Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Prosiect Cylch Caron

Gwybodaeth

Prosiect cyffrous ac unigryw yw prosiect Cylch Caron sy’n bwriadu cynnig nifer o gyfleoedd a manteision i bobl yr ardal.

Mae prosiect Cylch Caron yn adeiladu ar yr ymroddiad a’r ymrwymiad cadarn sydd eisoes yn bodoli i ofalu am bobl yng nghymuned Cylch Caron. Bydd y prosiect yn creu model arloesol ar gyfer gofal cymunedol mewn ardal wledig i ddiwallu’r anghenion gofal, iechyd a thai yn yr ardal, a fydd yn addas ar gyfer heddiw ac yn gynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

Mae Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron yn gynllun arloesol sy’n dod ag amrywiaeth o wasanaethau ynghyd mewn un man canolog ar gyfer Tregaron a’r ardaloedd gwledig cyfagos.

Darganfyddwch mwy am Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru, partner cyflawni Cylch Caron, yma: www.mid-walesha.co.uk/cy

Newyddion

Dangos cynlluniau ar gyfer Canolfan Adnoddau Integredig Cylch Caron

Yn dilyn digwyddiad llwyddiannus gwybodaeth i'r cyhoedd a gynhaliwyd yn Nhregaron ar 13eg Rhagfyr 2016 mae Tai Canolbarth Cymru, mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ceredigion a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, yn rhoi cyfle pellach i'r cyhoedd weld y cynlluniau ar gyfer y Ganolfan Adnoddau Integredig a gynigir ar gyfer Tregaron.

Caiff y cynlluniau cyffrous ar gyfer y cynllun eu hystyried ar hyn o bryd gan Dîm Rheoli Datblygu Cyngor Sir Ceredigion ac maent ar gael i'w gweld ar-lein yn www.ceredigion.gov.uk neu www.mid-walesha.co.uk a chânt eu harddangos yn Nhregaron yn y Feddygfa, Canolfan Adnoddau Bryntirion a'r Ysbyty Cymunedol.

Dywedodd y Cynghorydd Catherine Hughes, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Wasanaethau Gofal, Sicrwydd a Thai Cyngor Sir Ceredigion, a Chadeirydd Bwrdd Rhanddeiliaid Cylch Caron, “Mae’n braf gweld y cynllun cyffrous yma yn symud yn ei flaen er budd yr ardal. Mae cael y cynlluniau mewn tri man yn y dref yn gyfle da i bobl ardal Tregaron a thu hwnt i weld sut y bydd y ganolfan yn datblygu.”

Bydd datblygiad Cylch Caron yn adnodd iechyd a gofal cymdeithasol i Dregaron a'r cylch a bydd yn cynnwys meddygfa, fferyllfa gymunedol, clinigau cleifion allanol, gwasanaethau nyrsio cymunedol, gofal hirdymor a gofal dydd. Mae hefyd gynlluniau ar gyfer 34 fflat ar gyfer pobl sydd angen gofal a chefnogaeth ychwanegol i aros yn eu cartrefi eu hunain a chwe lle iechyd a gofal cymdeithasol integredig.

Cynhaliwyd arolygon topograffig sy'n mapio cyfuchlinau a nodweddion presennol y tir i ganfod manylion y pridd ac is-strwythur.

Dywedodd Sian Howells, Cyfarwyddydd Busnes Newydd Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru: "Mae'n gyffrous i ni fod wedi dechrau peth gwaith paratoi cynnar corfforol ar y safle, fel wrth iddo ddangos symud at gam darpariaeth nesaf y prosiect pwysig yma".

21/02/2017

Digwyddiad Gwybodaeth Cyhoeddus Cylch Caron

Bydd aelodau'r cyhoedd yn cael cyfle i weld y cynlluniau dylunio diweddaraf ar gyfer canolfan adnoddau integredig Cylch Caron a chael clywed mwy am y prosiect mewn digwyddiad gwybodaeth cyhoeddus.

Mae Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru, mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Ceredigion a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, wedi trefnu digwyddiad gwybodaeth ar 13 Rhagfyr 2016 i drafod y ganolfan adnoddau integredig arfaethedig a ddatblygir yn Nhregaron.

