Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Genedigaethau, Marwolaethau, Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Gwybodaeth

Mae Gwasanaeth Cofrestru Ceredigion yn gyfrifol am gofrestru statudol genedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil sydd yn digwydd yng Ngheredigion.

I drefnu apwyntiad cofrestru yn un o’r swyddfeydd, trefnu seremoni, archebu tystysgrifau neu am gyngor a gwybodaeth gyffredinol ynglŷn â chofrestru ffoniwch: 01970 633580.

E-bost: cofrestrydd@ceredigion.llyw.cymru

Swyddfa Lleoliad Oriau Apwyntiadau
Swyddfa Gofrestru Ceredigion Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE
Cofrestrydd Arolygol a
Chofrestrydd Genedigaethau a Marwolaethau
Dydd Llun – Dydd Iau
09:30 – 13:00 and 13:45 – 16:30
Dydd Gwener
09:30 – 13:00 and 13:45 – 16:00
Swyddfa Gofrestru Aberaeron * Neuadd Cyngor Ceredigion
Penmorfa
Aberaeron
SA46 0PA
Cofrestrydd Genedigaethau a
Marwolaethau yn unig
Dydd Llun
14:00 – 16:30
Dydd Gwener
14:00 – 16:30
Swyddfa Gofrestru Aberteifi * Swyddfa Leol
Stryd Morgan
Aberteifi
SA43 1DG
Cofrestrydd Genedigaethau a
Marwolaethau yn unig
Dydd Mercher
14:00 – 16:30
Swyddfa Gofrestru Llanbedr Pont Steffan * Swyddfa Leol
Stryd y Farchnad
Llanbedr Pont Steffan
SA48 7DR
Cofrestrydd Genedigaethau a
Marwolaethau yn unig
Dydd Mercher
09:00 – 12:30

* Mae’n rhaid gwneud apwyntiad ymlaen llaw a bydd presenoldeb Cofrestrydd yn ddibynnol a fydd Cofrestrydd ar gael.

I gofrestru mewn argyfwng yn unig y tu allan i oriau’r swyddfa ffoniwch: 07773 086358.

Hysbysiad Cyhoeddus Trwydded Safle ar gyfer cynnal Priodasau Sifil a Phartneriaethau Sifil

Copïau o Dystysgrifau

Copi o Dystysgrif Geni, Marwolaeth, Priodas a Phartneriaeth Sifil

Rydym yn cadw cofnodion ar gyfer genedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil sydd wedi digwydd yng Ngheredigion oddi ar 1837.

Ni allwn ni gyhoeddi copïau o dystysgrifau os nad yw’r gofrestr sy’n cynnwys y cofnod gwreiddiol yn ein meddiant. Os digwyddodd yr enedigaeth, y farwolaeth, y briodas neu’r bartneriaeth sifil y tu allan i Geredigion, dylech wneud cais i'r swyddfa gofrestru sy'n cadw’r cofnod gwreiddiol.

Ffioedd ac Amserlen

Codir tâl am gopïau o dystysgrifau ac mae'r ffi yn dibynnu ar ba gofrestr y mae’r cofnod wedi’i gynnwys - y “gofrestr gyfredol” ynteu’r “'gofrestr lawn”.

Tystysgrifau a gyhoeddwyd o gofrestrau cyfredol

Tystysgrifau Ffi
Tystysgrif geni fer a gyhoeddir ar adeg y cofrestru £4.00
Tystysgrif safonol a gyhoeddir ar adeg y cofrestru £4.00
Tystysgrif safonol a gyhoeddir wedi’r cofrestru cychwynnol £7.00

 

Mae tystysgrifau a gyhoeddwyd o gofrestrau cyfredol ddim ond ar gael am gyfnod byr ar ôl y cofrestru cychwynnol.

Tystysgrifau a gyhoeddwyd o gofrestrau llawn

Pan fydd y cofrestrau’n llawn, cânt eu harchifo ac mae’n rhaid talu ffi uwch am unrhyw dystysgrif a gyhoeddir o’r cofrestrau hyn.

Bydd y ffi tystysgrif a'r amser a gymerir i brosesu’ch cais yn dibynnu ar eich dewis o lefel gwasanaeth.

