Bydd pecyn cymorth busnes ariannol Llywodraeth Cymru o Grantiau Busnes dan Gyfyngiadau Symud  sy'n gysylltiedig â'r cyfyngiadau cloi presennol  yn agor ar gyfer ceisiadau newydd ddydd Mercher Ionawr 13eg am 10.00am.

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio’r Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud i gefnogi busnesau ac unig fasnachwyr sydd wedi cael eu heffeithio yn uniongyrchol gan y cyfyngiadau ychwanegol o roddwyd ar waith i reoli lledaeniad COVID-19 ym mis Rhagfyr. Pwrpas y grant yw i gefnogi busnesau gyda cymorth llif arian i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau a gyflwynwyd. Mae’r grant yn ceisio ategu mesurau ymateb COVID-19 eraill i gefnogi busnesau, mentrau cymdeithasol a sefydliadau elusennol yng Nghymru.

Bydd busnesau lletygarwch, manwerthu dianghenraid, twristiaeth, hamdden a busnesau'r gadwyn gyflenwi yn gymwys ar gyfer y cymorth ariannol.

Hyd yma gwnaed £3.3m o daliadau uniongyrchol i 989 o fusnesau yng Ngheredigion .Gwnaed y taliadau hyn i fusnesau yn y sectorau cymwys ar gyfer y Grant Busnes Cyfyngiadau a oedd wedi gwneud cais llwyddiannus o'r blaen am y Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud yn ystod y cyfnod Atal Byr  ym mis Hydref. Nid oes angen i'r busnesau hyn ail-ymgeisio.

Bydd angen i bob busnes cymwys arall yn y sectorau Lletygarwch, Manwerthu Dianghenraid, Twristiaeth, Hamdden gan gynnwys y sectorau Cadwyn Gyflenwi yng Ngheredigion (sy'n gysylltiedig â'r busnesau Lletygarwch a Manwerthu Dianghenraid ) wneud cais a chwblhau ffurflen gais byr ar-lein.

Bydd y broses ymgeisio hon yn agor ddydd Mercher Ionawr 13eg am 10.00am a gellir dod o hyd i ragor o fanylion am feini prawf y cynllun, y canllawiau a'r ffurflen gais ar-lein yma.

Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd Cronfa Cymorth  Penodol i’r Sector  Cronfa Cadernid Economaidd  yn agor ar Ionawr 13eg am 12 ganol dydd. Gweinyddir y gronfa hon yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru ac mae angen i ymgeiswyr fynd trwy'r porth Busnes Cymru i wneud cais. I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun a chymorth ariannol arall sydd ar gael ewch i

https://llyw.cymru/grant-180-miliwn-ar-gyfer-y-sector-lletygarwch-hamdden-thwristiaeth-yn-agor-yr-wythnos-hon

https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy


Mae’r gronfa yn cynnwys dau grant ar wahan:

Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud

Grant A:

Taliad grant arian parod o £3,000 ar gyfer busnesau lletygarwch gyda hereditamentau sy’n gymwys i dderbyn Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach.

Grant B:

Taliad grant arian parod o £5,000 ar gyfer busnesau lletygarwch sy’n meddiannu hereditamentau sydd â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £51,000.

Grant C:

Taliad grant arian parod o £5,000 ar gyfer busnesau lletygarwch sy’n meddiannu hereditamentau sydd â gwerth ardrethol o rhwng £51,001 a £150,000.

Bydd y grantiau ar gael i fusnesau lletygarwch, twristiaeth a hamdden a’u cadwyni cyflawni a busnesau manwerthu sydd ag eiddo cymwys a all ddangos (ar sail hunanddatganedig) ostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant o ganlyniad uniongyrchol i’r cyfyngiadau newydd

Am ragor o wybodaeth darllenwch ddogfen canllawiau Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud.

Ffurflen Gais

Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud Canllawiau

Mae grant dewisol o £2,000 ar gael i gynorthwyo busnesau sydd:

  • Wedi cael eu gorfodi i gau fel canlyniad i'r cyfyngiadau cenedlaethol mewn lle ar gyfer busnesau lletygarwch
  • NEU yn gallu dangos fod y cyfyngiadau diweddaraf yn arwain at ostyngiad o 40% o leiaf yn eu trosiant (amcangyfrif) ar gyfer Rhagfyr 2020 o’i gymharu a Rhagfyr 2019 (neu Tachwedd 2020 os ddim yn masnachu yn Rhagfyr 2019)

Am ragor o wybodaeth darllenwch ddogfen canllawiau Grant Dewisol y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud Canllawiau.

Ffurflen Gais

Bydd y  cronfeydd  cyfyngiadau busnesau  yma ar agor  am geisiadau  yn fuan  ac rydym yn awgrymu  i  chi barhau  gwirio yn ôl yma am y diweddariad Ni all busnesau wneud cais am y ddau grant.