Bwriedir i Cylch Caron fod yn adnodd iechyd a gofal ychwanegol ar gyfer Tregaron a'r cylch a bydd yn cynnwys meddygfa deuluol, fferyllfa gymunedol, clinigau cleifion allanol, gwasanaethau nyrsio cymunedol, gofal hirdymor a gofal dydd. Mae hefyd gynlluniau ar gyfer 34 fflat ar gyfer pobl sydd angen gofal a chymorth ychwanegol i aros yn eu cartrefi eu hunain a chwe lle iechyd a gofal cymdeithasol integredig ar gyfer pobl nad oes angen iddynt mwyach aros yn yr ysbyty ond sydd angen mwy o gymorth cyn dychwelyd adref.

Dywedodd y Cynghorydd Catherine Hughes, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Wasanaethau Gofal, Sicrwydd a Thai Cyngor Sir Ceredigion, a Chadeirydd Bwrdd Rhanddeiliaid Cylch Caron, "Mae datblygiadau diweddaraf prosiect Cylch Caron yn gyffrous iawn a byddwn yn annog pawb i ddod i weld y cynlluniau arfaethedig."

Bydd croeso cynnes i aelodau cymuned Tregaron a'r cylch yn y digwyddiad a gynhelir yn Y Talbot, Y Sgwâr, Tregaron ddydd Mawrth 13 Rhagfyr 2016. Bydd y digwyddiad ar agor rhwng 10yb a 12 canol-dydd, 12.30yp i 3yp a 5yp i 7.30yh.

Dywedodd Aidan Ackerman, Cyfarwyddydd Gwasanaethau Cwsmeriaid Tai Canolbarth Cymru: "Bu'r bartneriaeth yn gweithio'n galed ac rydym yn edrych ymlaen at ddangos i'r gymuned sut mae'r adnodd pwysig yma ar gyfer Tregaron yn symud ymlaen."

I gael mwy o wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch â Jo Hughes ar 0300 111 3030 neu ebost jmhughes@mid-walesha.co.uk.

29/11/2016

Cylch Caron yn ymweld â chynlluniau gofal ychwanegol

Yn dilyn penodi Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn bartner cyflenwi ar gyfer prosiect gofal ychwanegol Cylch Caron, mae'r prosiect wedi symud ymlaen yn gyflym.

Ar 31 Hydref, bu ymweliad llwyddiannus â dwy enghraifft arfer da o gynlluniau gofal ychwanegol yng ngogledd Cymru ar gyfer aelodau prosiect Cylch Caron a Byrddau Rhanddeiliaid a drefnwyd gan Gyngor Sir Ceredigion a Chymdeithas Tai Canolbarth Cymru.

Rhoddodd yr ymweliad gyfle ardderchog i Gynghorwyr a staff y prosiect i siarad gyda staff yn Hafan Gwydir, Llanrwst ac Awel y Coleg, y Bala a chael gwybodaeth o lygad y ffynnon am sut mae'r cynlluniau'n gweithredu'n ymarferol. Bu hefyd yn gyfle i gwrdd â rhai o'r preswylwyr sy'n mwynhau byw yn eu cartrefi a'r gwasanaethau sydd ar gael.

Dywedodd y Cynghorydd Catherine Hughes, Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros Wasanaethau Gofal, Sicrwydd a Thai Cyngor Sir Ceredigion, a Chadeirydd Bwrdd Rhanddeiliaid Cylch Caron, “Roedd yr ymweliad i'r cynlluniau gofal ychwanegol yn Hafan Gwydir, Llanrwst ac Awel y Coleg, y Bala, yn gyfle gwych i bartneriaid sy’n ymwneud â Cylch Caron i gael dealltwriaeth gweledol o brosiect o’r fath.”

Mae gan y ddau gynllun nifer o nodweddion yn gyffredin gyda'r cynlluniau arfaethedig ar gyfer Cylch Caron. Mae Hafan Gwydir, Llanrwst, a gaiff ei reoli gan Gymdeithas Tai Clwyd Alyn, yn ddatblygiad gofal ychwanegol a adeiladwyd yn bwrpasol. Mae'r cartrefi'n darparu fflatiau un a dwy ystafell wely ar rent ac ar gyfer rhan-brynu, gofal cartref a chefnogaeth 24 awr ar y safle, canolfan iechyd drws nesaf a meddygfa ar y safle.

