Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ceredigion i Bawb

Gwybodaeth

Pam ydym ni'n gwneud hyn?

Ym mis Mehefin 2012, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau statudol ynghylch integreiddio partneriaethau a chynlluniau. Enw'r canllawiau newydd yw  Cydamcanu – Cydymdrechu [365kb]. Mae'r cynllun yn disodli'r Strategaeth Gymunedol, y Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles, y Cynllun Plant a Phobl Ifanc a'r Cynllun Diogelwch Cymunedol.

Beth ydyw?

Dogfen sy'n nodi'r materion pwysig a'r camau gweithredu allweddol dros y pedair blynedd nesaf yw 'Ceredigion i Bawb', Cynllun Integredig Sengl Ceredigion a'i bwriad yw gwella bywydau dinasyddion Ceredigion.

Sut gaiff y cynllun ei baratoi?

Paratowyd y Cynllun Integredig Sengl ar ôl adolygu a dadansoddi data o ystod eang o ffynonellau, ynghyd â gwybodaeth o'r pedwar cynllun statudol, i greu 'Asesiad Anghenion Sengl'. Defnyddiwyd y wybodaeth hon i danlinellu'r prif faterion yng Ngheredigion ac i nodi'r prif flaenoriaethau y bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn mynd i'r afael â nhw dros y blynyddoedd nesaf.

Beth yw'r cynnwys?

Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi nodi'r egwyddorion arweiniol a ddylai fod yn sylfaen i bob rhan o'r Cynllun Integredig Sengl a'r gwaith o roi'r camau sy'n flaenoriaeth ar waith.

  • Gweithio mewn partneriaeth
  • Mynd i'r afael ag anghydraddoldebau
  • Mynediad at wasanaethau
  • Ymyrraeth gynnar
  • Dwyieithrwydd
  • Gallu i wrthsefyll risgiau

Gan ddefnyddio'r egwyddorion arweiniol hyn a chanfyddiadau'r Asesiad Anghenion, mae Bwrdd Ceredigion wedi dewis tair thema i ganolbwyntio arnynt dros y blynyddoedd nesaf:

  • Cefnogi Teuluoedd
  • Byw'n Annibynnol
  • Yr Economi a Lle
Dogfennau
Cysylltwch
Email:

ece.lsb@ceredigion.gov.uk

Telephone: 01545 572265
Post: Cefnogi Polisi
Cyngor Sir Ceredigion
Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA

 

Alun Williams
Pennaeth Cefnogi Polisi
alun.williams2@ceredigion.gov.uk
​01545 574115​

Steffan Gruffudd
Swyddog Prosiect Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
steffan.gruffudd@ceredigion.gov.uk  
​01545 572010

Diana Davies
Rheolwr Cenedlaethau'r Dyfodol a'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
Diana.Davies@ceredigion.gov.uk
01545 574003