Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cynllun Peilot Leinwyr Gwastraff Bwyd

Gwybodaeth

​Mae Cyngor Sir Ceredigion wrthi’n adolygu’r ffordd y mae’n casglu gwastraff ar ochr y ffordd. Bydd yr opsiynau yn ystyried sut bo modd i ni gynyddu’r ailgylchu a gwastraff bwyd yr ydym yn ei gasglu.

Mae ein data yn awgrymu fod bron i 2,000 o dunelli o wastraff bwyd yn cael eu rhoi mewn sachau du bob blwyddyn yng Ngheredigion! Felly mae angen i fwy o bobl ddefnyddio’r gwasanaeth casglu gwastraff bwyd, ac mae adborth wrth drigolion yn awgrymu byddai rhoi leinwyr am ddim yn help. Hoffai’r Cyngor gynnig leinwyr gwastraff bwyd am ddim i’n trigolion. Er mwyn gallu gwneud hynny, bydd angen i ni gynnal cynllun peilot i wneud yn siŵr ein bod yn cynnig gwasanaeth sydd o safon uchel, a’i fod hefyd yn talu’i ffordd.

Trwy ddefnyddio’r bin gwastraff bwyd yn hytrach na’r sach ddu i waredu eich gwastraff bwyd, gallwn haneru’r gost o ddelio â gwastraff bwyd. Pe byddai pawb yn rhoi eu gwastraff bwyd yn y bin bwyd yn hytrach na’r sach ddu gallai’r Cyngor arbed tua £100,000 y flwyddyn. Buasai’r arbedion hyn yn fwy na digon i wrthbwyso cost y leinwyr gwastraff bwyd.

Cynhelir y cynllun peilot i ddarparu leinwyr gwastraff bwyd ar lwybr casglu Cenarth, Llechryd, Llangoedmor ac Aberteifi, sy’n digwydd ar ddydd Mawrth. Mae’r llwybr casglu penodol hwn wedi’i ddewis fel ardal fonitro ers mis Tachwedd 2014 gan ei fod yn weddol gynrychioliadol o’r sefyllfa ar hyd a lled Ceredigion.

Mae’r leinwyr i’r bin bwyd wedi eu gwneud o blastig. Mae Agrivert, y cwmni sy’n delio â’r gwastraff bwyd o Geredigion, wedi agor safle newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn Nhachwedd 2016. Golyga hyn ein bod yn medru treialu leinwyr plastig. Rydym yn gobeithio y bydd trigolion yn gweld gwelliant yn y leinwyr plastig o’u cymharu â’r leinwyr startsh corn gan y byddant yn para’n hirach heb ddiraddio ac maent yn gryfach. TRIGOLION YN YR ARDAL BEILOT YN UNIG A DDYLAI DDEFNYDDIO’R LEINWYR PLASTIG. Os ddefnyddiwch chi fagiau plastig eraill i leinio eich bin bwyd, ni fydd y gwastraff yn cael ei gasglu.

Drwy gynnal y cynllun peilot leinwyr gwastraff bwyd yn yr ardal hon, ceir darlun clir o’r hyn a allai ddigwydd pe byddai’r Cyngor Sir yn darparu leinwyr gwastraff bwyd i bawb yng Ngheredigion. Bydd y cynllun ar waith am gyfnod o chwe mis.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu ymholiadau ynglŷn â’r cynllun, cysylltwch â Chyngor Sir Ceredigion dros y ffôn ar 01545 572572 neu drwy e-bost gwasanaethau.technegol@ceredigion.gov.uk

Cwestiynau ac Atebion

​A allaf i ddefnyddio unrhyw fath o fag plastig?

Na, mae’r leinwyr plastig sydd wedi eu darparu o drwch penodol sydd wedi’i gymeradwyo gan y safle sy’n trin y gwastraff bwyd. Mae bagiau plastig arferol yn rhy drwchus i’r safle eu prosesu. Bydd unrhyw wastraff sy’n cael ei gyflwyno mewn bag plastig yn cael ei adael ar ôl.

Pam fod y leinwyr wedi eu gwneud o blastig yn hytrach na startsh corn?

Agorodd Agrivert, y cwmni sy’n delio â gwastraff bwyd Ceredigion, safle newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr ym mis Tachwedd 2016. Mae hyn wedi ein galluogi ni i redeg cynllun peilot i ddefnyddio leinwyr plastig. Mae’r leinwyr plastig yn haws i’w trin yn lleol, yn lleihau costau i’r Cyngor, ac yn haws i drigolion eu storio a’u defnyddio.

Am ba hyd bydd y cynllun peilot yn para?

Bydd y cynllun peilot yn para am gyfnod o chwe mis, a byddwn yn cysylltu a chi eto i weld sut mae’r peilot yn gweithio.

Ble allaf i gael rholyn arall o leinwyr ar ôl i’r rholyn cyntaf orffen?

