Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mapiau

Ceredigion Maps
Mae'r system yn cyflwyno amrediad mapiau awdurdod lleol e.e. Map cyfleusterau ailgylchu, ceisiadau cynllunio.

Cliciwch yma i weld POB Themâu

neu
dewiswch thema benodol o'r rhestr isod:

 Themâu Penodol Lleoliadau Mapio
Map Cyngor a Budd-daliadau Swyddfeydd Ardal Cyngor Sir Ceredigion
Clybiau Olew Ceredigion
Map Plant a Phobl Ifanc

Gofal Plant diwrnod llawn

Gofal Plant y tu allan i oriau ysgol
Gofal Plant Sesiynol
Urdd
Chlybiau Ieuenctid
Clybiau Ffermwyr Ifanc

Map Cymuned a Byw

Gorsafoedd Heddlu
Ffiniau Cymunedol Ceredigion
Ffin Cymunedau'n Gyntaf Aberystwyth
Ffin Cymunedau'n Gyntaf Tregaron ac ardaloedd yr Ucheldir

Map Cyngor a Democratiaeth

Swyddfeydd Ceredigion
Ffiniau Ward Ceredigion

Map Addysg ac Addysgu

Ysgolion Uwchradd
Ysgolion Cynradd
Prifysgolion a Cholegau

Map Amgylchedd

Ceisiadau rheoli adeiladu
Ffiniau ardaloedd cadwraeth
Cyfleusterau Ailgylchu
Gwarchodfeydd Ymyl Ffordd
Safle Gwastraff Domestig

Map Iechyd a Lles

Deintyddion
Ysbyty
Optegwyr
Fferyllwyr
Meddygfeydd
Map casgliadau o Gatrefi Mae Cyngor Sir Ceredigion yn casglu gwastraff yn rheolaidd o bob eiddo domestig yn y Sir

Map Tai

Tai Amlfeddiannaeth - Trwyddedu
Map Cynllun Lleol : Dyraniadau

Dyraniadau Cynllun Datblygu Lleol

Map Cynllun Lleol : Safleoedd posib

Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ymgynghoriad ar leoliadau safleoedd posib
Map Cynllun Lleol : Cyfyngiadau Cynllun Lleol : Cyfyngiadau
Map Cynllun Datblygu Lleol: Sylwadau Safleoedd Cynllun Datblygu Lleol: Map Sylwadau a gafwyd ynghylch Dyraniadau'r Safleoedd

Cynllun Datblygu Lleol: Sylwadau Ychwanegol Safleoedd

Cynllun Datblygu Lleol: Sylwadau Ychwanegol Safleoedd Gorffennaf 2011
Map Ceisiadau cynllunio Lleoliadau ceisiadau cynllunio
Ymyl y ffordd Gwarchodedig  

Llwybrau Graeanu Rhagofalus

 

Damweiniau ar y ffordd 2000 - TAC2012

 

Cau Ffyrdd

 
Goleuadau Stryd

Stryd: parcio a thrafnidiaeth


Map Twristiaeth a Hamdden

Canolfannau Croeso Ceredigion
Canolfannau Hamdden
Llyfrgelloedd
Toiledau Cyhoeddus
Safleoedd Ysbryd y Mwynwyr
Sut i ddefnyddio'r map rhyngweithiol
Beth yw system fapiau?
 
Gellir ei ystyried fel fersiwn cyfrifiadurol o fap ond ceir un gwahaniaeth pwysig sef y ffaith ei fod yn fap rhyngweithiol, gan alluogi defnyddwyr i symud o gwmpas y map gan edrych ar haenau penodol o wybodaeth a gyflwynir ar ffurf map. Yng Nghyngor Sir Ceredigion, defnyddir mapiau mewn amrywiaeth o ffyrdd o leoli damweiniau ffyrdd i ddadansoddi dalgylchoedd ysgolion ac ati. Mae Mapiau Ceredigion yn eich galluogi i weld mapiau'r Arolwg Ordnans a haenau o ddata ar ffurf mapiau a ddarperir gan nifer o adrannau Cyngor Sir Ceredigion. Gelwir y casgliadau o haenau data ar ffurf mapiau yn "Themâu" yng ngwasanaeth Mapiau Ceredigion.
 
