Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dyfodol Dwyieithog

Dyfodol Dwyieithog

Mae Dyfodol Dwyieithog Ceredigion yn thema allweddol yn ein Cynllun Integredig Sengl 'Ceredigion i Bawb', ac mae holl bartneriaid Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion yn gytûn bod angen cydnabod ein dyletswydd nid yn unig i ddarparu gwasnaethau yn Gymraeg ac yn Saesneg ond gan hefyd weithio'n galetach nag erioed o'r blaen gyda'n gilydd i hyrwyddo ac annog y defnydd o'r Gymraeg ym mhob agwedd ar weithgareddau cymunedol ac economaidd y Sir.

Heb os, mae Ceredigion yn un o gadarnleodd pwysicaf yr iaith Gymraeg a chymunedau dwyieithog. Mae unigolion, mudiadau a chyrff o bob sector yn chwarae rhan allweddol mewn hybu statws y Gymraeg ac mewn ceisio cynnal y defnydd o'r iaith ym mhob agwedd ar fywyd. Dan fantell Grŵp Gweithredol Dyfodol Dwyieithog Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion byddwn yn ymgynghori'n eang ar syniadau ac ar weithgareddau a fydd yn cefnogi'r gwaith da sy'n digwydd eisioes ac a fydd yn adnabod sut i adeiladu ymhellach ar y gwaith hwn.

Cyfle Gwych i Chi Fod yn Rhan o Siarter Iaith Ceredigion!

Mae'n bleser eich gwahodd i fod yn rhan o Siarter Iaith Ceredigion, cynllun newydd sydd yn cydnabod eich ymroddiad i ddarparu gwsanaeth dwyieithog. Mae'n gynllun a ddatblygwyd gan Grŵp Gweithredol Dyfodol Dwyieithog ar ran Bwrdd Gwasanethau Cyhoeddus Ceredigion ac mae'n cael ei weinyddu gan Cered, Menter Iaith Ceredigion. Mae'n gyfle da i chi wneud datganiad clir ynglŷn â'r gwasaneth Cymraeg a dwyieithog yr ydych yn ei ddarparu i'ch cwsmeriaid a'ch defnyddwyr.

Prif nod y Siarter yw codi ymwybyddiaeth o'r gwasanaethau Cymraeg a dwyieithog sy'n cael eu darparu ar draws y Sir, yn ogystal â hybu gwell cysondeb a chydweithredu rhwng asiantaeathau. Mae'n ffordd wych o ennill cydnabyddiaeth i'ch sefydliad, clwb neu fusnes am eich ymdrechion i ddarparu gwasnaeth cynhwysfawr i bobl yn eu dewis iaith.

Bydd Siarter Iaith Ceredigion yn agored i bod mudiad, sefydliad, gwasaneth, clwb neu fusnes o fewn y Sir sydd yn fodlon cwblhau hunanasesiad er mwyn dadansoddi'r gwasaneth dwyieithog a gynigir. Ni fydd disgwyl bod pawb yn darparu'r un lefel o wasanaeth ac felly defnyddir lefelau aur, arian neu efydd er mwyn nodi lefel y gwasnaeth Cymraeg a dwyieithog. Os bydd eich darpariaeth yn gwella neu'n newid yn y dyfodol, gellir ailasesu eich sefyllfa a cheisio am dystysgrif uwch. Bydd pawb sydd yn llwyddiannus yn derbyn tystysgrif er mwyn nodi eu llwyddiant.