Mae Awel y Coleg, y Bala, a gaiff ei reoli gan Grŵp Cynefin, yn ddatblygiad gofal ychwanegol a adeiladwyd yn bwrpasol yn cynnig 30 o fflatiau un a dwy ystafell wely gyda staff gofal ar y safle a gwasanaeth larwm cymunedol. Mae'r cynllun yn cynnwys bwyty, golchfa, cyfleusterau i westeion, gardd, ystafell gweithgareddau, salon trin gwallt a chyfleusterau cymorth ymolchi.

Dywedodd Aidan Ackerman, Cyfarwyddydd Gwasanaethau Cwsmeriaid Tai Canolbarth Cymru: "Bu'n ddiwrnod llwyddiannus iawn ac yn gyfle gwych i weld pobl yn byw'n hapus yn y cynlluniau gofal ychwanegol sy'n gymhelliant gwych i ddatblygu Cylch Caron. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb y gwnaethom gwrdd â nhw ar yr ymweliad am eu croeso cynnes".

18/11/2016

Cymuned Tregaron yn dod at ei gilydd i bartner Cylch Caron

​Daeth cymuned Tregaron a'r ardal gyfagos at ei gilydd ddydd Mawrth, 13 Medi i gwrdd â partner datblygu Cylch Caron a benodwyd yn ddiweddar, Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru. Roedd y digwyddiad hefyd yn gyfle i weld dyluniadau cysyniad cychwynnol y pensaer ar gyfer y datblygiad.

Dechreuodd y diwrnod gyda swyddogion Cyngor Sir Ceredigion a Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn ymweld â Dr Sion James ym meddygfa teulu Tregaron. Ymunodd Roofus, masgot Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru, swyddogion i gwrdd â disgyblion cynradd ac uwchradd Ysgol Henry Richard ac ymweld a Canolfan Adnoddau Bryntirion ac Ysbyty Tregaron.

Dywedodd y Cynghorydd Catherine Hughes, Cadeirydd Bwrdd Rhanddeiliaid Cylch Caron, "Roedd hwn yn ddiwrnod i'r gymuned i gwrdd â Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru, o blant lleol, i'r meddyg teulu, i drigolion Canolfan Adnoddau Bryntirion ac Ysbyty Tregaron a'r gymuned ehangach."

Y noson hynny, cynhaliwyd digwyddiad ymgysylltu â'r gymuned, a helpodd gasglu safbwyntiau pobl leol, sefydliadau, defnyddwyr gwasanaeth a busnesau ar y prosiect. Bydd y wybodaeth a gasglwyd yn helpu i lywio'r Asesiad Effaith Iechyd ar gyfer y prosiect, gan sicrhau, lle bynnag y bo modd, y bydd y cyfleuster yn rhoi’r cyfle i wella iechyd a lles y defnyddwyr gwasanaeth, staff a'r gymuned ehangach.

Ychwanegodd y Cynghorydd Catherine Hughes, "roedd y digwyddiad gyda'r nos yn Ysgol Henry Richard yn gyfle i fod yn rhan o'r sgwrs ynglŷn â sut y bydd Cylch Caron yn darparu gwasanaethau cynaliadwy Tai, Iechyd, Gofal Cymdeithasol ar gyfer ein cymuned. Roedd hefyd yn gyfle i gael golwg gyntaf o luniadau cysyniad cychwynnol y pensaer."

Bydd gwaith yn awr yn symud ymlaen i ddatblygu'r cysyniad o adeilad Cylch Caron. Dywedodd Shane Perkins, Prif Weithredwr Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru, "Rydym yn falch iawn o gael ein dewis fel partner ar gyfer y prosiect pwysig hwn ar gyfer Tregaron a byddwn yn defnyddio'r adborth a gafwyd i ddatblygu dyluniad y cynllun. Rydym yn disgwyl i ymgynghori'n ehangach â'r gymuned unwaith y bydd y darluniau cysyniad wedi cael eu datblygu ymhellach."

