Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Presenoldeb Ysgol

Gwybodaeth
​Mae'n ddyletswydd ar riant pob plentyn sydd wedi cyrraedd oedran ysgol gorfodol, i sicrhau ei fod ef/hi yn derbyn addysg lawn-amser sy’n effeithlon ac yn addas i oedran, gallu a thueddfryd y plentyn. Os yw'r plentyn yn ddisgybl cofrestredig yn yr ysgol, mae hyn yn golygu presenoldeb rheolaidd yn yr ysgol honno, ac ar yr adegau a bennir gan yr ysgol mewn cytundeb â'r awdurdod lleol. Yng Ngheredigion, mae'r Gwasanaeth Cynhwysiant Addysg yn gyfrifol am sicrhau bod ysgolion yn cadw at eu dyletswyddau statudol mewn perthynas â phresenoldeb, ac mae'r gwasanaeth yn gweithio'n agos gydag ysgolion ac asiantaethau partner eraill i gefnogi rhieni fel eu bod yn cyflawni’u cyfrifoldeb cyfreithiol.
Lawrlwythwyd
Cysylltwch
Ebost: Stuart.Bradley@ceredigion.gov.uk
Ffôn: 01970 633619
Post: Gwasanaeth Cynhwysiant Addysg
Gwasanaethau Dysgu
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE