Cymorth ariannol i fusnesau Ceredigion yr effeithiwyd - Rhagfyr 2021- Chwefror 2022

Bydd busnesau yng Ngheredigion  sy'n cael eu heffeithio gan ledaeniad cyflym feirws Omicron yn gymwys i gael cymorth ariannol brys o dan becyn cymorth newydd gan Lywodraeth Cymru.

Mae Llywodraeth Cymru  wedi cyhoeddi manylion y £120 miliwn o gyllid a fydd ar gael ar gyfer busnesau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth a'u cadwyni cyflenwi yr effeithiwyd arnynt gan y symudiad i rybudd lefel dau.

Bydd y cyllid yn cynnwys tair elfen.

Grant Ardrethi Annomestig (NDR)

O dan y pecyn diweddaraf, bydd gan fusnesau manwerthu, lletygarwch, hamdden a thwristiaeth sy'n talu Ardrethi Annomestig hawl i daliad o £2,000, £4,000 neu £6,000 yn dibynnu ar eu gwerth ardrethol

Nid yw llety hunan-ddarpar yn gymwys i’r cynllun yma, onibai bod y llety yn medru dal 30 neu fwy o bobl, neu mae’r llety yn cael ei ystyried yn ganolfan addysg awyr agored.

Gellir gweld y meini prawf cymhwyso ar gyfer y grantiau diweddaraf trwy'r ddolen hon

Canllawiau Grant Ardrethi Annomestig (NDR)

Bydd angen i bob busnes cymwys gwblhau ffurflen gofrestru fer drwy wefan y Cyngor er mwyn cael ei ystyried i’r cynllun.

Gweinyddir y gronfa yma gan Gyngor Ceredigion a bydd yn agor ar gyfer cofrestru ar ddydd Iau Ionawr 13eg 2022yn ystod y dydd. Bydd canllawiau manwl a sut i ymgeisio ar gael yn fuan

Ffurflen Cofrestru Grant Ardrethi Annomestig (NDR)

Cronfa Argyfwng Busnes

Bydd y grant yma yn darparu cefnogaeth i fusnesau  yn y sector  manwerthu, lletygarwch, hamdden,thwristiaeth, gweithwyr llawrydd yn y sector creadigol  ynghyd â busnesau cadwyn gyflenwi gysylltiedig  sydd ddim ac eiddo a dim yn gymwys i geisio am y grant Ardrethi Annomestig (NDR) Bydd gan fusnesau hawl i daliad o £1000, nad ydynt yn cyflogi unrhyw un ar wahân i’r perchennog, ac nad oes ganddynt eiddo NEU daliad o £2,000 sy'n cyflogi staff drwy PAYE (yn ychwanegol i’r  perchennog).

Nid yw llety hunan-ddarpar yn gymwys i’r cynllun yma, onibai bod y llety yn medru dal 30 neu fwy o bobl, neu mae’r llety yn cael ei ystyried yn ganolfan addysg awyr agored.

Gellir gweld y meini prawf cymhwyso ar gyfer y grant yma  trwy'r ddolen hon:

Canllawiau Cronfa Argyfwng Busnes

Gall busnesau wneud cais am y grant drwy ddefnyddio y ddolen isod ac os yn gymwys,  gallwch agor ffurflen gais ar-lein, llenwi pob maes gofynnol a chyflwyno’ch cais. Mae pob maes yn orfodol - bydd methu â’u cwblhau yn golygu y bydd eich cais yn cael ei wrthod.

Gweinyddir y gronfa yma gan Gyngor Ceredigion  a bydd yn agor ar gyfer  i geisiadau   ar Ddydd Iau Ionawr 20fed  2022  tan 5 o’r gloch ar Ddydd Llun Chwefror 14eg 2022

Ffurflen Gais Cronfa Argyfwng Busnes

Mae gan yr Awdurdod Lleol ddisgresiwn llwyr i bennu hyd a thelerau’r gronfa.

Cymorth Busnes Cronfa Cadernid Economaidd (ERF)Llywodraeth Cymru

Y drydedd elfen yw ailagor Cronfa Cadernid Economaidd (ERF) Llywodraeth Cymru. Ar ben grantiau sy'n seiliedig ar Ardrethi Cenedlaethol, bydd y gronfa hon yn gweld grantiau o hyd at £25,000 ar gyfer busnesau lletygarwch a hamdden yr effeithiwyd arnynt yn ddifrifol – a'u cadwyni cyflenwi. Fel gyda chylchoedd ERF blaenorol, bydd hyn yn cefnogi busnesau sydd wedi gweld gostyngiad o fwy na 60% yn eu trosiant.

Gweinyddir y gronfa yma gan Lywodraeth  Cymru ac mae  gwiriwr cymhwysedd ar gael ar wefan Busnes Cymru  gyda cheisiadau'n agor yn ystod yr wythnos yn dechrau 17 Ionawr.

https://businesswales.gov.wales/coronavirus-advice/cy