16/09/2016

Canlyniad llwyddiannus ar gyfer Cylch Caron wrth benodi Partner Cyflawni

Yn dilyn proses dendro agored, mae Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru wedi bod yn llwyddiannus wrth ennill y contract ar gyfer cyflawni prosiect Cylch Caron.

Dywedodd Rebecca Evans AC, y Gweinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd y Cyhoedd, "Mae penodiad Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru fel y Partner Cyflawni ar gyfer Cylch Caron yn gam pwysig arall ymlaen yn natblygiad y ganolfan arloesol. Bydd Cylch Caron yn dod â iechyd, gofal cymdeithasol a thai ynghyd o dan yr un to. Yn unol â'r egwyddor o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014, bydd y gwasanaethau hyn yn rhoi atal ac ymyrraeth gynnar wrth galon popeth y maent yn ei wneud, gan helpu pobl i aros yn iach a byw'n annibynnol."

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, "Rydym yn falch iawn o groesawu Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru fel y Partner Cyflawni ar gyfer Cylch Caron. Mae dyfarnu'r contract yn garreg filltir allweddol arall ym mhrosiect pwysig Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion ble mae Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i ddarparu cyfleuster tai, gofal ac iechyd a gynlluniwyd yn benodol ar gyfer yr ardal wledig o amgylch Tregaron. Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru fydd yn gyfrifol am elfen dylunio ac adeiladu y prosiect."

Dywedodd Teresa Owen, Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, "Mae hwn yn gam allweddol ymlaen ym mhrosiect Cylch Caron ac yn newyddion rhagorol i gymuned Tregaron. Rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda'n partner newydd, Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru, ar y datblygiad pwysig hwn."

Roedd yn ofynnol i bartïon â diddordeb i gyflwyno cynnig tendro i Gyngor Sir Ceredigion a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Fe wnaeth y Panel, a oedd yn cynnwys swyddogion o'r ddau gorff, werthuso’r cynnig yn erbyn tri cham sef Cymhwyster, Ansawdd a Masnach. Roedd pob un Gwerthuswr yn cael eu dyranu gyda cynigion i werthuso mewn perthynas â'u maes arbenigedd, gan sicrhau bod gyda’r tendrwr y gallu a’r sgiliau angenrheidiol i gyflenwi'r contract.

Dywedodd Siân Howells, Cyfarwyddwr Busnes Newydd ar gyfer Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru, "Mae Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru yn falch iawn o fod wedi ennill y contract ar gyfer darparu Prosiect Cylch Caron ac yn edrych ymlaen at weithio gyda'r gymuned a’r partneriaid sydd ynghlwm gyda’r prosiect, gan wneud y Cyfleuster Gofal Integredig yma yn realiti.”

Bydd y gwaith yn awr yn symud ymlaen ar y cynlluniau manwl ar gyfer prosiect Cylch Caron gan weithio'n agos gyda Chymdeithas Tai Canolbarth Cymru ar gyfer cyflwyno'r achos busnes llawn i Lywodraeth Cymru.

​Diwrnod Dathlu a Dysgu Cylch Caron

Ar ddydd Iau, 24 Mawrth, daeth dros 100 o bobl ynghŷd yn Nhregaron i Ddiwrnod Dathlu a Dysgu Cylch Caron.

Dadorchuddiwyd arwydd ar y safle gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, yr Athro Mark Drakeford, ynghyd â Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Bernadine Rees, Steve Moore ac Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn i nodi bod y tir wedi'i brynu.

Symudodd yr Athro Drakeford ymlaen i Neuadd Goffa Tregaron i gael ei gyfarch gan dros 20 o stondinau o sefydliadau ac elusennau sy’n gweithio gyda’i gilydd yn ardal Cylch Caron.

Diolch i bawb am fynychu ac i’r rhai a wnaeth roi adborth sy’n cael eu gweithredu ar gyfer digwyddiadau a gwaith yn y dyfodol. Dywedodd un mynychwr taw Cylch Caron “yw’r ffordd ymlaen ar gyfer y gymuned a phawb sy’n ymwneud ag ef”.

Bydd datblygiad Cylch Caron yn dod ag iechyd, tai a gofal cymdeithasol ynghyd ar un safle gan gymryd lle Ysbyty Cymunedol Tregaron, Cartref Preswyl Bryntirion a'r Feddygfa.