Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cynllun Peilot Casglu Gwydr

Gwybodaeth

​Mae Cyngor Sir Ceredigion wrthi’n adolygu’r ffordd y mae’n casglu gwastraff ar ochr y ffordd. Un o’r opsiynau dan sylw yw dechrau casglu gwydr. Er mwyn medru ystyried yr opsiynau gwahanol yn llawn a chasglu’r data cadarn angenrheidiol, mae angen i’r Cyngor gynnal arbrawf casglu gwydr.

Cynhelir yr arbrawf casglu gwydr ar lwybrau casglu Penparc a gogledd Aberteifi, sy’n digwydd ar ddydd Gwener. Mae’r llwybr casglu penodol hwn wedi’i ddewis fel ardal fonitro ers mis Tachwedd 2014 gan ei fod yn weddol gynrychioliadol o’r sefyllfa ar hyd a lled Ceredigion.

Er mwyn cynnal yr arbrawf mewn ffordd cost effeithiol bydd y Cyngor yn cydweithio â Chyngor Sir Benfro, sydd wedi cynnig cymorth gyda’r cynllun. Bydd logo Cyngor Sir Benfro ar y bocsys a’r cerbyd a ddefnyddir i gasglu’r gwydr. Serch hynny, gweithwyr Cyngor Sir Ceredigion fydd mwyafrif y criw sy’n gweithio ar y cerbyd. Gan fod yr ardal lle cynhelir yr arbrawf yn agos iawn at y ffin â Sir Benfro, mae’n ardal ddelfrydol ar gyfer cynnal yr arbrawf ac yn gyfle i gydweithio gyda Chyngor cyfagos.

Drwy gynnal y cynllun peilot i gasglu gwydr yn yr ardal hon, ceir darlun clir o’r hyn a allai ddigwydd pe byddai’r Cyngor Sir yn darparu casgliadau gwydr i bawb yng Ngheredigion. Bydd y cynllun ar waith am gyfnod o chwe mis.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu ymholiadau ynglŷn â’r cynllun, cysylltwch â Chyngor Sir Ceredigion dros y ffôn ar 01545 572572 neu drwy e-bost gwasanaethau.technegol@ceredigion.gov.uk

Cwestiwn ac Ateb

​1. Pam fod trigolion yn Aberteifi a Phenparc wedi cael bocsys â logo Sir Benfro arnynt, a ninnau’n byw yng Ngheredigion, a pham fod lori o Sir Benfro’n darparu’r gwasanaeth?

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gweithredu’r cynllun peilot i gasglu gwydr i’w ailgylchu mewn partneriaeth â Chyngor Sir Benfro. Drwy gynnal y cynllun peilot fel hyn mae modd inni rannu adnoddau a darparu’r gwasanaeth mewn ffordd sy’n gost effeithiol.

2. O ble ddaw’r staff sy’n gweithio ar y lori sy’n casglu gwydr/sachau du – ydyn nhw’n staff o Geredigion neu Sir Benfro?

Gan fod y lori’n teithio o Sir Benfro bob yn ail ddydd Gwener, bydd y gyrrwr yn aelod o staff Sir Benfro. Bydd y gweithwyr eraill ar y lori yn aelodau o dîm casglu gwastraff Ceredigion.

3. Beth allwn ni ei roi yn y bocs er mwyn ei ailgylchu?

Poteli a jariau gwydr gwag o bob lliw, maint a llun. Nid oes angen i chi dynnu’r labeli, y caead, y corcyn ac ati oddi ar y poteli.

4. Beth na allwn ni roi yn y bocs er mwyn ailgylchu?

Unrhyw fath o wydr nad yw’n botel neu’n jar, er enghraifft, cynwysyddion peirecs, gwydrau dal diod, sbectolau, gwydr ffenestri, addurniadau gwydr, byrddau torri wedi’u gwneud o wydr neu fylbiau golau.

5. Oes angen i mi dynnu’r caead oddi ar bob jar a photel wydr?

Does dim rhaid i chi dynnu unrhyw gaead neu gorcyn ac ati o’r jariau a photeli.

6. Oes angen i mi dynnu’r labeli oddi ar y jariau a’r poteli gwydr?

Does dim rhaid i chi dynnu unrhyw labeli oddi ar jariau a photeli.

7. Pam fod rhai pobl yn Aberteifi/Penparc wedi cael bocs ar gyfer casglu gwydr ac eraill heb dderbyn un?

Mae’r tai sydd wedi cael bocs ar gyfer casglu gwydr yn rhan o’r cynllun peilot caglu gwydr, sydd wedi’i gyfyngu i un ardal fechan (un llwybr casglu gwastraff). Detholwyd y llwybr penodol hwn gan ein bod wedi casglu data yn yr ardal ers mis Tachwedd 2014 (data ar faint o dai sy’n ailgylchu a faint o ddeunydd sy’n cael ei gasglu o ran pwysau). Bydd y data y byddwn yn ei gasglu wrth weithredu’r cynllun peilot yn ein helpu i ddeall sut effaith fydd casglu gwydr yn ei gael ar y gwasanaethau eraill yr ydym yn eu darparu.

8. Pryd fydd y Cyngor yn casglu gwydr gennym ni?

Bydd yn casglu data yn ystod y cynllun peilot a’u defnyddio fel rhan o’r adolygiad o’r ffordd yr ydym yn casglu eich gwastraff. Ar ôl cwblhau’r adolygiad, byddwn yn medru rhoi gwybod i bobl am unrhyw newidiadau a fydd yn digwydd yn y gwasanaeth casglu gwastraff.

9. Sut allwn ni fod yn sicr y caiff y gwydr ei ailgylchu, pan mae’n mynd yn yr un lori â’r sachau duon?

Mae’r lori y byddwn yn ei ddefnyddio wedi’i rhannu’n ddwy. Bydd cefn y lori’n dal y sachau duon i gyd. Yn nhu blaen y lori mae’r rhan arall sy’n dal y gwydr ar wahân i’r sachau du. Caiff y gwydr ei lwytho i mewn o ochr y cerbyd yn hytrach na’r cefn.

10. Am ba hyd y cynhelir y cynllun peilot gwydr?

Bydd y cynllun peilot yn dechrau ar 9 Medi 2016 ac yn parhau am ryw 6 mis.

11. Beth fydd yn digwydd pan ddaw’r cynllun peilot i ben – a fyddwch chi’n dal i gasglu’r gwydr?

Mae hyn yn dibynnu ar ganlyniad y cynllun peilot. Bydd y data a gasglwn yn help i wneud penderfyniadau ynghylch dyfodol y gwasanaeth casglu gwastraff, gyda’r gobaith o gynnal cyfraddau ailgylchu gwych Ceredigion. Gallai hynny gynnwys gwasanaeth casglu gwydr ar draws y sir.

12. Beth sydd angen i mi wneud os ydw i wedi colli neu ddifrodi fy mocs, neu os oes arnaf angen bocs ychwanegol?

Cysylltwch â Chyngor Sir Ceredigion ar 01545 572572.

13. Sut alla i gael gwybod a ydw i’n rhan o’r cynllun peilot i gasglu gwydr?

Cysylltwch â Chyngor Sir Ceredigion ar 01545 572572.

Lawrlwytho