Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Adain Pridiannau Tir Lleol

Gwybodaeth

Diben yr Adain Pridiannau Tir Lleol yw cynnal y Gofrestr Pridiannau Tir Lleol a darparu cyfreithwyr, trawsgludwyr, darparwyr pecynnau gwybodaeth am eiddo a darpar brynwyr darn o dir neu eiddo penodol yng Ngheredigion ynghyd â gwybodaeth mewn dogfen chwiliad eiddo'r awdurdod lleol.

Bu newidiadau yn y blynyddoedd diwethaf yn Adain Pridiannau Tir Lleol Cyngor Sir Ceredigion er mwyn gweithredu a diwallu gofynion deddfwriaeth newydd yn y farchnad dai a chwiliadau eiddo.

Er mwyn gwella gwasanaeth yr Adain Pridiannau Tir Lleol a galluogi'r cyhoedd i chwarae mwy o ran yn y broses o brynu / gwerthu eu tŷ, cyflwynodd yr Awdurdod gyfleuster i wneud cais am chwiliad a thalu ar lein. Hefyd, i wella effeithlonrwydd a'r amser a gymerir i ymateb byddwn yn dychwelyd holl ymatebion drwy e-bost.

Ers cyflwyno system chwiliadau cyfrifiadurol, bu cryn welliant yng nghyflymder y broses o gyflawni chwiliad swyddogol gan yr Awdurdod Lleol wrth i bob un o'r chwiliadau gael eu dychwelyd cyn pen 5 niwrnod.

Os ydych yn ystyried prynu eiddo byddwch yn gwybod fod angen i chi gael chwiliad eiddo Rhaid i'r chwiliad eiddo hwn ddarparu gwybodaeth mewn ymateb i'r holl ymholiadau ar ffurflen CON 29. Hon yw'r ffurflen swyddogol ar gyfer chwiliadau eiddo a ddyroddir gan y Gymdeithas Llywodraeth Leol. Gallwch ddewis pa fath o chwiliad i'w brynu.

Bydd chwiliad eiddo a gyflawnir gan yr awdurdod lleol yn rhoi gwybodaeth ynghylch a cofnodion a geir ar y Gofrestr Pridiannau Tir Lleol, rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am faterion ac yn ymateb gwestiynau penodol ar y ffurflen CON 29, yn sy'n cael effaith ar yr eiddo, megis:

  • A fu unrhyw ddatblygiad heb awdurdod ai peidio?
  • Cynlluniau Gwella Ffyrdd posibl a chynlluniau newydd?
  • Mynd yn groes i Reoliadau Adeiladu 2000?
Ffurflen Gais Ar-lein

Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi wedi penderfynu y bydd pob gwybodaeth CON29 a CON29O yn agored i TAW ar gyfradd o 20%.

Mae ein systemau a phrosesau wedi cael eu diweddaru i gynnwys y ffi hon a bydd unrhyw chwiliadau a dderbynnir ar ol 9fed o Ionawr 2017 yn amodol ar TAW (Con 29).

Mae manylion y taliadau newydd wedi’u nodi isod:-

Y CHWILIAD FY Ffi Newydd (yn cynnwys TAW)
LLC1 (Tystysgrif) £6.00 (wedi’i eithrio rhag TAW)
Con29 £139.20
Con29O (Cwestiwn 4 – 22) £14.40
​Cwestiwn ychwanegol ​£18.00
​Darn o dir ychwanegol (LLC1)                      ​£1.00 (wedi’i eithrio rhag TAW)
​Darn o dir ychwanegol (Con29 yn unig) ​£13.80


Bydd tâl gweinyddol ychwanegol o £10.00 + 20% TAW yn daladwy ar gyfer ymholiadau Dewisol CON 29 nad ydynt yn gysylltiedig â chwiliad CON 29 swyddogol a wnaethpwyd yn ystod y flwyddyn gyfredol.

Felly, y tâl ar gyfer ymholiad Dewisol heb chwiliad swyddogol yw: £12.00 tâl gweinyddol + £14.40 am bob cwestiwn ychwanegol a holir.

Dyfynnwch gyfeirnod eich chwiliad, sydd ar ochr dde uchaf y ffurflen LLC1, wrth i chi wneud eich cais. Os oes angen gopi o'r ymatebion i'r chwiliadau bydd ffi weinyddol o £5.00.

Ffurflenni Ar-lein - Dilynwch Y Ddolen:

Ceisiadau Post At:

Gwasanaeth Pridiannau Tir Lleol
Neuadd Ceredigion
Aberaeron
SA46 0PA

Ffon: 01545 574152
Ceisiadau DX At: DX 745510 Aberaeron 2
Cyfeiriad E-bost: ce.locallc@ceredigion.gov.uk

Cofrestrau Cyhoeddus:

Gellir gweld gwybodaeth ynglych eiddo drwy archwilio'r Cofrestr Cyhoeddus yn bersonol.

