG Bae Ceredigion (sy’n ymestyn o Landudoch i Abermo) drwy alwad agored. Nod FLAG yw cefnogi ymatebion arloesol i’r cyfleoedd neu’r heriau y mae ein cymunedau pysgodfeydd yn eu hwynebu.

Gan adeiladu ar lwyddiannau’r rhaglen ddiwethaf, sef Cronfa Pysgodfeydd Ewrop, mae FLAG Bae Ceredigion wedi cael rhagor o gyllid i gyflawni mentrau arloesol tan 2020. Mae’r prosiect hwn wedi cael cyllid drwy Gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop, a chaiff ei ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru.

Mae FLAG am glywed gan unrhyw un sydd â syniadau priodol ynghylch prosiectau.

Mae’r cyfle hwn yn agored i bobl, cymunedau, busnesau neu sefydliadau lleol sydd am gefnogi eu cymunedau pysgodfeydd.

 • Y cam cyntaf yw cyflwyno datganiad o ddiddordeb sy’n cynnwys eich syniadau. Yn ystod y cam hwn, bydd FLAG yn asesu’r graddau y mae’r prosiect yn gymwys ac yn cyd-fynd â’r Strategaeth Datblygu Lleol. Yna, bydd y camau nesaf yn cael eu trafod

Logo Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd