Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ymgysylltiad ac Ymgynhoriad Cyhoeddus ar Wastraff

Ymgynghoriad Cyhoeddus 2017-18

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn ymgynghori ar newidiadau arfaethedig i'r gwasanaeth casglu gwastraff ac yn annog trigolion i ddweud eu dweud. Cwblhewch yr arolwg erbyn Dydd Gwener 22ain Rhagfyr 2017.

Pam ydym ni yn trafod newid eich gwasanaeth casglu gwastraff?

Pam fod angen i ni ailgylchu mwy?

Er bod Ceredigion yn perfformio yn eithaf da, gall hanner y gwastraff sy’n cael ei roi mewn sachau duon fod wedi ei ailgylchu neu’i roi yn y bin gwastraff bwyd. Mae angen i ni ailgylchu mwy a delio gyda’n gwastraff bwyd mewn modd mwy cyfrifol.

Yn gyffredinol mae pobl yn cydnabod fod ailgylchu yn beth da ac mae’r mwyafrif ohonom yng Ngheredigion yn defnyddio’r sachau ailgylchu clir a’r biniau gwastraff bwyd mae’r Cyngor yn eu darparu. Mae hyn yn well i’r amgylchedd na rhoi ein gwastraff mewn sachau duon a’i anfon i gael ei drin neu’i roi mewn safle tirlenwi.

Mewn gwirionedd mae’n costio llawer mwy i ddelio â’r gwastraff sy’n cael ei roi mewn sachau duon. Os fyddai mwy o bobl yn defnyddio’r sachau ailgylchu clir a’r biniau gwastraff bwyd yn iawn, byddai’n golygu eich bod chi a’r Cyngor yn arbed arian a byddai’r amgylchedd hefyd yn elwa.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau ailgylchu ac os na wnawn ni eu cyrraedd mae’n bosib y byddwn yn cael ein dirwyo. Byddai hynny’n golygu cwtogi ar wasanaethau’r Cyngor neu godi Treth y Cyngor i’r trigolion.

Sut ydym yn casglu gwastraff nawr?

Ar hyn o bryd rydym yn darparu sachau ailgylchu clir ar gyfer ailgylchu papur, cardbord, y mwyafrif o blastig, caniau a chartonau. Mae’r rhain yn cael eu casglu o’ch cartref bob wythnos ac yn cael eu danfon i’w hailgylchu.

Rydym yn darparu cadi cegin a bin gwastraff bwyd am ddim ar gyfer gwastraff bwyd sydd wedi a heb ei goginio. Mae hwn hefyd yn cael ei gasglu’n wythnosol a’i droi yn danwydd a gwrtaith.

Rydym yn casglu sachau gwastraff du ar gyfer eich holl wastraff arall bob pythefnos heb unrhyw gyfyngiad ar y nifer o sachau.

Dydyn ni ddim yn casglu gwydr o gwbl. Mae trigolion yn cael ei gofyn i fynd a’u poteli a jariau gwydr i sgipiau mewn meysydd parcio (o’r enw “banciau gwydr”) neu i’r safle gwastraff cartref.

Dyma’r opsiynau yr ydym wedi’u hystyried

Rydym wedi ystyried newid y ffordd yr ydym yn casglu ailgylchu sych drwy ddarparu tair sach neu focs ar wahân a gofyn i drigolion wahanu eu deunydd ailgylchu yn y cartref, yn hytrach nai roi i gyd mewn un sach.

Rydym wedi ystyried rhoi cyfyngiad ar y nifer o sachau duon y gall bob cartref ei roi allan i’w gasglu (dwy sach bob pythefnos) er mwyn annog mwy o bobl i ailgylchu a defnyddio’r biniau gwastraff bwyd. Byddai trefniant neilltuol yn cael ei ystyried ar gyfer teuluoedd mawr.

Rydym wedi ystyried casglu sachau duon unwaith bob tair wythnos, heb gyfyngu ar y nifer o sachau, er mwyn annog mwy o bobl i ailgylchu a defnyddio’r bin gwastraff bwyd.

