Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Safle Gwastraff Cartref a Banciau Ailgylchu

Gwybodaeth

​Dewch o hyd i'ch Safle Gwastraff Cartref agosaf

Er mwyn dod o hyd i'ch Safle Gwastraff Cartref agosaf, defnyddiwch ein gwasanaeth mapio rhyngweithiol.

Mae'r bedair Safle Gwastraff Cartref wedi eu rhestru isod:

Aberystwyth
Ystâd Ddiwydiannol Glanyrafon, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth. SY23 3JQ
(Am resymau diogelwch, ni fydd modd i fwy na 5 o gerbydau ymweld â’r Safle Gwastraff Cartref yng Nglanyrafon ar yr un adeg. Arhoswch am gyfarwyddyd oddi wrth staff y safle cyn mynd i mewn.)

Aberteifi
Cilmaenllwyd, Penparc, Aberteifi. SA43 1RB

Llanbedr Pont Steffan
Ystad Ddiwydiannol, Ffordd Tregaron, Llanbedr Pont Steffan. SA48 8LT

Llanarth
Rhydeinon, Llanarth. SA47 0QP

Oriau Agor

Fel arfer, mae'r safleoedd yng Ngheredigion ar agor ar yr amseroedd canlynol:

 • Llun – Gwener: 09.00 - 17.00
 • Sadwrn a Sul: 10.00 - 15.00
 • Gŵyl y Banc: 10.00 - 15.00

Mae pob Safle Gwastraff Cartref ar gau dydd Gwener y Groglith, dydd Nadolig, a dydd Calan.

​Dewch o hyd i'ch Banc Ailgylchu agosaf yn Ceredigion

Gellir dod o hyd i fanciau ailgylchu ar draws Ceredigion er mwyn ailgylchu nwyddau megis gwydr a tecstilau. Fel arfer mae’r banciau ailgylchu wedi’u lleoli o fewn meysydd parcio.

Er mwyn dod o hyd i'ch Banc Ailgylchu agosaf, plis defnyddiwch: -

Rheolau'r Safle
 • Dim ond gwastraff o'r cartref a ellir ei waredu yn y safle hwn.
 • Dim Gwastraff Masnachol.
 • Ni chaniateir gwastraff adeiladwyr, silindrau nwy, na theiars.
 • Ni chaniateir ceir a cherbydau ar ddiwedd eu hoes
 • Caiff uchafswm o 5 sach adeiladwr (uchafswm 20 kg yr un) o bridd, rwbel, neu wastraff DIY ei dderbyn bob mis, cyhyd a'i fod yn tarddu o waith domestig.
 • Caiff ychydig iawn o asbestos wedi'i lapio ddwy waith mewn bagiau plastic cryf (1 neu 2 ddarn) ei dderbyn, cyhyd a'i fod yn tarddu o waith domestig. Gweler y cyfarwyddiadau am waredu Asbestos mewn ffordd ddiogel.
 • Caiff ychydig iawn o fwrdd plastr (1 neu 2 ddarn) ei dderbyn, cyhyd a'i fod yn tarddu o waith domestig.
 • Rhaid i'r holl wastraff gael ei roi yn y cynhwysyddion cywir.
 • Rhaid i blant ac anifeiliaid anwes aros yn y cerbyd drwy gydol yr amser.
 • Gofynnwch i staff y safle am unrhyw gymorth sydd ei angen arnoch.
 • Ni chaniateir Lorïau na Faniau ac uchafswm màs awdurdodedig o 2 dunnell neu fwy (e.e. Fan mwy na Fan Ford Escort / Peugeot Partner).
 • Nodwch NA fydd trelar gwartheg neu geffylau, trelar dwy echel, neu gerbyd yn fwy na'r uchod yn cael ei ganiatáu ar y safle. Gellir derbyn caniatâd mewn achosion arbennig wrth y Cyngor o flaen llaw. Ffoniwch 01545 572572 am ganiatâd.
 • Ni fyddwn yn goddef ymosodiadau llafar na chorfforol tuag at weithwyr y safle.
 • Ni fyddwn yn goddef ymddygiad treisgar a bygythiol tuag at weithwyr y Safle, a byddwn yn galw'r heddlu.
 • Mae system deledu cylch cyfyng yn gweithredu drwy'r amser ar y safle.
Tomen Sbwriel Machynlleth

Canolfan Gwastraff o'r Cartref ac Ailgylchu Machynlleth

* Mae’r Safle Gwastraff Cartref wedi cau ym Machynlleth, rydym yn annog trigolion Ceredigion i ddefnyddio’r Safle Gwastraff Cartref yn Ystad Ddiwydiannol Glanyrafon.

Cysylltwch

Gwasanaethau Technegol:

Ebost: gwasanaethau.technegol@ceredigion.gov.uk
Ar-lein: Adrodd problemau ar-lein: Ffurflen Adrodd Problem
Ffôn: 01545 572572
Post: Tîm Rheoli Gwastraff
Penmorfa
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0PA