Gwasanaeth Safonol
 • Byddwn yn cyhoeddi ac yn anfon tystysgrif o fewn pum i saith niwrnod gwaith ar ôl i gais llawn a thaliad ddod i law.
 • Ffi - £10 y dystysgrif.
Gwasanaeth Blaenoriaeth (Brys)
 • Os oes angen y dystysgrif arnoch ar frys, bydd ein gwasanaeth blaenoriaeth yn gwarantu bod y dystysgrif yn cael ei chyhoeddi a’i hanfon atoch o fewn 24 awr ar ôl i’r cais llawn a thaliad ddod i law. (Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar benwythnosau a gwyliau banc)
 • Os gwnewch gais cyn 2:00 y.p. o ddydd Llun i ddydd Gwener, caiff eich tystysgrif ei chyhoeddi a’i hanfon atoch ar yr un diwrnod.
 • Caiff ceisiadau a ddaw i law ar ôl 2:00 y.p. eu hanfon atoch ar y diwrnod gwaith nesaf.
 • Ffi - £32 y dystysgrif.

 

Mae’n rhaid talu am bob tystysgrif cyn ein bod yn eu cyhoeddi.

Yr wybodaeth y bydd angen i chi ddarparu

Pan fyddwch yn gwneud cais, dylech roi cymaint o wybodaeth â phosibl am y cofnod yr ydych yn chwilio amdano fel y gallwn ddod o hyd i’r un cywir.

Er mwyn cael tystysgrif, bydd angen i chi gyflwyno’r wybodaeth ganlynol inni:

Math o gopi Yr wybodaeth angenrheidiol
Tystysgrif Geni
 • Enw genedigol llawn y plentyn
 • Dyddiad geni
 • Lleoliad yr enedigaeth
 • Enwau llawn y rhieni
 • Cyfenw’r fam cyn priodi
Tystysgrif Marwolaeth
 • Enw llawn yr ymadawedig
 • Dyddiad marw
 • Lleoliad y farwolaeth
 • Dyddiad geni neu oedran yr ymadawedig
 • Cyfeiriad cartref ar adeg y farwolaeth
 • Swydd yr ymadawedig
Tystysgrif Priodas
 • Enwau llawn y ddau barti ar adeg y briodas
 • Dyddiad y briodas
 • Lleoliad y briodas
Tystysgrif Partneriaeth Sifil
 • Enwau llawn y ddau barti ar adeg y bartneriaeth sifil
 • Dyddiad y bartneriaeth sifil
 • Lleoliad y bartneriaeth sifil
 • Cyfeiriadau’r ddau barti ar adeg y bartneriaeth sifil

 

Wrth wneud cais am dystysgrif geni, nodwch a ydych am gopi “llawn” neu “byr” o’r dystysgrif.

 • Mae’r dystysgrif geni “lawn” (safonol) yn cynnwys gwybodaeth am y plentyn a’r rhiant/ rhieni. Mae angen y dystysgrif hon at ddibenion swyddogol megis ceisiadau am basbort neu drwydded yrru.
 • Mae'r dystysgrif geni “fer” ddim ond yn cynnwys gwybodaeth am y plentyn.
 • Caiff y ddau fath o dystysgrif eu cyhoeddi am yr un ffi.

Wrth wneud cais am dystysgrif partneriaeth sifil, nodwch a ydych am gael tystysgrif “safonol” neu “ddetholiadol”.

 • Nid yw’r dystysgrif partneriaeth sifil “ddetholiadol” yn dangos cyfeiriadau’r naill barti na’r llall
 • Mae’r dystysgrif partneriaeth sifil “safonol” yn rhoi’r manylion llawn

Er mwyn gwneud cais am dystysgrif safonol, bydd angen ichi ddarparu cyfeiriadau’r ddau barti ar adeg ffurfio’r bartneriaeth sifil.
 

Sut i wneud cais am gopi o dystysgrif

Yn bersonol

Gallwch wneud cais yn bersonol yn y Swyddfa Gofrestru, Aberystwyth.

Nid oes angen ichi drefnu apwyntiad i wneud cais am gopi o dystysgrif.

Sylwch nad ydym yn gallu cynhyrchu tystysgrifau ar sail “wrth ichi aros”.

Trwy e-bost

E-bostiwch ni gan ddarparu'r manylion a amlinellir uchod. Cofiwch gynnwys eich cyfeiriad presennol a rhif ffôn cyswllt. Unwaith inni ddod o hyd i’r cofnod, byddwn yn eich ffonio i drefnu taliad trwy gerdyn credyd neu ddebyd.

Trwy’r post

Er mwyn gwneud cais drwy'r post, bydd angen i chi lawrlwytho a llenwi'r ffurflen gais berthnasol (gweler isod). Fel arall, gallwch anfon llythyr yn nodi'r wybodaeth angenrheidiol ynghyd â’ch cyfeiriad presennol a rhif ffôn cyswllt.

Dylai pob cais drwy'r post, ynghyd â'r taliad perthnasol, gael eu hanfon at:
Swyddfa Gofrestru Ceredigion,
Canolfan Rheidol,
Rhodfa Padarn,
Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3UE

Dylid gwneud sieciau neu archebion post yn daladwy i “Cyngor Sir Ceredigion”.