Rydym wedi ystyried casglu sachau duon unwaith bob tair wythnos a chyfyngu ar y nifer o sachau duon y gall pob cartref ei roi allan i’w gasglu (tair sach bob tair wythnos) er mwyn annog mwy o bobl i ailgylchu a defnyddio’r biniau gwastraff bwyd. Byddai trefniant neilltuol yn cael ei ystyried ar gyfer teuluoedd mawr.

Rydym wedi ystyried dechrau casglu poteli a jariau gwydr o’ch cartref, er mwyn annog mwy o ailgylchu.

Rydym wedi ystyried darparu leinwyr cadi cegin am ddim er mwyn gwneud y bin bwyd yn lanach ac yn haws ei ddefnyddio a’i gasglu.

Rydym wedi ystyried gwneud trefniadau ar wahân i gasglu cewynnau a gwastraff tebyg (er enghraifft, padiau ar gyfer anymataliaeth), pe byddai sachau duon yn cael eu casglu bob tair wythnos.

Beth ydym yn bwriadu ei wneud?

Esboniad gan y Cynghorydd Ray Quant MBE Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Technegol a Chorfforaethol

“Mae rheoli gwastraff yn wasanaeth pwysig yr ydym ni gyd yn dibynnu arno. Wrth edrych ar opsiynau ar gyfer y dyfodol rydym wedi ceisio cadw rhannau o’r gwasanaeth yr ydych wedi dweud wrthym yn flaenorol yr ydych yn ei hoffi. Rydym yn bwriadu gwneud rhai gwelliannau yr ydych wedi gofyn amdano ac rydym yn ceisio cyfyngu ar y newidiadau i’r gwasanaeth sydd angen i’n helpu ni i gyrraedd y targedau ac osgoi talu dirwyon. Mae eich barn yn bwysig iawn i ni fel bod modd i ni ei gymryd i ystyriaeth wrth geisio gwneud penderfyniad, felly cymerwch ran yn ein harolwg os gwelwch yn dda.”

Rydym eisiau dal i gasglu eich ailgylchu bob wythnos mewn sachau clir gan ein bod ni’n meddwl mai dyma’r ffordd orau i bobl ailgylchu, ac rydych chi wedi dweud wrthym eich bod yn hoff o’r system yma.

Rydym eisiau dal i gasglu eich gwastraff bwyd bob wythnos. Byddwn yn dal i ddarparu eich cadi a’r biniau i chi eu defnyddio ac rydym am roi leinwyr gwastraff bwyd i’r cadi cegin am ddim er mwyn ei wneud yn haws a llai anniben i chi ailgylchu eich gwastraff bwyd. Bydd disgwyl i chi ddefnyddio’r leinwyr yma.

Dymunwn ddarparu bocs ar gyfer poteli a jariau gwydr a’u casglu unwaith bob tair wythnos i’w hailgylchu. Rydym yn sylweddoli nad yw pawb yn medru mynd a’u gwydr i’r sgipiau mewn meysydd parcio a safleoedd gwastraff cartref.

Ni fyddwn ond yn casglu sachau duon unwaith bob tair wythnos. Gan y gellir ailgylchu’r mwyafrif o wastraff, dylid ei roi yn y sachau ailgylchu clir neu yn y bin gwastraff bwyd. Rydym yn gobeithio wrth gasglu gwastraff unwaith bob tair wythnos y bydd mwy o bobl yn ailgylchu eu gwastraff ac y bydd hynny’n helpu’r amgylchedd, yn helpu’r Cyngor i gyrraedd targedau Llywodraeth Cymru, ac yn arbed arian i bawb.

Byddwn yn cynnig casgliad arbennig unwaith bob pythefnos ar gyfer cewynnau a gwastraff tebyg ar gyfer y bobl sydd ei angen.

Llenwch yr Holiadur ar-lein yma:

Lawr lwythwch copi papur o’r ymgynghoriad yma:

Newidiadau Arfaethedig yn y Gwasanaeth Casglu Gwastraff

Ymgysylltiad Cyhoeddus 2014-15 (WEDI CAU)