Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion

 

 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gosod fframwaith cyfreithiol cyffredin sy’n seiliedig ar saith o Nodau Llesiant a phum ffordd o weithio (isod). Y nod yw cynnal a darparu gwasanaethau cyhoeddus sy’n diwallu’r anghenion presennol, heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau.

7 o Nodau Llesiant
5 Ffordd o Weithio – Egwyddorion Datblygu Cynaliadwy
Cymru lewyrchus
Cymru gydnerth
Hirdymor
Cymru iachach
Atal
Cymru sy’n fwy cyfartal
Integreiddio
Cymru o gymunedau cydlynus
Cydweithio
Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu
Cynnwys
Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang
 
 
Mae’r Ddeddf hefyd yn ei gwneud yn ddyletswydd i gyrff cyhoeddus penodol gydweithio a ffurfio Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus statudol ymhob ardal awdurdod lleol yng Nghymru. Mae’n rhaid i bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wella llesiant yr ardal dan sylw o ran yr economi, cymdeithas, yr amgylchedd a diwylliant, a hynny drwy gyfrannu at gyflawni’r Nodau Llesiant.
Swyddogaethau pennaf y Bwrdd fydd:
·         Paratoi a chyhoeddi asesiad o’r sefyllfa sydd ohoni yng Ngheredigion o ran llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol
·         Paratoi a chyhoeddi Cynllun Llesiant Lleol ar gyfer Ceredigion a fydd yn pennu’r amcanion lleol a’r camau y bwriedir eu cymryd i’w cyflawni
·         Cymryd yr holl gamau rhesymol i gyflawni’r amcanion lleol a bennwyd
·         Paratoi a chyhoeddi adroddiad blynyddol a fydd yn nodi’r cynnydd a wnaeth y Bwrdd wrth gyflawni’r amcanion lleol.
 
Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion yn cynnwys cynrychiolwyr o’r sefydliadau canlynol:
Aelodau Statudol
Cyngor Sir Ceredigion
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Cyfoeth Naturiol Cymru
Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth Cymru
Sefydliadau a Wahoddir
Llywodraeth Cymru
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion
Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys
Heddlu Dyfed Powys
Gwasanaeth Prawf Dyfed Powys
Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru
Iechyd Cyhoeddus Cymru
Adran Gwaith a Phensiynau
Prifysgol Aberystwyth
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Coleg Ceredigion
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Un Llais Cymru
Cadeiryddion Pum Grŵp Gweithredol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
Cyngor Celfyddydau Cymru
 
 
 
Bydd y Bwrdd yn cynnal pum cyfarfod bob blwyddyn ac yn dal i weithredu’r Cynllun Integredig Sengl ‘Ceredigion i Bawb 2013-2017’, gan lunio adroddiadau blynyddol ar hynny.
Yng Ngheredigion mae yno hefyd Grŵp Ymgynghorol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae’r Grŵp yn gweithio fel dolen rhwng y Bwrdd a’i Grwpiau Gweithredol, a hefyd yn cynorthwyo’r Bwrdd drwy wneud argymhellion a chynnig cyngor. Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion wedi cadw’r pum Grŵp Gweithredol isod sy’n eistedd oddi tano ac yn cynorthwyo wrth weithredu’r Cynllun Integredig Sengl, ‘Ceredigion i Bawb 2013-2017’.

More...