Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dysgu Bro yn ennill gwobr ansawdd ar gyfer cwrs digidol unigryw

Mae darparwr dysgu lleol Dysgu Bro Ceredigion wedi ennill gwobr ansawdd TUC Cymru ar gyfer ei gwrs pwrpasol 'Sgiliau digidol ar gyfer y gweithlu'.
Mae darparwr dysgu lleol Dysgu Bro Ceredigion wedi ennill gwobr ansawdd TUC Cymru ar gyfer ei gwrs pwrpasol 'Sgiliau digidol ar gyfer y gweithlu'.

Rhoddir gwobr ansawdd TUC Cymru ar gyfer cyrsiau a rhaglenni sy'n bodloni ei feini prawf arfer da ac sy'n helpu i gyfeirio dysgwyr at ddarparwyr sy'n gweithio'n llwyddiannus ac yn hyblyg gyda'r undebau. Mae'r wobr hefyd yn dathlu ymrwymiad a diwydrwydd o ddarparwyr dysgu ledled y wlad sy'n hyrwyddo hyfforddiant a dysgu yn y gweithle ar ran aelodau undeb.

Mae Dysgu Bro Ceredigion, sy'n rhan o Wasanaeth Dysgu Cyngor Sir Ceredigion, yn ceisio darparu cyfleoedd dysgu ar gyfer trigolion Ceredigion yn eu cymuned, a fydd yn eu hannog i ddatblygu diddordebau newydd, gwaith tuag at ennill cymhwyster neu wella eu sgiliau ar gyfer y gweithle. Mae cyrsiau sy’n cael eu cynnig yn amrywio o Microsoft Office i ffotograffiaeth ddigidol, i flodau ac i gyrsiau rhagarweiniol Facebook.

Redd y cwrs sgiliau digidol yn cael ei gynnig i 118 o staff Cyngor Sir Ceredigion a gafodd ei gynnal dros bedwar mis. Roedd y rhai a fynychodd y cwrs yn cynnwys staff gofal cartref a staff priffyrdd, ac yn ymdrin â phynciau megis dysgu i ddefnyddio iPads, mynd ar-lein, diogelwch ar y rhyngrwyd, a deall y system ar-lein mewnol adnoddau dynol y Cyngor.

Dywedodd Denise Owen, Rheolwr Dysgu Bro: "Rydym yn falch iawn i ennill y wobr hon gan ei fod yn cydnabod y gwaith caled yr ydym wedi'i wneud i greu cwrs sgiliau digidol unigryw ar gyfer ei ddefnyddwyr. Mae adborth gan staff wedi bod yn gadarnhaol iawn ac rydym yn gobeithio y bydd y cwrs yn darparu staff gyda'r hyder i ddatblygu eu sgiliau digidol ymhellach, ac yn gallu cyfrannu'n llawn at y sefydliad."

Dywedodd Aseswr TUC Cymru: "Mae wedi bod yn brofiad diddorol a phleserus i weithio gyda staff Dysgu Bro, ac mae ymrwymiad y sefydliad i weithio gyda'r undebau a undeb dysgwyr wedi creu argraff arnaf. Llongyfarchiadau i'r holl staff a’r timau oedd ynghlwm gyda’r cwrs."

Mae’r wobr yn ddilys am dair blynedd ac yn amodol i barhau i gydymffurfio â safonau Wales TUC Cymru ac adolygiad blynyddol. Mae Gwobr Ansawdd Wales TUC Cymru yn ddatblygiadol a'i nod yw cefnogi darparwyr i gyrraedd y safonau uchaf posibl o weithio gyda'r undebau.

Mae Dysgu Bro yn rhan o Bartneriaeth Dysgu Cymunedol Oedolion sy'n cynllunio ac yn cydlynu’r dysgu yng Ngheredigion. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.dysgubro.org.uk

24/05/2017