MATH O GOFRESTR LLEOLIAD
Cofrestr Priffyrdd: Neuadd y Sir, Aberaeron
Cofrestr Cynllunio: Adain Gynllunio *
Cofrestr Tir Comin: Adain Arfordir & Chefn Gwlad *
Cofrestr Pridiannau Tir Lleol Adain Gyfreithiol *
* Neuadd Ceredigion,
Penmorfa, Aberaeron


MAE'N RHAID GWNEUD APWYNTIAD GYDA'R ADAIN PRIDIANNAU TIR LLEOL A'R ADRAN BRIFFYRDD: Oni nodir yn wahanol mae'r SWYDDFEYDD AR AGOR:

Dydd Llun 10.30am am hyd 12.00pm (Canol Dydd)
Dydd Mawrth 10.30am am hyd 12.00pm (Canol Dydd) - 2.30pm am hyd 3.30pm
Dydd Iau 2.30pm am hyd 3.30pm
Dydd Gwener 10.30am am hyd 12.00pm (Canol Dydd) - 2.30pm am hyd 3.30pm


Mae ffioedd ar gyfer copïau o'r dogfennau a'r cynlluniau ar gael os gwneir cais amdanynt.

COFRESTR PRIDIANNAU TIR FFI
Copi o'r cofnod ar y Gofrestr: 1.50
Copi o Hysbysiad o'r Rhestriadau ar y Gofrestr: Ffi weinyddol: £5.00 a 50c am bob tudalen wedi hynny
Copi o'r cynllun lliw sydd yn berthnasol i'r cofnodion ar y Gofrestr: £2.00


Mae "Chwiliad Personol" yn rhoi'r hawl i'r sawl sydd yn holi i archwilio'r gofrestr gyhoeddus a chaniateir slot 15 munud i bob eiddo, er mwyn nodi'r wybodaeth a geir ar bapur neu ar ffurf electronig, gydag uchafswm o 6 eiddo ar gyfer pob sesiwn.

Pan wneir cais i archwilio'r Gofrestr, dylid anfon cynllun a dynnwyd o fap AO yn dangos yn eglur faint a lleoliad ardal y chwiliad, gyda naill ai gyfeirnod grid chwe ffigwr neu God Post, enw'r ymgeisydd a'r amser penodi at yr Adain Pridiannau Tir Lleol ac Adain Cyswllt Cynllunio'r Adran Priffyrdd, Eiddo a Gwaith.

Cysylltwch

Mae'n RHAID i gais am wybodaeth gael ei wneud yn YSGRIFENEDIG, a'i chyflwyno gyda'i gilydd i Adran berthnasol yr Awdurdod a dylid anfon cynllun o fap yn dangos yn eglur faint a lleoliad ardal y chwiliad, gyda naill ai gyfeirnod grid chwe ffigwr neu God Post, enw'r ymgeisydd a'r amser penodi at bob Adran.

Caiff atebion i ymholiadau eu postio neu eu he-bostio at yr ymgeisydd.

Efallai y bydd tâl.

Dylid cyfeirio ymholiadau ynglŷn â materion Priffyrdd at:

Post:

Asedau a Gwasanaethau Trafnidiaeth
Neuadd Y Sir
Stryd y Farchnad
Aberaeron
SA46 0AT

Ffôn: 01545 572428

Dylid cyfeirio ymholiadau ynglŷn â materion Rheoli Adeiladau at:

Post:

Gwasanaeth Rheoli Adeiladu
Gwasanaethau Ffordd o Fyw
Neuadd Cyngor Ceredigion
Penmorfa
Aberaeron
SA46 0PA

Ffôn: 01545 572484

Dylid cyfeirio ymholiadau ynglŷn â'r Map Swyddogol, Tir Comin, Cynllunio, Materion Amgylcheddol, Tai ac Iechyd at:

Post:

Gwasanaeth Rheoli Datblygu
Neuadd Cyngor Ceredigion
Penmorfa
Aberaeron
SA46 0PA

Ffôn: 01545 572332

Ymholiadau ynglŷn â phenderfyniadau Pwrcasu Gorfodol: Gellir ond cyflwyno ymholiadau Opsiwn CON 29 ar y ffurflen swyddogol: Dylid cyflwyno unrhyw Ymholiadau eraill ychwanegol yn ysgrifenedig: Dylid cyfeirio'r ymholiadau uchod at:

Post:

Gwasanaeth Pridiannau Tir Lleol
Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd
Neuadd Cyngor Ceredigion
Penmorfa
Aberaeron
SA46 0PA

Ffôn: 01545 574152

Ymholiadau ynglŷn â Threfniadau a Chaniatâd Draenio:

Post:

Dwr Cymru
Nelson
Treharris
CF46 6LY


Os oes gennych ragor o gwestiynau, os dymunwch roi adborth ynghylch unrhyw sylwadau neu awgrymiadau, neu'n dymuno gwneud cwyn, ysgrifennwch at:

Post:

Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd
Neuadd Cyngor Ceredigion
Penmorfa
Aberaeron
SA46 0PA