Pan fo modd, cyflwynir data cyhoeddus ar ffurf map trwy gyfrwng Mapiau Ceredigion yn Gymraeg ac yn Saesneg.
 

Rhowch god post, enw stryd neu gyfeiriad yn y bocs chwilio er mwyn dod o hyd i safle.


Rhowch dic gyferbyn ag un o'r themâu o dan eglurhad y map, i'w gweld ar y sgrin

 
 
Cliciwch ar deitl i ehangu'r chwedl
 
Symudwch o gwmpas y map drwy glicio a llusgo


Cliciwch unwaith ar y marciau sy'n ymddangos i gael mwy o wybodaeth


 
Chwyddwch i mewn neu allan drwy ddefnyddio'r llithrydd +/–
neu cliciwch ddwywaith i chwyddo i mewn.
 

Ni fyddwch yn gallu gweld yr holl wybodaeth ar y map heb chwyddo i mewn at lefel y stryd.

Er enghraifft, bydd amlinellau ceisiadau cynllunio (a ddengys fel llinellau neu bwyntiau coch) yn ymddangos wrth i chi chwyddo i mewn yn nes na 2500 metr.

Amodau a thelerau
Datganiad o Bwrpas

Darperir mapiau'r Arolwg Ordnans ar y wefan hon gan Gyngor Sir Ceredigion dan drwydded gan yr Arolwg Ordnans er mwyn iddo allu cyflawni ei swyddogaeth gyhoeddus o sicrhau bod gwybodaeth gyhoeddus a gedwir am y Cyngor ar gael. Dylai'r rhai sy'n edrych ar y mapiau hyn gysylltu â hawlfraint yr Arolwg Ordnans i gael cyngor os ydynt yn dymuno gael trwydded i ddefnyddio mapiau/data mapiau yr Arolwg Ordnans. Gellir gweld gwefan yr Arolwg Ordnans trwy droi atwww.ordnancesurvey.co.uk/cymraeg/

Data yr Arolwg Ordnans

Atgynhyrchir o fapiau'r Arolwg Ordnans gyda chaniatâd Rheolwr Llyfrfa Ei Mawrhydi © Hawlfraint y Goron. Bydd atgynhyrchu heb awdurdod yn torri hawlfraint y Goron, a gallai arwain at erlyniad neu achos sifil.
Rhif Trwydded Cyngor Sir Ceredigion 100024419 (2011)

Gwefan Cyngor Sir Ceredigion - Ymwadiad a Datganiad Preifatrwydd

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ymrwymo i sicrhau'r safon uchaf o ran ansawdd y wybodaeth, a gwnaethpwyd pob ymdrech i gyflwyno'r data diweddaraf a chywir. Fodd bynnag, nid yw'r Cyngor yn rhoi unrhyw sicrwydd ynghylch cywirdeb y wybodaeth ar y wefan hon ac ni fydd yn gyfrifol am unrhyw golled, difrod neu anghyfleuster a achosir o ganlyniad i ddibynnu ar wybodaeth o'r fath.

Nid yw'r Wefan hon yn storio nac yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol am y rhai sy'n defnyddio'r safle yn awtomatig, ac eithrio cyfeiriad IP yr unigolyn hwnnw. Ni chedwir unrhyw wybodaeth amdanoch ac eithrio'r wybodaeth a nodwch yn wirfoddol trwy gyfrwng mecanweithiau adborth megis ffurflenni ar y we neu'r hyn sy'n angenrheidiol ar gyfer system weinyddu gweinydd y Cyngor ar y we. Nid yw'r Cyngor yn defnyddio cookies yn ei safle. Nid yw'r Cyngor yn darparu'r sicrwydd hwn ar gyfer unrhyw safleoedd eraill y gallwch gysylltu â nhw o'r safle hwn oni bai bod y rheiny yn cael eu gweithredu gan y Cyngor hefyd.

Mae cysylltiadau â gwefannau eraill (yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig ac ni fydd Cyngor Sir Ceredigion yn gyfrifol am unrhyw wybodaeth ar y gwefannau hynny.

Oni bai y nodir fel arall, mae Cyngor Sir Ceredigion yn cadw hawlfraint yr holl ddeunydd gwreiddiol a ddangosir ar y wefan hon © 2016.

Rwy'n cytuno â'r amodau a thelerau

Nid wyf yn derbyn yr amodau a thelerau hyn