Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Diogelwch Cymunedol

Gwybodaeth

​Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Ceredigion

Yn 1998, rhoddodd y Ddeddf Trosedd ac Anhrefn ddyletswydd ar Awdurdodau Lleol a'r Heddlu i ffurfio partneriaethau i ostwng trosedd ac anhrefn yn eu cymunedau.

Cafodd aelodaeth y Partneriaethau Diogelwch Cymunedol hyn ei hestyn ymhellach gan Ddeddf Diwygio'r Heddlu 2002, a Deddf yr Heddlu a Throsedd 2009, gan gynnwys y Byrddau Iechyd Lleol, Awdurdodau'r Heddlu ac Awdurdodau'r Gwasanaethau Tân ac Achub, a'r Gwasanaeth Prawf.

Sefydlwyd Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Ceredigion yn 1999 fel un o blith 20 o Bartneriaethau Diogelwch Cymunedol yng Nghymru. Ar hyn o bryd, mae'i haelodaeth yn cynnwys cynrychiolwyr y Cyngor Sir, yr Heddlu, Panel Heddlu a Throsedd Dyfed Powys, Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Gwasanaethau Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ac Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Cymru, Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru, Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid Ceredigion, a'r Bwrdd Cynllunio Ardal Dyfed-Powys ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau.

Mae'n gyfrifoldeb statudol ar Bartneriaethau Diogelwch Cymunedol i gynnal adolygiadau blynyddol o Drosedd ac Anrhefn. Diben yr Adolygiad yw sicrhau bod pobl yn dod yn ymwybodol o natur Trosedd ac Anrhefn, Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a Chamddefnyddio Cyffuriau yn y Sir, nodi dulliau o ddatblygu a gweithredu camau effeithiol er mwyn lleihau'r problemau hyn a sicrhau y caiff adnoddau eu defnyddio yn y llefydd cywir er mwyn mynd i'r afael â'r problemau hyn. Defnyddir yr adolygiad hefyd i ddarparu’r Bartneriaeth gyda sylfaen cadarn sy’n seiliedig ar dystiolaeth a arweinir gan wybodaeth i lywio’r Cynllun Integredig Sengl (CIS), Cynllun Heddlu a Throsedd Rhanbarthol a chynlluniau a mentrau cysylltiedig.

Caiff gweithgareddau'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol eu cydlynu ar lefel Sirol gan y Cydlynydd Diogelwch Cymunedol ac Argyfyngau Sifil Posibl, Alan Garrod, gyda chymorth Lewis Barron, Swyddog Polisi, Uned Diogelwch Cymunedol ac Argyfyngau Sifil.

Cofnodion
Dogfennau
Cysylltwch
Ebost: alan.garrod@ceredigion.gov.uk
Ffôn: 01545 572012
Facs: 01545 572009
Post:
CeredigionCeredigion
Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA
Ebost: lewis.barron@ceredigion.gov.uk
Ffôn: 01545 572432
Facs: 01545 572009
Post:
CeredigionCeredigion
Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA