Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gweithio mewn partneriaeth tra bod y chwilio yn parhau ar gyfer y Lyncs

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn parhau i weithio'n agos gyda'i bartneriaid, gan gynnwys Llywodraeth Cymru a Heddlu Dyfed-Powys, i sicrhau bod y risgiau i'r cyhoedd a bywyd gwyllt yn yr ardal yn cael eu lleihau tra bod y chwilio am y Lyncs yn parhau.
​Ystyriwyd ystod o fesurau mewn perthynas â dal y Lyncs. Hyd yn hyn, mae'r pwyslais ar geisio dal yr anifail gan ddefnyddio cewyll. Yn dilyn trafodaethau gyda chydweithwyr o Heddlu Dyfed-Powys, cymerwyd penderfyniad ar y cyd i barhau i ganolbwyntio’r sylw ar ddal yr anifail trwy gyfrwng trapiau gydag abwyd.

Er mwyn sicrhau bod yr ymdrechion yn cael yr effaith fwyaf posibl, mae'r Cyngor wedi dod ag ymarferydd milfeddygol profiadol i asesu'r trefniadau a ddilynir gan ‘Wild Animal Kingdom’ yn y Borth. Bydd y Cyngor yn cymryd cyngor gan yr ymarferydd milfeddygol os yw'r dulliau'n ddigonol gan hefyd rhoi arweiniad ar unrhyw drefniadau ychwanegol a all fod yn angenrheidiol. Ar yr un pryd, gwneir gwerthusiad o'r trefniadau presennol ar gyfer cynnal cathod mawr yn yr eiddo.

Bydd y Cyngor, gan gynnwys milfeddyg cymeradwy, yn cynnal archwiliad llawn o'r eiddo yn ddiweddarach y mis hwn.

Gwnaethpwyd archwiliad post-mortem ar un o’r defaid a oedd wedi marw ar dir yn agos i’r ‘Wild Animal Kingdom’. Cadarnhaodd yr adroddiad bod tystiolaeth o anaf trawmatig i’r gwddf ac ysglyfaethu o’r coesau ôl. Ni welwyd achosion arall mwy arferol o’r nifer yma o farwolaethau mewn olyniaeth fuan. Er ni sefydlwyd achos marwolaeth y ddafad, roedd tystiolaeth o drawma ac ysglyfaethu, ond eto, ni sefydlwyd gan beth wnaeth achosi’r farwolaeth.

Atgoffir ffermwyr, perchnogion deiliaid bach a cherddwyr yng nghyffiniau ‘Wild Animal Kingdom’ yn y Borth i gymryd gofal arbennig tra bod y Lyncs yn dal i fod yn rhydd.

Os byddwch chi'n dod ar draws yr anifail, peidiwch a mynd yn agos ato, ond yn hytrach ffoniwch yr Heddlu ar 101 gan nodi eich bod wedi’i weld.
10/11/2017