Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynlluniau grant i helpu busnesau i oroesi canlyniadau economaidd y cyfnod atal byr cenedlaethol yng Nghymru o ganlyniad i’r Coronafeirws (COVID-19).

Diben y grant yw cefnogi busnesau gyda chymorth llif arian ar unwaith i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfnod clo cenedlaethol yng Nghymru.

Mae’r grantiau a nodir yn yr adran yma o’r wefan ar gael i fusnesau yng Ngheredigion yn ôl y canllawiau penodol sy’n bodoli, a bydd y cyfnod ymgeisio ar agor o 3 o’r gloch ar Hydref 28ain tan 5pm  ar yr 20fed o Dachwedd, neu hyd nes fydd y gronfa wedi’i hymrwymo’n llawn.

Ar yr 20fed o Dachwedd bydd y grant Dewisol Cyfyngiadau Symud yn parhau ar agor i geisiadau ,fodd bynnag, mae’r grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud wedi cau.

Er Sylw :Nid yw busnesau sy’n gymwys i dderbyn y Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud yn gymwys i dderbyn y grant dewisol hwn.

Mae grant dewisol o £1,500 ar gael i gynorthwyo busnesau sydd:

  • Wedi cael eu gorfodi i gau (fel y'i diffinnir gan y rheoliadau) o ganlyniad i'r cyfnod atal byr cenedlaethol
  • NEU yn gallu dangos y bydd y cyfnod atal byr cenedlaethol yn arwain at ostyngiad o 80% o leiaf yn eu trosiant am y cyfnod hwnnw

Nid ydych yn gymwys ar gyfer y grant yma os:

  • Eich bod yn gymwys i dderbyn y Grant Ardrethi Annomestig Cyfyngiadau Symud.
  • Ydych yn cyflogi 50 neu fwy o weithwyr
  • Oedd y busnes yn cynhyrchu llai na 50% o’ch incwm; rhaid mai’r busnes yw eich prif ffynhonell incwm

Am ragor o wybodaeth a chanllaw ar sut i wneud cais, darllenwch y canllaw os gwelwch yn dda:

Mae canllawiau llawn ar gyfer y grant ar gael yma

Dylai pob ymgeisydd ddarllen y canllawiau yma’n drylwyr cyn gwneud cais - 

Ffurflen gais 

Bydd ceisiadau’n derbyn sylw ar sail y cyntaf i’r felin. Gall hyn olygu na fydd rhai ceisiadau sydd wedi'u cyflwyno yn cael eu gwerthuso os yw’r gronfa wedi'i hymrwymo'n llawn.

Rhaid i ymgeiswyr fod yn ymwybodol nad oes cyfleuster i ‘arbed y ffurflen gais i ddod nôl ato nes ymlaen’ ac y dylech gael eich holl wybodaeth / dogfennau yn barod i’w uwchlwytho

Os oes angen gwybodaeth bellach, yna cysylltwch â: cynnalycardi@ceredigion.gov.uk, 01545 570881

Mi fydd cyfle i ymgeisio am Grantiau Datblygu Busnes y Gronfa Cadernid Economaidd Cam 3 hefyd yn agor ddydd Mercher 28ain Hydref. Mae grantiau hyd at £10,000, £150,000 neu £200,000 ar gael yn ddibynnol ar maint y cwmni. Gall busnesau wirio os ydynt yn gymwys ar gyfer y grant hwn trwy ddilyn y ddolen i’r Gwiriwr Cynhwysedd.