Cais am Dystysgrif Geni

Cais am Dystysgrif Marwolaeth

Cais am Dystysgrif Priodas

Cais am Dystysgrif Partneriaeth Sifil

Nid oes modd archebu copïau o dystysgrifau dros y ffôn.

Unwaith y caiff y dystysgrif y gofynnwyd amdani ei chyhoeddi, gellir ei chasglu o'r Swyddfa Gofrestru yn Aberystwyth. Fel arall, gallwn bostio’ch tystysgrif i’r cyfeiriad a nodwyd ar eich cais.

Os byddwch yn dewis i gael y dystysgrif wedi’i phostio, ni allwn warantu pryd y bydd y Post Brenhinol yn trosglwyddo’r dystysgrif i chi.

Nid yw Gwasanaeth Cofrestru Ceredigion yn atebol am unrhyw dystysgrifau sy'n cael eu gohirio neu eu colli yn y post.

Tystysgrifau Mabwysiadu

Os ydych eisiau copi o dystysgrif mabwysiadu, bydd angen i chi wneud cais i'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol.

Mae tystysgrifau yn Hawlfraint y Goron ac ni ddylid eu llun-gopïo at ddibenion swyddogol.

Trwydded Cymeradwyo Safle
GDPE

Gwasanaeth Dychwelyd Pasbort Ewropeaidd (GDPE)

Mae Gwasanaeth Cofrestru Ceredigion yn cynnig gwasanaeth dychwelyd pasbort ar gyfer gwladolion Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir sydd wedi gwneud cais ar lein am dystysgrif cofrestru neu am ddogfen yn ardystio preswylio parhaol.

Mae’r Gwasanaeth Dychwelyd Pasbort Ewropeaidd yn eich galluogi i gadw eich pasbort Ewropeaidd pan gaiff eich cais ei brosesu.

Darperir y gwasanaeth yma ar gyfer deiliaid pasbort yn unig ac ni ellir ei ddefnyddio ar gyfer cardiau Adnabod.

Apwyntiad

Mae’r Gwasanaeth Dychwelyd Pasbort Ewropeaidd ar gael yn Swyddfa Gofrestru Ceredigion, Aberystwyth drwy apwyntiad yn unig. Dylech gysylltu â ni os hoffech chi drafod trefnu apwyntiad.

Rhaid i’r ymgeisydd fod yn bresennol yn yr apwyntiad eu hunain o fewn 5 diwrnod o gyflwyno ffurflen gais ar lein.

Yn ystod eich apwyntiad, byddwn yn medru llungopïo eich pasbort Ardal Economaidd Ewropeaidd neu basbort y Swistir ac anfon copi ohono yn ogystal â’ch rhestr wirio, eich cais ac unrhyw ddogfennau cefnogi i’r Swyddfa Gartref ar eich rhan.

Beth fydd angen i chi ddod gyda chi i’r apwyntiad:

 • Eich pasbort dilys
 • Copi wedi ei argraffu o’r rhestr wirio ddogfennau fydd â rhif cais unigryw arno a rhif hysbysiad talu
 • Copi wedi ei argraffu o’ch ffurflen gais
 • Pob un o’ch dogfennau cefnogi gwreiddiol y cytunwyd arnynt

Ffi

Bydd y ffi ar gyfer y Gwasanaeth Dychwelyd Pasbort Ewropeaidd yn £10 ac yn daladwy pan fyddwch chi’n mynychu’r apwyntiad.

Beth sy’n digwydd ar ôl defnyddio’r Gwasanaeth Dychwelyd Pasbort Ewropeaidd?

Nid yw defnyddio’r Gwasanaeth Dychwelyd Pasbort Ewropeaidd yn sicrwydd y bydd y cais yn llwyddo ac nid yw’n bosib i ni ddarparu unrhyw gyngor. Ni fydd y Gwasanaeth Dychwelyd Pasbort Ewropeaidd yn sicrhau bod eich ffurflen wedi ei llanw’n gywir nac ychwaith os ydych chi wedi cyflwyno’r dogfennau cefnogi cywir.

Mae’n bosib y bydd y Swyddfa Gartref yn cysylltu â chi am fwy o wybodaeth ar ôl i chi gyflwyno eich cais.

Bydd y Swyddfa Gartref yn cysylltu â chi’n uniongyrchol er mwyn eich hysbysu o ganlyniad y cais.

 

Os hoffech chi wybodaeth ar gyflwyno cais am dystysgrif gofrestru neu ddogfen yn ardystio preswylio parhaol ewch i www.gov.uk.