Rydych wedi derbyn dyraniad o leinwyr a ddylai fod yn ddigon ar gyfer y cynllun peilot. Ond pe baech yn defnyddio’r leinwyr i gyd, cysylltwch â ni ar 01545 572572 neu e-bostiwch Gwasanaethau.Technegol@ceredigion.gov.uk

Pam ddewisoch chi Cenarth/Llechryd/Aberteifi ar gyfer y cynllun peilot?

Rydym wedi dewis y llwybr casglu hwn gan ei fod yn cael ei fonitro yn gyson. Gallwn gymharu’r data yr ydym wedi ei gasglu eisoes gyda’r data y byddwn yn ei gasglu yn y dyfodol i’n helpu i werthuso’r cynllun peilot.

Rwy’n compostio gartref ac felly nid wyf yn defnyddio’r gwasanaeth casglu gwastraff bwyd, felly ni fydd angen y leinwyr arnaf.

Mae compostio gartref yn cael ei annog lle bo’n addas – cofiwch os gwelwch yn dda nad yw pob math o fwydydd yn addas ar gyfer compostio gartref megis bwyd wedi’i goginio, cig ac esgyrn. Defnyddiwch y gwasanaeth casglu gwastraff bwyd ar gyfer yr eitemau hyn.

Mae gen i anifeiliaid (cŵn, ieir a moch) gartref ac mae fy holl wastraff bwyd yn cael ei roi iddyn nhw, felly nid wyf yn defnyddio’r gwasanaeth casglu gwastraff bwyd.

Mae bwydo’r gwastraff bwyd i’r anifeiliaid yn dderbyniol lle bo’n addas – cofiwch os gwelwch yn dda i ddefnyddio eich bin gwastraff bwyd ar gyfer eitemau na fyddech yn eu bwydo i’r anifeiliaid megis bagiau te.

Nid wyf yn defnyddio’r gwasanaeth casglu gwastraff bwyd gan ei fod yn denu fermin.

Mae’r bin gwastraff bwyd yn cloi er mwyn atal anifeiliaid rhag cyrraedd y gwastraff. Mae’r gwastraff bwyd yn cael ei gasglu’n wythnosol ac yn llai tebygol o ddenu fermin na’r sachau du sy’n cael eu casglu bob pythefnos a gall y bagiau du gael eu rhwygo gan y fermin. Bydd y leinwyr hefyd yn helpu i gadw’r bin gwastraff bwyd yn lân.

Dwi wedi prynu leinwyr startsh corn, beth ddylwn ei wneud â nhw?

Efallai fod gennych stoc o leinwyr startsh corn yn barod, defnyddiwch y rhain yn gyntaf cyn dechrau’r leinwyr plastig gan fod oes silff llawer yn llai gan y leinwyr startsh corn o’u cymharu â’r leinwyr plastig.

Mae angen bin bwyd newydd arnaf, o ble allaf gael un?

Os ydych yn newydd i'r ardal neu os yw eich bin bwyd wedi torri neu wedi mynd ar goll, neu os oes angen bin gwastraff bwyd ychwanegol arnoch am fod gennych dipyn o wastraff bwyd, cysylltwch â ni ar 01545 572572.

Ble mae’r gwastraff bwyd yn cael ei ddanfon?

Mae’r gwastraff bwyd o Geredigion, Sir Benfro a Phowys nawr yn cael ei ddanfon at safle treulio anaerobig yn Stormy Down ger Pen-y-bont ar Ogwr.

Beth sy’n digwydd i’r gwastraff bwyd ar ôl iddo gael ei gasglu?

Mae eich gwastraff bwyd yn cael ei drin mewn canolfan treulio anaerobig, lle caiff ei droi’n biowrtaith. Mae’r broses hefyd yn cynhyrchu trydan y gellir ei ddefnyddio i bweru cartrefi a busnesau.

Mae’r dolenni isod yn dangos fideos am yr hyn sy’n digwydd i’r gwastraff bwyd:

Beth yw dreulio Anaerobig? - www.youtube.com/watch

Fideo am waith Agrivert yn Swydd Rydychen - www.youtube.com/watch

Pam ydych chi’n rhoi leinwyr am ddim tra bod y Cyngor yn ceisio arbed arian?

Rydym wedi gwrando ar adborth trigolion, ac mae data’n awgrymu byddai darparu leinwyr am ddim yn annog trigolion i ddefnyddio’r gwasanaeth casglu gwastraff bwyd. Wrth ddefnyddio’r bin gwastraff bwyd yn hytrach na’r sach ddu i waredu eich gwastraff bwyd, gallwn haneru’r gost o ddelio â gwastraff bwyd. Pe byddai pawb yn rhoi eu gwastraff bwyd yn y bin bwyd yn hytrach na’r sach ddu gallai’r Cyngor arbed tua £100,000 y flwyddyn. Buasai’r arbedion hyn yn fwy na digon i wrthbwyso cost y leinwyr gwastraff bwyd.

Nid wyf yn cynhyrchu unrhyw wastraff bwyd.

Rydym i gyd yn cynhyrchu gwastraff hyd yn oed os taw dim ond croen oren neu fagiau te ydyw. Rhowch y rhain yn eich bin gwastraff bwyd os gwelwch yn dda.